03 decembra 2008

Mená na K

Kalvín: muž. m. pomerne frekventované v U.S.A. v Austrálii a na N. Zealande. Východiskom mu je priezvisko francúzskeho cirkevného reformátora, Jean Cauvin, alebo Chauvin, ktoré vo svojej lat. podobe je Calvinus. Po tomto priezvisku siahli mnohí protestanti a z neho si urobili krstné meno. Jeho význam je plešivý muž.

Kamil(a): meno vychádzajúce z lat. Camilla, Camillus, ktoré súvisí s lat. camilla = dievča šľachetného rodu, dobrého pôvodu, z dobrej rodiny, lebo Camillus má význam junák, hrdina z významnej rodiny, ktorý býval prítomný pri obradoch prinášania obetí božstvám. Jeho pôvod je však v jazyku Etruskov a tu mal význam niečo, ako Merkúr, posol božských zvestí.

Karr, Kerr: muž.m. staronórskeho pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je „močaristé miesto s hustým porastom“.

Karena, Karina: žen.m. škandinávska skratka mena Katarína.

Karl: už osamostatnené muž. m. ktoré vzniklo ako skratka pôvodného Karol. (viď)

Karmela: žen. m. heb. pôvodu, s významom záhrada. Rovnako je pomenovaný aj kopec v blízkosti izraelského mesta Haifa. Toto meno sa zjavuje hlavne medzi katolíkmi.

Karmen: žen. m. najskôr lat. pôvodu, s významom pieseň, ale nevykľučuje sa ani možnosť heb. pôvodu a príbuznosť ku Karmele, s čim sa význam posúva na záhrada, či španielska podoba mena Karmela. Rozšírené je výlučne len medzi katolíkmi.

Karol: muž. m. starogermanského pôvodu, kde sa jeho význam vysvetľuje proste, ako muž. Zlatinovaná podoba je Carolus.

V staroger. jaz. Karl, Karal malo význam človek, muž a tak sa zachovalo aj do dnes, hlavne v hornonemeckom dialekte, kde Kerl = chlapec, človiečik. Príbuzné je ku gréckemu géron = starec, geraléos = starší, sanskritovému járati = starší, minulý, skorejší a peržskému zer = starček.

Vo včasnom stredoveku, keď sa Germani stávali „kultúrnymi“, keď sa snažili znovuvybodovať to, čo skorej zbúrali, keď sa snaźili založiť sväté rímske impérium“, ktoré už nebolo ani sväté a ani rímske, ale v predstavách neskoršieho Hitlera bol to prvý Reich, vládol tam Karol Veľký, či neskorší Karlomani, Charlomine, Charlomaine... práve z tejto skutočnosti, do jazyka nám preniklo slovo Karol a z toho sme si utvorili aj kráľ, vo význame vládca, knieža, „knjaz“.

Meno Karol, Karl, Karel, Charls, Charlie, Charlotte (žen. variant Šarloty)... v kresťanskom svete je pomerne frekventované aj dnes a to bez ohľadu na denomináciu.

Karolína: žen. podoba muž. m. Karol.

Kasandra, Cassandra: žen. m. zastúpené už v antickej gréckej mytológii. Nosila ho trójska princezná a veštkyňa.

Do kresťanskej Európy vstupuje len niekde v renesancii, v čase zvýšeného zaujmu o klasickú kultúru. Význam sa vysvetľuje ako: zápalčivá, zapaľuje sa, horí láskou... Meno sa niekedy skracuje na Sandra, i keď tu vlastne ide o taliansku skratku mena Alexandra.

Katarína: široko zaužívané ženské meno. V rozličných podobách ho najdeme po celom kresťanskom svete. Zastúpené bolo už aj v staroslovanskom jaz. ako Ekaterína. Pôvod mu je v Grécku, kde je frekventované aj ako Aikaterína, Katharína... Východiskom mu je gr. slovo pre čisté = kathrós, ale pripúšťa sa aj staršia podoba , so začiatočným „e“, čiže Ekathros, Ekatos, v ktorom prípade sa význam posúva na: aké to bude z diaľky? (čo sa vzťahuje na boha Apolóna). Do úvahy môže prísť aj gr. Ekáte, čo je už meno jednej z gr. bohýň. Najsprávnejšia alternatíva bude práve meno bohyne, lebo v nej sú zastúpené všetky spomenuté atribúty.

