03 decembra 2008

Mená na N

Náda, Naďa, Nadina, Nadežda: žen. mená slovanského pôvodu, s významom nádej. Francúzska podoba Nadina je odvodená z ruskej podoby.

Nadina: žen. m. vo svojom fr. znení, ktorého východiskom je ruské Nada. Viď.

Nana: žen. m. utvorené z deminutívu hebrejského Hannah. Viď Hana.

Nancy: ang. demin. ženského mena Anna.

Naneta: francúzsko-anglícky demin. ženského mena Anna.

Naomi: žen. m. hebrejského pôvodu s významom príjemná. V St. zmluve Naomi bola svokrou Ruth, ktorej dvaja synovia zahynuli v Moab.

Medzi Židmi toto meno bolo vždy frekventované, avšak medzi kresťanov sa dostáva len niekde v XVII. st. v čase reformácie.

Natal: španielska podoba muž. m. Noel.

Natália, Nataša: žen. m. ktorého východiskom je lat. Natale Domini a význam sa prekladá: narodenie sa Pána. Častým slovanským deminutívom je Nataša. Táto podoba je frekventovaná hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, menovite v Rusku. Odtiaľ sa dostáva na západ a dnes je frekventovaná aj v krajinách hovoriacich po anglícky. Časté je najmä v kruhoch intelektuálov, kam preniklo v čase socialistickej revolúcie v Rusku. Nejakú ustálenú formu písania však nema a stretneme sa s: Natasha, Naatasha, Nartasha, Natarsha... Francúzske podoby sú: Natalie, Nataly...

Natan, Nathan: muž. m. heb. pôvodu, s významom dar. Pod týmto menom poznáme aj jedného z prorokov St. zmluvy, Nataniel, Nathaniel, čo predstavuje vlastne len variant pôvodného Natan, Nathan. V Novej zmluve sa takto menoval jeden z apoštolov, známejší nám podľa jeho druhého mena, Bartolomej.

Nataniel, Nathaniel: variant muž. m. Natan, Nathan, ale teraz s príponou –el, ktoré teraz celý význam posúva na: dar Boží.

Naum: s týmto mužským menom sa stretávame hneď na prvých stránkach dejín, ktoré boli písané našou rukou. Siaha do čias V. Moravy, do času, kedy sa po slovanskom svete rozutekali žiaci Metoda. Naum sa našiel v Bulharsku. Same meno je však gréckeho pôvodu, ale pripúšťa sa možnosť aj hebrejského východiska, i keď medzi Slovanmi často sa ho dáva do súvisu s umom, rozumom.

Ak uvážime grécky pôvod, tak v starogréckom jaz. nau = more a aj dosiaľ koná túto službu v novokombinovaných medzinárodných termínoch, ako je napr. aeronautika, kozmonaut, astronaut, nautická (míľa)... Naum, žiak Metoda s morom však nemal nič spoločného a jeho meno neudávalo nejaké jeho námornícke schopnosti. Skorej tu išlo o jeho literárne schopnosti a práve tu je aj úzadie jeho mena, v Naumachios, ako sa dakedy volal veľký grécky básnik, ktorého s obľubou citovali všetci antickí básnici a prozaici. Z jeho pôvodnej tvorby sa nám zachovalo len 74 veršovaných strof, zhrnutých do kolekcie antických gréckych básnikov. Jeho meno, Naumachios predstavuje kombináciu slov nau = more + machéo = bojovať, z čoho význam mu je námorná bitka, boj na mori, námorný bojovník.

Ak sa do ohľadu vezme hebrejčina, tak v St. zmluve sa spomína prorok Nahum, ktorého význam je posol blahozvesti.

Neal, Neil : muž.m. Viď Nigel.

Nebojša: srbské muž.m. s významom „nebojácny“.

Nebula: pomerne zriedkavé žen. m. lat. pôvodu, s významom obláčik.

Ned: muž.m. anglícka skratka mena Edwarda. Viď.

Neda: žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré siaha do čias rozkvetu mytológie. Pod týmto menom poznáme jednu z nýmf v Messensku. Legenda hovorí, že táto nymfa bola ošetrovateľskou boha Jupitera (Zeusa),v rokoch jeho detstva. Podľa mena tejto nymfy nazvali aj jednu rieku v Messensku. Význam môžeme vysvetliť, ako: ne gr. νη = áno, pravda, naozaj, kým v druhej polovici figuruje termín dávania, dať, z čoho úplný význam si vysvetlíme: osoba pravých darov, tá, ktorá naozaj obdaruje.

V srbochorvatskom prostredí Neda môže predstavovať aj ženskú skratku pôvodne mužských mien, Nedeljko, Nenad.

Nedeljko: muž.m. ktoré vzniklo medzi Srbmi a Chorvatmi, ako ich paralela latinskej podoby Dominik. Ženská podoba je Nedeljka. Skratky sú Nedo a Neda.

Nela: dnes už úplne samostatné žen. meno. Východiskom mu je Elena, Helena.

Nell(y): žen.m. dnes už samostatné, avšak východiskom mu je Elena, Helena a Eleonóra. Viď.

Nemanja: srbské muž.m. frekventované aj dnes, avšak najlepšie ho poznáme zo srbských dejín, ako zakladateľa dynastie Nemanićov. Nemanja v sebe skrýva „nema imanja = nema imanie, majetok“, kým Nemanić vlastne znamená buď „syn Nemanju“, ale ešte skorej „nema nič“.

Nenad: muž.m. ktoré vzniklo medzi Srbmi a Chorvatmi. Význam mu je „nenádejaný“, či „rodičia sa mu nenádejali, nečakali na neho“.

