28 septembra 2010

Etymologický slovník:Aorist-Archiv

.

.

.

...autor Ján Kulík

Aorist

Gram. termín. Jednoduchý slovesný tvar na vyjadrenie istého typu min. času. Gr. áóristos / άόριστος= nedefinované (napr. krónos = čas). Kor. a = nie + horistos, horizein, východisko όρίξω = definovať, určiť, podeliť.

Aorta

Mod.lat. z gr. aorie, kor. aeirein <>íro / αίρω = rásť, vzrastať, stúpať hore, vstávať. Viď Artéria.

Ap—

Lat. predpona v prípade, že za nim nasleduje p = Ad.

Apanáž

Pravidelný príspevok na vydržiavanie niekoho, rozpočtový plat pre rodinu monarcha zo štátnej pokladni. St.fr. apanage, apaner, str.lat. appanare, kor. ap + panis = (na) chlieb.

Apartmán

Byt, v hoteli viacizbové ubytovanie so všetkým príslušenstvom. Fr. appartement, tal. appartamento / appartare = oddelený, jednotlivý, zvláštny, samostatný, osobytný.

Aparát

Prístroj. Lat. apparatus, apparare, apparo = priprav, prihotov, náčinie. Príbuzné mu je lat. paro = pripravuj, priprav, zariaď, planuj, zaobstaraj a pod.

Apatia

Ľahostajnosť, nevšímavosť, necitlivosť vôči okoliu a jeho vplyvom. Lat. apathia, gr. apátheia, kor. άπαθής = bez bôľu, bez boľastí, necitlivé, bezcitné, tupé.

Apatieka

Lekáreň. Nesk.lat. apothecarius, apoteca = obchodník, skladník, z gr. ápothéke / άποθήκη = sklad, magazín, zásobáreň, sýpka.

Apel

Odvolanie sa na... Lat. appellare, kor. ap + pell (pellere) = volaj, zavolaj, obráť sa... upomínaj, obviň, vymenuj a pod. Gr. άπειλέω = tlač, hroz, znepokojuj, vystatuj sa, sľubuj.

Apertúra

Otvor. Lat. apertura, apert, aperire = otvor, otvoriť.

Apetít

Chuť do jedla. Lat. appetitus, appetere, kor. ap + petere = želanie, prianie, apetít.

Aplauz

Potlesk. Lat. applaudere, kor. ap + plaudere = tlesk, tlieskanie, bitie, udieranie, potlesk.

Aplikovať

Použiť, uplatniť. Lat. applicare, kor. ap + plicare, plico = ohnúť, zohnúť, zmotať, skrutiť.

Apo / Apa / Apko

Otec, otecko, starý otec. Slovník slov. jaz. toto slovo asi chybne uvádza, ako "import" z maď. jaz. kým pravdou bude skorej opak. Slovo je ie. pôvodu. Apa, Appa je variantou ie. Páter, Pitár, Vater, Father, Padre, Athair atď. V sans. sa vyskytuje aj ako Appa, s významom otec, staršia sestra, kým v asamskom jaz. je to proste otec, starý otec, starký, v gujarati jaz. apo = otec. Podobné variácie sa vyskytujú v rade ie. jaz. subkontinentu. Všade to má význam otec, poťažne staršia osoba, alebo aj vzdávanie česti starším.

Appo = otec, zastúpené je aj v toch. B ( v toch. A ap = otec), ktoré D.Q.Adams prirovnáva ku gréckemu áppa, ápfa, ápfus = otec, lebo v oboch prípadoch sa jedná o „detské“ slovo v zmysle ocík, otecko. Toch B appakke = „milý otecko“. (A Dictionary of Tocharian B – str. 16, 44)

Apokalypsa

V Biblii, Zjavenie sv. Jána = mystické proroctvá o konci sveta. Cirk. lat. apocalypsis, z gr. άποκάλυψις, άποκαλυοτω = zjavenie, odhalenie, odokrytie. Prenesený význam je hrôza, pohroma a pod.

Apokryf

Nepravý, nekanonizovaný biblický spis. Cirk. lat. apocryphus, z gr. άπόκρυφος = tajný, schovaný spis.

Apológia

Ospravedlňovanie, obrana, ochrana nejakej idey. Lat. apologia, z gr. άπολογια = obrana, obranný prejav. Kor. apologeisthai = apo + log / leg = hovoriť. (Viď Logia.)

Prvé lit. obrany sa nám zachovali od Xenofóna ( 430 - 355 p.n.l.) pod názvom Apologiá Sókratús = Obrana Sokrata, kde sa reaguje na odsúdenie a popravu Sokratesa v roku 399 p.n.l.

Apostrofa

Znamienko odsunutia hlásky. Nesk.lat. apostrophus, z nesk. gr. apóstrofos, ápostréfo = vrátiť, otočiť, odohnať, vrátiť späť.

