26 novembra 2008

Mená na B

Baird: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré sa používalo ako priezvisko, avšak neskoršie sa posunulo aj na osobné meno. Význam mu je pevec, básnik, spevák, bard. Keltský bard = r/v, z čoho v írskom je bárd, wel. bardd... starokeltský bolo bardos. Same slovo je príbuzné ku sanskritovému bhatta = v indickej spoločnosti miešaná kasta bardov, pevcov, spevákov. V prakrite je tiež bhatta = bard, pevec.  Varianta mena je Bart. Baldwin: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „smelý priateľ“.Z neho vznikli anglické priezviská, ako Baldin, Bodkin a Bowden. Baltazár: muž. m. siahajúce ešte do starého Babylónu. Vzniklo na podklade mena tamojšieho boha Baal-a. Význam sa vysvetľuje, ako Baal (bože), ochraňuj nám panovníka. Bambra: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu. Význam mu je „huba“ (jedlá). Bancroft: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré bolo najskôr priezviskom. Význam mu je „bôbovisko“ Barak, Bárak, Bárák: muž.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je „blesk“. Východiskom tohoto slova je heb. bá.ár = páliť, horieť, byť zapálený, byť v ohni.... V heb. jazyku je napísané ako Báráq a pod týmto menom poznáme biblickú osobu v „Knihe sudcov“. (Sud. 4 a 5.) S variantou mena sa stretneme aj v 1S 12:11, kde je Bedán, ale keďže sa tu spomínajú „sudcovia“, určite je to len podoba Báráka.  Žen. podoba mena je Barcha, Barka. Viď. Barbara / Barbora: žen. m. s koreňom v gréckom slove Barbaros / Varvaros, čo v podstati znamená cudzinec, nie Grék, nekultúrny, hrubian, divoch, neoholený, avšak sám pojem má hlboké korene v jazykoch Indoeurópanov. V sanskrite sa tiež stretávame s jeho variáciou, barbarach a aj tu sa vzťahuje na cudzinca, na osobu, ktorá neovláda jazyk kultúrnych, zajajkáva sa... V jazyku Hindov sa slovo posúva na nezrozumitelné brblanie, talápanie a pod. Aj semítsko-babylonské vyrvaru tiež označuje cudzinca. U nás, ako blízke ku spomínaným máme: brblať, brbľoš, vravieť. Bardolf: muž.m. staronemeckého pôvodu, s významom „veselý, živý, čulý vlk“.  Barcha, Barka, Barqa: žen.m. odvodené z priezviska slávnej aristokratickej rodiny v Kartágu. Z nej vyšiel aj sám Hanibál. Priezvisko súvisí s menom Barak, Báráq. Viď Barak.  Barika: žen.m. afrického pôvodu. Etymológia mu je v jazyku swahili, ktorý je zase ovplyvnený arabským jazykom, takže význam mena Barika, i keď súvisí s Barcha, Barak... predsa je trochu iný. Prekladá sa, ako úspešná, vynikajúca žena.  Barlow: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne znamenalo priezvisko osoby „žijúcej na pustom, neplodnom, holom vŕšku“.  Barnabáš: muž. m. s ktorým vyjmúc Biblie, stretneme sa len zriedkavo. Pôvod mu je v hebrejskom jaz. kde znamená syn, povzbudenie, vyzývanie, útecha, potecha. Staroslovanské, či skorej cirkevno-slovanské malo podobu Varnava, v gréckom jaz. Varnávas, v hebrejskom Barnebhuah, Barnaba. Barnard: muž.m. Viď Bernard. Barnett: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom, ale už začiatkom XIX. st. posúva sa aj na osobné meno. Význam mu je „čistinka získaná pálením lesa, porastu“.  