Domácke podoby sú: Kata, Katka, Katuša, Katrena, Kača atď.

Katriona, Catriona: v jazyku britských Galov je to podoba Kataríny.

Kazimír: muž. m. slovanského, najskôr poľského pôvodu, avšak nie len o samom pôvode, ale aj význame, je rad konfliktných náhľadov.

1/ Utvorené je na podklade lat. Casimiro, čo je lat. názov indického štátu Kašmír, ktorého sanskritové podoba je Kačmiras.

2/ Východiskom mu bude lat. cassis, ktoré znamená prilba.

3/ Meno je vyložene slovanský útvar a východiskom mu bude slovo kaziť = ničiť, búrať, mariť.

4/ Východiskom mena je kázať = hlásať, propagovať, staroslov. kazati, ktorého význam je aj hovoriť, zakladať sa, zvestovať, ukazovať... kým koncovka –mír predstavuje typické slovanské zakončenie mena, s významom mier, pokoj, kľud, poriadok.

Najreálnejšou sa zdá byť varianta číslo 4, lebo ktorý rodič by sa rozhodol nazvať si syna menom podryvača pokoja, mieru? Zároveň, keď toto meno vzniklo, sotvaže niekto zo Slovanov počul niečo o Kašmíre.

Keefe: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam mu je „obdivu hodný“.

Keegan: muž.m. írsko-keltského pôvodu, ktoré vzniklo z priezviska. Význam mu je „syn Egana“.

Keith: muž.m. keltského pôvodu, ktoré vzniklo z priezviska a priezvisko zase vzniklo z názvu lokácie. Význam mu je „les“, či približuje sa ku nášmu Horislav.

Kelly: muž.m. írsko-keltského pôvodu, ktoré vzniklo z rozšíreného priezviska. Význam mu je „potomok vojny, vojnový potomok“.

Kelsey: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je „víťazstvo“, či blízke je k nášmu Víťazoslav.

Kendall, Kendell: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a význam mu je „dolina svätej rieky“. Pôvod mu je v jazyku Keltov, avšak preniklo aj do staroanglického jazyka.

Kendrick: muž.m. welšského pôvodu, ktoré bolo najprv priezviskom. Význam mu je „junák“.

Kennard: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré najskôr bolo priezviskom. Význam mu je „mladý a silný“, ale aj „kravský dvor“.

Kennedy: muž.m. ale najčastejšie ešte vždy aj priezvisko. Východiskom mu je írsko-keltský jazyk, kde môže znamenať „prilba, špatná hlava“, no najčastejšie sa udáva, akože „šedá hlava“.

Kenneth: muž.m. hlavne škótsko-keltského pôvodu, ale už v poangličtenej podobe. Pôvodne sa písalo Coinneach, Cainnech a význam mu je „pekný, súci“. Welšská podoba je Cenydd.

V latinovanej podobe, meno sv. Kennetha sa písalo aj Canice. Takto sa volal opát, ktorý umrel asi v roku 600. a jeho deň je 11. októbra. Sv. Kenneth prišiel niekde z okolia súčasného Derry a vraj bol žiakom sv. Finniana Klonardského. Nejaký čas pôsobil po ostrovoch západného Škótska, takže pamiatka na neho trvá aj dnes. Hlavne v názvoch lokácií, ako napr. je to ostrov „Inch Kenneth“. Predpokladá sa, že aj on bol členom skupiny, ktorá sa vydala na misijnú cestu pokresťančenia plemien Piktov, po čom znovu odchádza do Írska a tu údajne zakladá kláštor a osadu Kilkenny.

Kent: muž.m. utvorené z priezviska a vysvetľuje sa, že znamená:

A/ Osoba z grófstva Kent, kde sa myslí na hraničné územie.

B/ Predstavuje adaptáciu pôvodne škótsko-keltského mena Kenneth. (viď)

C/ Predstavuje adaptáciu keltského slova „pán, lord“.