Apóš

V slovenských osadách v Banáte, pod týmto sa chápe svokor, tesť. Tu máme už maď. útvar z ie. slova Apa, Apo = otec. Maď. Após (Apóš) = svokor, tesť. Podobne, analógiou v Banáte vzniklo i mamóška = svokra, testiná.

Apoštol

Jeden z 12. Ježišových učeníkov. Cirk. lat. apostolus, z gr. apóstolos / ápo + stéllo = vyslať, zaslať, poslať, čiže je to posol, vyslanec Boží.

Apríl

Štvrtý mesiac roka. Lat. Aprilis, pôvod v lat. apricus = vystavený slnku, slnečný.

Apropriácia

Prisvojenie, privlastnenie si. Nesk. lat. appropriare, východisko AP + proprius = vlastné, osobné.

Aproximácia

Približná hodnota, približné vyjadrenie, približný odhad. Nesk.lat. approximatus, na podklade approximare, AP- + proximus < prope ="">blízko, po ruke, skoro...

Ár

Plošná miera 100 m2. Vychádza z lat. area = plocha. Odtialto vyšlo fr. are, ktoré sa už ujalo vo svete.

Arak

Liehovina z kvasenej ryže, cukru a datľovej, alebo kokosovej šťavy. Arab. arak / araqy, tur. raky a z toho v srbch. je rakija = pálené.

Aranžovať

Usporiadať niečo podľa poriadku, ako napr. výstavu, výklad, zriadiť stretnutie a pod. Pôvod v st.fr. arangier, arengier, mod. arranger. Kor. ad + rangier = A / rad, linaj, séria; B / pohybovať sa po érii / areáli, éria / areál.

Arbiter

Rozhodcovský sudca. Lat. arbiter = očitý svedok, rozhodca, pán, lat. arbitror = pozoruj, vnímaj, rozsúď, ver, rozmysli.

Arci-

Viď Arch-.

Arcibiskup

Vysoký cirkevný hodnostár. Viď arci-/archi- + biscopus / biskup. Biskup vychádza z gr. episkopos / έπίσκοπος = dozorca, nadhliadač, kor. epi + skopos = pozerať.

Areál

Plocha, priestor, vymedzený pozemok. Lat. area = voľný priestor, dvor, pole akcií.

Aréna

Plocha v strede cirkusa, pole pôsobnosti, miesto deja, zápasište v starorímskom amfiteátrι. Lat. arena, pop. lat. harena = piesok, piesočnatá pôda, púšť, pieskom posypaná plocha určená pre zápasenie.

Árenda

Nájom, prenájom, zmluva o prenajme na určitú dobu (hlavne obrábacej pôdy).

St.lat. arrenda, arrendare, reddere.

Porovnaj iránske aranda = prinášateľ, nosič.

Árešt

Väzenie, žalár. Pôvod v rím. arrestare = ar + restare, resto = stáť, zostať, položiť, odložiť, nechať.

Argentit

Druh striebornej rudy, leštenec strieborný. Dnes sa pod týmto, argentum, chápe striebro. Východisko je v lat. argentum = striebro, avšak etymologický sa tu jedná o biele, bielej farby, lesklé a pod.

Východiskom bude PIE herg- = lesklé, biele, jagajúce, rýchle, svižné, bleskovité... s čím súvisí chet. harkis = biele, grécke (hlavne zložené slová), ako άργός = jasný, biely, rýchly, άργυριον = striebro, strieborník atď. Avestínske erezatem a osetské oerzoet sa už posúva na bronzu, avšak toch. árkwi = biele.

Argón

Vzácny plyn modrastej farby. Využíva sa na reklamné osvetlenia, jeden z chem. prvkov, značka Ar. Gr. argón, argós = nečinný, lenivý, neaktívny. Kor. a + érgon / α-εργον = ne + robiť.

Argonaut

V gr. mytológii, účastník plavny na lodi Argos, pod vedením Jasona, ktorí sa dali na plavbu do Čierného mora, v dobe 79. rokov pred pádom Tróje, čiže v 1263. p.n.l. Meno lode Árgós / άργος = jasné, biele, rýchle (odtialto vychádza aj názov pre striebro, Argentum). Αrguo = argumentovať, dokázať, vyjasniť. Druhú polovicu slova tvorí gr. nautes = námorník, plavčík. Kor. gr. naús / ναύς = loď, koráb. Blízke mu je sans. náus, lat. navis, per. nav, st.ír. nau.

Argot

Lingv. reč nižších spoločenských skupín, ako tulákov, zlodejov a pod. obsahujúca výrazy nezrozumitelné pre nezasvätených do ich reči, ako napr. kinta = peniaz, kéva = mať a pod. Podľa ox. et. slovníka, pôvod slova je neznámi. Viď nasledovné.