Barry: muž.m. ktoré vzniklo v Írsku, ale neskoršie sa prešírilo aj do Anglícka, ich kolónií... Význam mu je „kópia“. V Írsku bolo meno vždy populárne, lebo sa ho dávalo do súvisu so sv. Finbarr(om), ktorý umrel v roku 633. Sv. Finbarr, alebo kratšie Barr, pochádzal z grófstva Connacht, účinkoval v Munsteri a založil kláštor v grófstve Cork. Počas života navštívil aj Wales, ale otázne je, či naozaj podujal cestu aj do Ríma. Podľa neho nazvali aj jeden ostrov v Hebridách, Cille B(h)arra, kde bol aj kláštor.  Aj vo Walesi žil nejaký pustovník zvaný Barry a podľa neho nazvali aj tu jeden ostrov, Barry Island. Barsina: žen.m. ktoré predstavuje len variantu mena Roxana, kde ako osobu s týmto menom poznáme dcéru Dariusa, manželku Alexandra Macedónskeho. O význame mena, viď Roxana.  Bartolomej: Pomerne zriedkavé muž. m. i keď sa na bartolomejskú noc „pamätajú“ všetci protestanti. Skorej sa však stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako Bartoš. Bartolomej má hebrejsko-aramejský pôvod a predstavuje spojenie slov Bar + Talmaj, z čoho dostaneme význam syn Talmaja, priezvisko apoštola Nataniela. (Vydavateľstvo William Collins Sons & Co.) Meno sa však dáva aj do súvisu s gréckym Ptolomaios, ktoré vychádza z Ptolomeo a toto znamená vediem vojnu, bojujem. Tak ho udáva Claremont Dictionary of First Names a ako volnejší preklad udáva syn bojovník, syn naladený na boj, bitku.  Slovanské pravoslávne podoby sú Vartolomi, Vartolomai. Basil, Bazil: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré v tejto svojej „západnej“ podobe je u nás veľmi zriedkavé. Skorej ho poznáme vo „východnej“ podobe, ako Vasiľ. Pre fonetickú blízkosť, mnohé západné pramene udávajú, že aj slovanské Blažej je len variantou tohoto mena. Blažej však má cele inú (domácu) etymológiu. Bližšie o etymológii Basila, Bazila, viď Vasiľ. Batissa: žen.m. pod ktorým antickí elegickí básnici a spisovatelia, počas vlády Filipa a Alexandra Macedónskeho, „poznali“ krásnu dievčinu z Kosu. Jej krásu všetci obdivovali. Ináč same meno bude najskôr odvodené z gr. slova buď batós / βατός = prístupná, alebo zo slova bátos / βάτος = tŕnistý krík, či bližšie nám, „tŕňová ružička“. Baxter: muž.m. pôvodne priezvisko, odvodené z remesla. V staroang. má význam „pekár“.  Beata: žen. m. lat. pôvodu s významom šťastná, požehnaná, prosperujúca, bohatá a plodná žena.  V bežnej reči sa nám toto meno prelína, či aj stotožňuje s Beatríciou, ktoré má tiež pôvod v latine, ale vychádza z iného základu. Beatrica, Beatrícia: žen. m. lat. pôvodu, kde má podobu Beatrix a význam mu je osoba prinášajúca šťastie. Belína: podoba germanského ženského mena Belinda. Belinda: žen. m. starogermanského pôvodu, utvorené spojením lat. slova bel(l)a = pekná a germanského linda = had. Viď Linda. Bellamy: francúzske muž.m. utvorené z priezviska. Význam mu je „pekný, súci priateľ“.  Belo: muž. m. slovanského pôvodu, ktorého vznik sa vysvetľuje, ako priami preklad lat. mena Albín = biely. Viď. Bel(l)ona: žen.m. ktoré posledne (koniec XX. st. a začiatok XXI. st.) naberá na popularite. V antických dejinách pod týmto menom poznáme bohyňu vojny, dcéru Forcisa a Ceto, ktorú Gréci nazývali aj Enyo, takže občas sa ju mieša s osobnosťou bohyne Minervy. V oblasti Talianska, skorej Rímu, nazývalo sa ju Duelliona a považovalo sa ju za sestru boha Marsa, avšak časť vtedajších znalcov pokladalo ju za jeho dcéru, alebo aj manželku.  