07 decembra 2010

Jazykové okienko-Nie pochybnosti v úspech, ale pochybnosti o úspechu

...autor Ján Širka

Pokračujeme v poukazovaní na nedopatrenia v spisovnej slovenčine v nádeji, že po ich objasnení sa viac nebudú vyskytovať. Tentoraz, ako aj najčastejšie, sme v reláciách srbsko-slovenských. Zaujalo nás chybné spojenie mena pochybnosti s predložkou v vo vete: Vyjadrili pochybnosti v úspech vakcíny. Iste ste hneď zachytili, že väzba mena s predložkou v nie je slovenská, ale srbská. Je to doslovný preklad srbskej vety Izrazili su sumnju u uspeh vakcine. Ide o nepodarok, ktorý vznikol pri rýchlom prekladaní správ. Pritom sa spojenie sumnja u uspeh preložilo do slovenčiny doslovne a do pádu – pochybnosti v úspech. Či novovytvorené slovenské spojenie získalo srbské gramatické kategórie – akuzatívovú väzbu s predložkou u: sumnju u (koga, šta?) uspeh, pochybnosti v (koho, čo?) úspech. Zo skúsenosti vieme, že táto väzba je v slovenčine nenáležitá.

Zaujíma nás, ako by toto spojenie v slovenčine malo správne znieť. Nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom pochybovať mať pocit neistoty, nebyť si istý, napríklad: začal pochybovať o úspechu; pochyboval, že príde. Ako sme videli, pochybovať si vyžaduje nie akuzatívovú väzbu, ale lokálovú, tu s predložkou o (o čom?) – o úspechu. Celá veta by potom mohla znieť Vyjadrili pochybnosti o úspechu vakcíny.

Zopakujeme. Srbské sumnja si žiada akuzatívovú väzbu s predložkou u (uspeh), kým slovenské pochybnosti lokálovú väzbu s predložkou o (úspechu).

Nakoniec by sme mohli zhrnúť. Srbské spojenie sumnju u uspeh chybne preložené pod vplyvom srbských gramatických kategórií ako pochybnosti v úspech máme správne preložiť pochybnosti o úspechu. Hoci ide o slovanské, bratské jazyky, spojenia nemusia mať a ani najčastejšie nemajú rovnaké gramatické kategórie. Práve tento fakt pri prekladaní máme mať na zreteli. Tiež – neprekladať slovko po slovku, ale naraz celú myšlienku.

.........................................................

.......................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com