D/ Východiskom mu je starowelšský jazyk (keltský) a význam je „biely“.

*Viď Kenton.

Kenton: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Východiskom mu je staroanglický jazyk a význam sa vysvetľuje, ako: „osada na rieke Kenn, alebo kráľovské sídlo“. Demin. je Ken, Kent.

Kenyon: muž.m. ktoré bolo pôvodne priezviskom. Východiskom je keltský jazyk a význam môže byť:

A/ „šedý“;

B/ Ak sa uváži aj welšský jazyk, tak aj „násyp, vŕšok, pahorok Ennion“.

Kermit: muž.m. írsko-keltského pôvodu a význam mu je „syn Diarmida“. Meno Diarmid má až niekoľko variácií, ale východisko mu je v írsko-keltskom jazyku, kde jeho význam sa vysvetľuje, ako „nezávidiaci človek, nežiarlivý“, alebo aj „slobodný“ a pod.

Kester: muž.m. ktoré je vlastne len deminutívom Christofera, Krištofa.

Kevin, Kevan: muž.m. írsko-keltského pôvodu a jeho význam sa vysvetľuje, ako „pekného pôvodu, z peknej rodiny“. V samom Írsku je veľmi populárne a postupne, s Írmi, prešírilo sa aj na celú Britániu a do ich bývalých kolónií. Takto sa nazýval aj jeden z írskych „svätých“, sv. Kevin, či v írsko-keltskom jazyku Coemgen, ktorý umrel v Glendalough, v roku 618. Jeho deň je 3. júna.

Kieran: muž.m. v poangličtenej podobe, ktorého pôvod je v írsko-keltskom jazyku, kde sa píše Ciarán. Význam mu je „malý čierny prhký chlapík“.

Kim, Kiberley: žen. m. ktoré pôvodne bolo priezviskom s významom rúbanisko, čistinka v lese. Vychádza zo staroangličtiny.

Podľa iného prameňa, Kim je úplne samostatným menom a východisko má v staroang. Cynebeald, v ktorom prípade sa mu význam posúva na smelý, kráľovský, nebojácny, odvážny, ktoré dalo základ aj osobnému menu priezvisku Kimbal.

Kingsley: muž.m. staroanglického pôvodu. Význam mu je „z kráľovho hája“.

Kingston: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré najskôr znamenalo „kráľovské mesto, kráľovská usadlosť“, neskoršie sa to posunulo aj na priezvisko a z tohoto sa konečne vyvinulo aj osobné meno.

Kinsey: pôvodne bolo priezvisko, z ktorého sa vyvinulo aj mužské osobné meno. Východisko má v staroangličtine a význam je „kráľovský víťaz“.

Kirby: muž.m. staronórskeho pôvodu. Najskôr vzniklo priezvisko. Z neho sa vyvinulo osobné meno. Význam mu je „cirkevná usadlosť, cirkevná dedinka“.

Kirk: Pôvodne aj toto bolo priezviskom, z ktorého sa neskoršie vyvinulo osobné meno. Východiskom mu je staronórsky jazyk a význam je „žijúci, bývajúci vedľa kostola“.

Kirsten, Kirstin: žen.m. v škandinávskej podobe mena Kristína.

Klára: žen. m. lat. pôvodu, s významom čistá, priezračná, slávna. Aj dnes sa v rozličných rečiach pre niečo čisté, priezračné, použije slovo clarity, klarita...

Klaudia, Claudia: ženská podoba mena Klod, Claud. viď.

Klement: muž. m. odvodené z lat. clemens = mierny, milosrdný, jemný a pod. Žen podoba je Klementína.

Kleopatra: žen. m. nie egyptského, ale gréckeho pôvodu a predstavuje kombináciu slov kléos = sláva, chvála, pýcha + páter = otec, či význam mu je dcéra slávneho otca, alebo ešte skorej sa ho vysvetľuje, ako otcova pýcha.

Slávna egyptská Kleopatra svoj pôvod mala v gréckom rode generála Ptolomeja a tento rod sa na egyptský trón dostal v čase rozkladu ríše, ktorú „vybudoval“ Alexander Macedónsky.