Nessa, Nessie: žen.m. dnes už samostatné, avšak predstavuje len skratku, domácku podobu mena Agneša. Viď.

Nest, Nesta: žen.m. ktoré predstavujú len domácke podoby mena Agneša. Viď.

Nestor: muž. m. s ktorým sa stretáva už v antických dejinách Grécka. Tu sa spomína, že Nestor bol synom Neleusa a Chlorisy, synovec Peliasa a vnuk boha Neptúna. Ako jeho otca, tak aj všetkých jeho jedenásť bratov pobil sám Herkules, ale že Nestor bol ešte malý, Herkules mu ušetril život, ba neskoršie ho aj dosadil na trón Pylusa. Jeho manželkou bola krásna Eurydise (Eurydika), dcéra Clymenesy, avšak podľa iných prameňov, oženil sa vraj s Anaxibiou, dcérou Atreusa. Nestor bol vraj zdatný bojovník a preslávil sa hlavne v bojoch s Centaurmi. Neskoršie, pri dobíjaní Tróje, stál na čele svojho vojska a tu vyniká svojou šikovnosťou, múdrosťou a odvážnosťou. Hómer ho opisuje, ako najperfektnejšieho junáka. Vraj aj sám Agamemnon vyhlásil, že keby mal aspoň desiatich takých veliteľov, ako je Nestor, Trója by už dávno ležala v popole.

Po vojne sa Nestor vracia domov, do Grécka a tu sa v pokoji dožil veľmi hlbokej starosti. Prežil vraj tri generácie, čo by predstavovalo, že umiera niekde v 90. roku života. Medzi starými Grékmi a Rimanmi, často sa počulo: „... len keby som mohol žiť Nestorovým životom...“. Ináč tento junák po sebe zanechal dve dcéry a sedem synov. Jeden z nich bol aj slávny Persus, podľa grekocentrickej legendy, zakladateľ peržskej ríše.

Vo svojej mladosti, Nestor bol aj členom posádky lode Argonaut, ktorá išla až na sám „koniec“ sveta, aby domov priniesla zlaté runo.

V čase vzmáhania sa kresťanstva, okolo roku 430, v Carihrade žil aj jeden kresťanský biskup, tiež zvaný Nestor, ale tento sa preslávil iba tým, že pre jeho heretické, kacírske náhľady, odvolali ho z funkcie.

Sám význam mena sa vysvetľuje, ako prichádza domov.

Net(a), Nettie: žen.m. utvorené z mena Antónia. Viď Anton.

Netty: žen.m. ktoré predstavuje skratku mena Natália. Viď.

Neville: muž.m. utvorené z francúzskeho priezviska Neuville, čo znamená „nová dedina“. Ako osobné meno, zjavuje sa len v XVII.st.

Niall: muž.m. Viď Nigel.

Nicholas, Nicholaus, Nicol: muž.m. Viď Mikuláš.

Nicola, Nicoletta: talianska a francúzska podoba žen. m. utvorená na podklade muž.m. Mikuláš.

Nigel, Niall, Neal, Neil: muž.m. ale všade sú aj ženské podoby s pridaním koncovky –a. Etymológia mu siaha do írskeho slova „niadh“ = šampión, junák a z toho, aj ku islandskému menu Njal. Do Anglícka sa meno dostáva s prenikaním Normanov, ktorí mali podoby Nel, Neel, Nele, ktoré sa latinovalo v Nigelus a preto sa považovalo, že bude mať súvis s „niger“ = čierny. Postupom času vznikali rozličné podoby písania, takže aj dnes najdeme napr. Nigell, Nygell a pod. V Škótsku prevláda podoba Nigel, kým v Írsku je Niall a v Anglícku Neal.

Nina: ang. demin. žen. m. Anna.

Ninian: muž.m. pomerne frekventované v „Novom svete“, kam sa vysťahovali Škóti, avšak v Británii, vyjmúc Škótska, je zriedkavé. V V. st. bol aj sv. Ninian, ktorý konvertoval Pictov (Škótov) na kresťanstvo, takže toto meno sa vyskytuje ako v Škótsku, tak aj v severnom Anglicku. O význame mena nevieme, ale bude siahať niekam do jazyka Keltov.

Noel: muž. m. starofrancúzskeho pôvodu, odvodené z „Dies Natalis“, čo znamená Božie narodenie. Svojho času toto meno sa dávalo chlapcom narodeným v čase vianočných sviatkov.

Nora: dnes už samostatné žen. m. ale v podstati predstavuje len skratku mena Honora, prípadne Honoria, Leonora... Pôvod je latinský a význam: čestná, vážená, ctená.

Norbert: muž. m. germanského pôvodu, s významom: junák zo severa.

Norma: žen. m. lat. pôvodu. Východiskom mu je norma = pravidlo, štandars. Jeho popularita vzrástla v XIX. st. vďačiac Bellini-ho opere Norma. Nevykľučuje sa však ani možnosť, že Norma bude len ženskou podobou mena Norman.

Norman: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom severan; muž zo severa; muž z Normandie.

Norris, Norka: muž. a žen. variant francúzskeho mena s významom severan, Nór. Pôvodne sa Norris vzťahovalo jedine na Vikingov, ktorí chodili plieniť oblasti Francúzska. Neskoršie však prechádza v osobné meno.

Norton: muž. m. staroanglického pôvodu, formované na priezvisku. Jeho význam sa vysvetľuje, ako severná osada, severné usadlosti, salaše.

..................... autor Ján Kulík ...........

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com