Chrám Bellony, v Ríme, nemal bránu a práve tu, rímski senátori vítali vyslancov z iných krajín, alebo aj svojich generálov, vojvodcov, ktorí sa vracali z vojnových výprav.   Východiskom mena bude najskôr lat. bello, bellum = viesť vojnu, biť sa, vojna, zápas.  Beltana: žen.m. ktorého etymológia je v austrálskom domorodeckom jazyku a význam mu je „tekutá voda“, čiže riečka, potok.... čo nevyschne ani v čase suchoty.  Beňadikt, Benedikt: svojho času, v stredoveku, veľmi časté muž. m. lat. pôvodu. O jeho popularite svedčí rad lokalít odvodených z tohoto mena. Dnes však po ňom občas siahnu len rodičia rimokatolíckeho náboženstva. Sám význam sa vysvetľuje, ako požehnaný. Benito: muž.m. španielsko-talianska verzia mena Benedikt. Benjamín: muž. m. hebrejského pôvodu, ktorého popularita sa posledne zvyšuje. Vzniklo spojením slov ben = syn + jamin, ktoré sa vysvetľuje, ako juh, južné, z čoho meno nadobúda význam syn z juhu, obľúbený syn, otcova pravá ruka, čo všetko v prenesenom význame môže znamenať aj silný, mohutný syn.  V St. zmluve sa spomína Benjamín, ako syn Jákobov, z čoho sa význam mena môže posunúť aj na milovaný, alebo najmladší syn.  U nás sa stretávame aj s radom priezvísk utvorených na podklade tohoto mena, ako Beňo, Benčík, Benko, Beník atď. Berecynthia: žen.m. utvorené z priezviska bohyne Cybely a odvodené je z názvu kopca vo Frýgii, Berecynthius. Berenica: (čítaj Berenika) žen.m. pod ktorým poznáme dcéru Filadelfusa, ktorá sa vydala za Antiochusa, kráľa Sýrie. Ďalšia Berenica bola matkou Agripy a spomínajú ju aj dejiny Židov, ako nevestu Herodusa. Je tu ešte spústa žien s týmto menom. Stojí spomenúť ďalšiu Berenicu, ktorá bola dcérou, sestrou a aj matkou osôb, čo si na olympijských hrách získali veniec slávy a údajne bola aj jedinou ženou, ktorej sa povoľoval prístup do olympijskej arény. Etymológia jej mena je v gréckom jazyku a znamená „prinášajúca víťazstvo“. Zásluhou A. Macedónskeho, toto meno sa rozšírilo po celom vtedajšom svete a údajne najväčšej popularite sa tešilo v Egypte, odkiaľ sa prešírilo do Júdska a medzi Židmi je ešte vždy pri špičke najpopulárnejších, ako Bernica (Bernika). Ang. podoba je aj Bernice, čítaj Bernis. Bernadette: žen.m.ktoré predstavuje francúzsku ženskú podobu mena Bernard. Bernard: muž. m. starogermanského pôvodu, utvorené zlúčením slov medveď + tvrdosť, pevnosť, čo by znamenalo, či predstavovalo význam sila a nebojácnosť.  Ženské podoby sú Bernadeta, Bernadína. Berta: žen. m. ktorého pôvod je v starogermanskom jaz. a vysvetľuje sa ako jasné, svetlé, žiarivé, veselé, živé, rozumné, bystré, lesklé a pod. Berthold: muž.m. germanského pôvodu, s význaom „múdry, čulý, jasný, slávny... vládca“. Varianty sú mu Barthold, Bertold, Berthoud atď.  Bertram: muž.m. germanského pôvodu, s významom „múdry, jasný, plavý, slávny, význačný“. Varianty sú Bartram, vo Fr. Bertrand... skratky mená sú Bert, Bertie. Bertrand: muž.m. Bertram, ale teraz vo svojej francúzskej podobe. Beryla: žen.m. ktorého východiskom je názov druhu drahokamu, beryl. Etymológia mu je v jazyku Arabov, kde znamená kryštáľ. Toto meno sa do Európy dostáva hlavne tureckou expanziou, avšak medzi kresťanmi sa zjavuje len niekde v XIX. st. a pomernú popularitu zažíva stredom XX. st. Bess, Besie: žen.m. skratka Elizabety. Betia: žen.m. ktoré sa u nás neraz (a chybne) stotožňuje s Betou (skratka Alžbety) a pod. Toto je však úplne samostatné meno, s vlastným úzadím, vlastnou etymológiou a na dovažok, vychádza tiež z Biblie. Jeho hebrejský význam by bol „dcéra Hospodina“. V rozličných prekladoch Biblie, najdeme ho aj rozlične zapísané. Napr. v ev. Biblii, 1Kron. IV : 18- „...To sú synovia Bitje...