Klod, Claud: mužské meno, ktorého východiskom je priezvisko významnej rímskej rodiny Claudius. Toto v latine znamená krivý, chromý, nepresvedčivý, neuspokojený, kuľhavý... avšak sám pôvod tohoto rodu má svoje korene v Grécku, v gr. jazyku, kde mu je význam slávny. Práve táto grécka nitka bude aj v základe názvu rodu a aj neskoršieho krstného mena. Najmä keď uvážime, že ťažko najsť rodiča, čo si potomka nazve menom chromého, kuľhavého, mrzáka.

Klotilda: žen. m. starogermanského pôvodu, ktoré vzniklo spojením slov pre hluk + boj, čiže vysvetľuje sa, ako hlučný boj, hlučná bitka.

Knut: muž.m. staronórskeho pôvodu a význam mu je „uzol, hrča“.

Koloman: muž. m. lat. pôvodu s významom pestovateľ, ošetrovateľ, ochranca, čestný človek a pod.

Konrád: muž. m. staroger. pôvodu, kde máme slovnú kombináciu priebojný + poradca.

Konštantín: muž. m. lat. pôvodu s významom stálosť, pevnosť, neváhavosť, harmónia, súlad...

Podľa cirkevných dejín, toto bolo meno prvého „kresťanského“ vládcu, zakladateľa mesta Konštantinopola / Carihradu... Ženské varianty sú Konštantína a Konštancia.

Kóra: žen.m. ktorého východiskom je grécke slovo κόρη = dievča. V Európe je pomerne zriedkavé, avšak v Amerike je pomerne frekventované, najmä jeho demin. Korína / Corinna.

Kornelius: muž. m. ktoré pozná už aj starý slovanský jazyk a to v podobách Kornil, Korniľ. Východiskom mu je grécke meno Kornélios, avšak jeho koreň je v latine, v priezvisku starej rímskej aristokratickej rodiny Cornelius. Presný význam mena je ťažko určiť. Prevláda mienka, že východiskom mu bude lat. corn = roh, rožok, ale zároveň v základe môže byť aj lat. cornum = druh jahôd, ktoré sa po grécky nazývajú krános.

# V litovskom jazyku kirnas = višňa, višňové drevo, višňový strom a kéras = koreň, peň a sem patrí aj praslovanské kore = koreň rastliny.

Kozmas, Kozmo, Kuzmín: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom poriadok.

Krasoslav: slovenské muž. m. utvorené spojením slov krása + oslava.

Krešimír: chorvatske muž.m. utvorené spojením slov kresať, v zmisle hlásať, zakladať sa... + mier. Príbuzné je ku menu Kazimír.

Kristína: žen. m. lat. pôvodu, s významom kresťanka. Viď Krištof, Kristofer.

Krištof, Kristofer: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom nosí Krista. V čase šírenia sa kresťanskej ideológie, pod týmto menom sa chápalo nič iné, ako proste kresťan, ten čo v sebe nosí Kristovo učenie. Transformácia v osobné meno nastáva len neskoršie.

V kresťanských legendách sa hovorí, že Krištof svojho času preniesol Ježiša cez rieku a preto sa z neho stáva sv. Krištof, patrón cestujúcich. Divná legenda, keď dejiny v čase Ježiša nespomínajú aj takéto osobné mená. Krištof, Krištofer vychádzajú priamo zo slova Kristus, ktoré je odvodené z gréckeho christós / χριστός = pomazaný.

Krunislav: chorvatske muž.m. utvorené spojením slov k(o)runa + sláva, čiže význam mu je „krunovaný slávou; koruna slávy“.

Kurt: muž.m. predstavujúce demin. mena Konrád. (viď)

Kvetoslav(a): muž. a žen. mená, ktoré vznikli spojením kvet + oslavovať.

Kylie: žen.m. ktoré je vlastne kombináciou mien Kyle + Kelly. Viď Kelly. Kyle tiež je pôvodne muž.m. škótsko-keltského pôvodu a význam mu je „úzky“. Toto je vlastne aj názov škótskej oblasti, z ktorého sa najskôr vyvinulo priezvisko a konečne aj osobné muž. meno.

.........autor Ján Kulík ......

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com