“ V katolíckej Biblii, tiež 1Kron. IV:18 „... To sú synovia faraónovej dcéry Betie...“ V rozličných krídlach protestantov najdeme ho najčastejšie v podobe Bithiah. Vulgárna latina ho zachytáva, ako Bethia a práve táto podoba (vulg.lat.) prenikla do sveta a aj dnes, ako same meno, tak aj jeho podoba písania Bithiah, Betia je najfrekventovanejšia. Ináč toto meno je pomerne zriedkavé.  Beverly, Beverley: žen. m. u nás novšieho dátumu, ktoré sme dostali cestou angličtiny, amerického filmového priemyslu, hollywoodskej „kultúry“, či aj „globálnej dediny“. Pôvod mena je v staroanglickom jaz. a vysvetľuje sa ako žena z bobrovej doliny, z bobrového hája. Bevin, Bevan: muž.m. utvorené z priezviska. Význam: „piť víno“. Bevis: muž.m. francúzskeho pôvodu, s významom „býk“. Binda: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu, s významom „hlboká voda“, či skorej „hlboká barina“. Keď v čase suchoty vodné toky prestanú tiecť, v korytách zostávajú len „bilabongy“, bariny a tie hlbšie, čo len tak ľahko nepreschnú, nazývajú sa „bindy“. Meno sa zjavuje aj medzi európskymi prisťahovalcami a to najčastejšie v podobe Bindy, Bindi. Björn, Bjorn: muž.m. staroškandinávskeho pôvodu. Význam mu je „medveď“. Bláha: dnes už samostatné žen. m. utvorené na podklade staršieho Blažena. Viď Blažej. Blahoslav, Blahoslava: muž. a žen. meno slovanského pôvodu, utvorené z koreňa blaho, blažené. V samom mene máme slovenské blaho, staroslovanské blago, či praslovanské bolgo, ktoré súvisí so sanskritovým bhárgah a slovanskej prípony slav = sláviť, oslavovať. Blair: muž.m. škótsko-keltského pôvodu. Výnam: „poľana“. Blanche: žen.m. ktoré vzniklo vo Francúzsku, na podklade talianského Bianca. Význam mu je „biela“. Blanka: žen. m. v španielskej podobe, ale germanského pôvodu, kde sa zjavuje ako Blanche. Význam mu je biela. Blažej, Blažena: slovanské meno vo svojej mužskej a ženskej podobe, ktoré si aj hneď ľahko vysvetlíme na základe poznania reči. Význam mu je blažená, požehnaná osoba, (Viď Blahoslav.) avšak mnohí jazykovedci, s poznámkou, že tu nie sú jednotní, vidia jeho pôvod v gréckom jazyku (?), v slove blaidos, vlaidos = krivý, vykrívený, podkrívený, krivorohý..., poťažne v latinskom blaesus = krívajúca, koktajúca osoba. Všetci chcú vyniknúť nejakým „objavom“, nuž sprostých uzáverov, „objavov“, vôbec nechýba. Siaha sa aj po mene slovanského boha Valesa, Velesa, ako aj významu pre niečo tupé, tompavé, sprosté, nebystré, bláes, lebo vraj v angličtine sa zachoval výraz blunt = tupé.   Sotva verím, že nejaký rodič by si chcel svojho potomka nazvať menom tupého, sprostého, krivého, koktajúceho.... Všetky tieto „objavy“ urobili buď „nepodkovaní“ jazykovedci, alebo „pomódari“, čo nám do povedomia a aj reči chcú natisnúť nejakú, akože exotiku, ale nevedome, aj komplex menejcennosti, „odvekej sprostosti“. Svojimi vedomosťami a „hĺbkou“ poznania iných rečí, svojej „podkovanosti“ v etymológii, dostali sa na plytčinu. Nie, nie je to len v prípade tohoto mena, ale aj pri Vladimír, Vladislav, siahajú tam, kde by nemali. Toto meno komparujú s Vlaidos, čo na náhodnej blízkosti ku gréckemu jazyku, to analyzujú na podklade blázon, sprostý, lenivý a pod.  Blažej, Blažena a ďalšie podoby nevznikli ani na gréckom a ani na latinskom podklade. Ich východisko je jasné a pravda aj slovanské. To udáva ich koreň, ktorý je v blaho, blago a každý rodič si o svojom potomkovi myslí, že je požehnaním, pokladom, blagom, blahom rodiny. Blodwen(a), Blodven(a): žen.m. keltsko-welšského pôvodu a s nim sa občas stretli aj naši vysťahovalci v Amerike, ba našlo sa aj na ich rodných listoch. Význam mu je „biely kvietok“. Dnes je toto meno aj v samom Walesi veľmi zriedkavé.  Bohdan, Bohdana: muž. a žen. podoba slovanského mena, utvoreného kombináciou Boh + dať, čiže je to Bohomdaná osoba. Bohoľub: muž. m. utvorené spojením slov Boh + ľúbiť.  Bohumil: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + mil(ovať). Ženská podoba je Bohumila. Bohumír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + mir, kde druhá komponenta môže znamenať ako pokoj, mier, tak aj svet. Bohurád: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + rád, radi, čiže mať Boha v obľube, tešiť sa z Boha. Bohuslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením Boh + slav, kde druhá komponenta môže znamenať sláviť, oslavovať, velebiť, ale aj Slovan.  Bojan: muž. m. so ženskou podobou Bojana, na vysvetlenie ktorého je zopár teórií.  1/ Ide tu proste o variant mena avarského chána Bojana, ktorý vládol nad Slovienmi tesne pred vypuknutím povstania proti avarskej nadvláde. Tento Bojan umrel v 602. roku, kým povstanie vzplanulo v 623. roku. V jazykoch áziatov, v jazykoch Turkov, Chazárov atď. spomína sa Bojan, kým v čuvašskom jaz. je to Pojan a v mongolskom Bajan, kde má význam bohatý, bohatier... kde môžeme predpokladať ak nie slovanské východisko, tak aspoň indoeurópske.  2/ V starých ruských spisoch, „Slovo o puku Igorovom“, meno Bojan sa dáva do súvislosti so slovesom báť sa, čiže bojkom, ale na druhej strane aj s bojom, bojovníkom, bojovaním... Boleslav: muž. m. slovanského pôvodu. Východiskom mu je bole = lepšie, staroslov. bolii = viacej, lepšie, silnejšie, ktoré je príbuzné ku sans. bályian = silne, kde bálan = silna. V srbch. bolje = lepšie, viacej, silnejšie. Druhá komponenta slav = sláva, oslava, velebenie, ale pripúšťa sa aj možnosť Slovan. Bonamy: muž.m. ktoré vo fr. jazyku znamená „dobrý priateľ“. Bondy(-i), vo výsl. Bondáj: žen.m. austrálskeho domorodeckého pôvodu a význam mu je „hluk morskej vody počas prílivu“, „hluk morských vĺn narážajúcich na pláž“. Takto sa volá aj jedno sydneyské predmestie a pravda, aj jedna z tamojších najpopulárnejších pláž, takže i keď nie často, ale predsa dievčatá prisťahovalcov dostanú aj takéto meno.  Bonifác: dnes už veľmi zriedkavé muž. m. Vyskytuje sa hlavne medzi katolíkmi. Pod týmto menom sme mali až niekoľkých pápežov. Lat. podoba je Bonifatius, čo predstavuje spojenie boni = dobrý + faties = tvár, obličaj, výzor. Vo volnejšom preklade, význam mena je dobrák, dobročiniteľ. Bonny: žen.m. ktorého korene siahajú do latiny, ku slovu „bona“ = dobrá.  Borimír: muž. m. pomerne zriedkavé. Viď Boris. Boris: medzi Slovanmi časté muž. m. o pôvode ktorého máme aspoň štyri teórie: 1/ Východiskom mu je sloveso boriť (sa); 2/ Takto sa nazýval bulharský cisár, ktorý v roku 864. prijal kresťanstvo a tým pádom aj jeho pôvodné mongolské meno sa dostáva do slovanského zoznamu a podlieha poslovančeniu. V pôvodnom znení meno malo podobu Bogori, Bogoris, čo znamená „malý“. 3/ Boris predstavuje len kratšiu verziu mena Borimír, ktorého východiskom je druh ihličnáča, borovica. 4/ Boris je skrátená podoba mien Borislav, Borivoj, kde v prípade Borislava sa jasne vidí, že je utvorené z boriť (sa) + slav = slávny „boriteľ“ (vojak), či v ďalšom prípade by to mohol byť aj oslavovateľ borovíc, kým v prípade Borivoj črtá sa iný pôvod. Bori = boriť sa + voj = vojak, vojna, vojsko, šík, viesť armádu. Borislav: muž. m. Viď Boris. Boriša: žen. m. slovanského pôvodu, ktoré vlastne predstavuje len skratku mužských mien Borivoj, Boris, alebo aj skratku žen. m. Barbora. Borivoj: muž. m. Viď Boris. Boronia: žen.m. ktoré sa chybne považuje za austrálske domorodecké, lebo toto je aj názov tunajšieho krásne voňajúceho kríka. Jeho vôňa vás priam opije. Názov kríka je však odvodený z mena talianského botanistu, Francesco Borone (1769 – 1794).  Božena: slovanské žen. m. českého pôvodu, utvorené na koreni Boh a ženskou koncovkou –na, ktorú mnohí chápu aj ako na = na, vezmi si. Ak prihliadneme na grécku podobu Theodora, dostaneme význam Boží dar, Bohomdaná. Božetech: zriedkavé muž. m. slovanského pôvodu, utvorené kombináciou Boh + tešiť, útecha. Branimír, Branislav: muž. m. slovanského pôvodu, ktoré majú aj ženskú paralelu. Obe mená vychádzajú z rovnakého základu, brániť, ochraňovať. Staroslov. braniti, bran = bitka, boj. Koncovka –mír môže znamenať mier, pokoj, ale aj svet, kým koncovka –slav sa vysvetľuje, ako oslava, slávnosť, ale aj Slovan, Slovanstvo. Domácke podoby sú Braňo, Branko a pod. Branwen: žen.m. welšského pôvodu, s významom „krásny havran“. Ešte vždy je pomerne časté. Brenda: žen. m. ktoré najskôr bude predstavovať škandinávsku podobu, utvorenú na podklade mužského mena Brand, ktorého význam je meč, šabľa. Od 19. st. kedy vyšla kniha Waltera Scotta „Piráti“, meno sa stáva populárnym aj v Anglicku, odkiaľ preniká ďalej do sveta. Brendan: muž.m. podoba staršieho Brandon. Toto meno bolo pôvodne priezviskom a jeho význam vraj bude „metlínim porastený kopec“. V Írsku je aj dnes populárne, lebo takto sa nazýval jeden ich mních zo VI. st. sv. Brendan Cestovateľ.   Tento sv. Brendan sa narodil v grófstve Kerry v roku 486. Umrel v Annaghdown, v roku 578. Počas života založil niekoľko kláštorov, čo nie je žiadna zvláštnosť. Robili to aj iní. Jeho sláva je inde. Kniha o cestovaní jeho a skupiny mníchov, do „zasnúbenej zeme v Atlantiku“. Táto kniha bola svojho času preložená do mnohých rečí. Dnešný najstarší exemplár pochádza z VIII. st. Na pútavý spôsob nám podáva, ako samu cestu, tak aj exotický kraj, kam konečne dopluli. Ak je veriť tejto knihe, tak nie len Kolumbus, ale aj Vikingovia pri objavovaní nových krajov, Ameriky, hodne meškali za sv. Brendanom.  V rokoch 1976-7, zorganizovala sa expedícia a podľa samého opisu a ich skúseností cestou, vyšiel verdikt: „ Je celkom možné, že Brendan a jeho mnísi doplávali až do Ameriky. Doterajšia legenda nemusí byť len legendou.“ Breta: žen.m. s významom „žena z Bretónska“. Muž. podoba mena je Bret, Brett = Bretónec.  Brian vo výslovnosti Bra(j)en: muž.m. keltského pôvodu o ktorom sa mnoho nevie. Prevláda mienka, že bude odvodené z významu „kopec + sila“. Toto meno mal aj slávny írsky kráľ z XI. st. Brian Boru. (Niekedy je napísané aj Brien.) V stredoveku toto meno bolo populárne, aj medzi Angličanmi, avšak vytratilo sa z používania. V Írsku sa ho znovuuvádza niekde v XVIII. st. a zase je pomerne frekventované. Podoby písania sú rôzne, no najčastejšie je to Brian, alebo Bryan.  Brigita: žen. m. najskôr keltského pôvodu, kde pod Brigitou poznáme ich pohanskú bohyňu večného ohňa. Same meno však znamená sila, jasnosť, jagavosť, lesk, svietenie, trblietanie... Neskoršie, po prijatí kresťanstva, Brigita sa stáva jednou zo „svätých“. Jestvuje rad variácií, ako Bridget, Beret, Berget(a), Birgit(a), Brydgeta atď. atď. Briona, Briony, Bryony: žen. m. gréckeho pôvodu, kde sa pod týmto názvom chápe popínavý krík s peknými kvietkami. Brittany, Britny...: žen.m. poangličená podoba oblasti vo Francúzsku (Bretónsko) a význam mu je „oblasť maľovaných, tetovaných ľudí“. Bron: muž.m. ktoré predstavuje deminutív mena Auberon, Oberon. (viď) Bronislav: muž. m. poľského pôvodu, ktoré má aj ženský variant. Utvorené je na podklade staroslovanského brnja = ostna, ktoré má svoju podobu aj v starom hornonemeckom jazyku, brunja = ostna, pancier a v starom ruskom bronnik = ozbrojenec. Príbuzné je ku nášmu zbraň, brnica (ostna čo sa dáva sviniam na rypák). Koncovka –slav figuruje, ako sláviť, oslavovať, poťažne Slovan. Bronwe(i)n, Bronwyn: Medzi prisťahovalcami z Británie, veľmi časté ženské meno. Jeho pôvod je v jazyku Welšanov a význam mu je „biele poprsie“. Bruce: muž.m. odvodené zo škótskeho priezviska a toto sa zjavuje po vpáde Normanov do Británie. Ináč korene mu siahajú do Normandie. Tam je aj určitá dedina s názvom Brieuse. Ako osobné meno, zjavuje sa len v XIX. st. ale je pomerne frekventované. Brunella: žen.m. utvorené na podklade muž.m. Bruno. (viď) Brunhilda: žen.m. starogermanského pôvodu a význam mu je „obrnená bojovníčka“. Bruno: muž. m. s ktorým sa v krajine jeho pôvodu sotva stretneme. Vzniklo v Anglicku, v staroanglíckom jazyku, kde znamená hnedý, tmavšej farby (v súčasnej angličtine je to brown). Súvisí s naším bronieť. Briony, Bryony: zriedkavé ženské meno, ktoré vzniklo z rovnomenného názvu popínavej rastliny, ktorej lat. meno je bryonia, na podklade gréckeho názvu bruonia. Viď Briona. Buck: muž.m. s významom samec, cap, pekný mladý muž. Pôvod je v staroanglíckom jazyku. Buckley: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je hájik samcov, capov. Pôvod je v staroanglíckom jazyku. Budislav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením slov budiť + Slovan. Má aj ženský variant. Byanna: žen.m. keltského pôvoda. Ženská podoba mena Brian. (viď) Byron: muž.m. staroang. pôvod a význam mu je „v, z kravskej maštale“, alebo ak by sa prihliadlo na starofr. jazyk, tak význam je „silný, ako medveď“. 

*********** Autor: Ján Kulík *******

..

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com