Argument

Dôkaz, dôvod. Lat. argutare = bľabot, brblanie, táranie. Vychádza z lat. arguere, arguo = dokáž, vyjasni, obviň, odsúď. Viď Argonaut.

Argus

V starogréckej mytológii, stooký strážca. V súčasnosti sa používa v prenesenom zmysle, ako bystrooký, sliedivý človek, strážca.

V mytológii, Argus bol synom Arestora a preto sa ho neraz nazýva aj Arestorides. Spomína sa, že mal sto očí a aj pri spaní, vždy držal zažmúrené len dve. Bol veľmi ostražitý a počas svojho života často bojoval a pozabíjal mnohé antické obludy. Na rozkaz Jupitera, Merkúr ho svojou hudbou úplne uspal a zavraždil. Po jeho smrti, bohyňa Juno preložila Argusove oči na chvost páva, jej zasväteného vtáka, aby upomínal svet na ostražitosť.

Arch-, Arci-

Gr. predpona v komb. slovách s významom hlavné. Gr. archós / άρχός = vodca, líder, princ, άρχω = byť prvý, na čele, viesť, vodiť, άρχή = začiatok, pôvod, vládnuť, spravovať a pod.

(Túto predponu máme pri archaniel, arcibiskup a pod.) Latina si slovo adaptovala v podobe aerce-, arce-, erce-, a st. fr. si to prebral, ďalej adaptoval, ako napr. v slove arc(h)angele, čiže spoluhláska h sa z pôvodného gr. slova tratí a vzniká už len arci-. V tejto podobe to dostáva aj slovenčina (v určitých slovách).

-arch

Grécka prípona v slovách s významom vládnuť. Stretávame sa s ňou v slovách, ako monarch, tetrarch a pod. Viď Arch-.

Archa

a/ Biblické slovo. Posvätná skryňa v jeruzalemskom chráme, v ktorej boli uložené tabule Desatora. Základom slova je lat. arca = skryňa, z čoho je arcanus, arcanum = tajnosť, uschované, mystéria. (Príbuzné je ku gr. archeion - viď Archíva.)

b/ Archa = Noemov koráb. St.h.n. archa, nem. arche, gót. arka, ger. a lat. arca = truhlica, kufor, rakev, pokladnica, žalár, plavidlo.

V oboch prípadoch ide o ie. východisko, ktoré by malo rekonštruovanú podobu herk- = obsahovať, "súdržiavať" (srbch. sadržavati). Odtialto vyšlo aj arménske argelum = zdržiavať sa (niečoho), gr. árkéo / άρκέω = držať v zmysle ochraňovať, strážiť, lat.arca, chet. hark- = držať, mať.

Archaické

Zachovávajúce starodávnu podobu, starodávne, starožitné, starobylé, nesúčasné. Kor. gr. άρχαιος= staré, starodávne, „predpotopné“, bývalé a pod.

Archanjel

Cirk. gr. άρχ-άγγελος = archanjel. Odtialto je i lat. archagelus. Viď Arch-, Anjel.

Archeológia

Veda skúmajúca život a kultúru starých národov, spoločnosti, na podklade vykopávok. Mod. lat. achaelogia, z gr.άρχαιολογια, z koreňa άρχαιος = starobylé, staré + logia = reč, vyprávanie, náuka. V st. Grécku slovo archailogiá pôvodne znamenalo rozprávanie o starých, zašlých časoch.

Architekt

Staviteľ, staviteľstvo. Lat. architectus, z gr. άρχι-τέκτων, kor. άρχω = viesť, vodiť + tektón / τέκτων = staviteľ, tesár, či v krátkosti je to hlavný, vedúci tesár.

Archív

Zbierka listín, písomných pamiatok, ale i budova kde sú tieto uložené. Lat. archivum = miesto na uloženie listín, spisov. Pôvod v gr. άρχειον / árcheion = vládna budova, mestská radnica. Už pred Periklom (500 - 429. p.n.l.), v Aténach jestvovali miesta na uloženie spisov, listín, archíva. Kor. je άρχή / árché = začiatok, pôvod, prvotina, príčina, motív, princíp, element, vodcovstvo, moc, vláda, magistrát, úrad, teritórium, impérium.

..............................................................................

**************************************************

Nie snímok, ale snímka

....autor Ján Širka
Nie snímok, ale snímka, zvukový záznam...

Aj ďalej sme vo sfére vplyvu srbčiny na slovenčinu. Tentoraz nás zaujalo nenáležite použité slovko snímok vo vete Schôdzu tajne nahrali a snímok zverejnili na internete. To preto, že prekladateľ srbskej vety Sastanak je tajno snimljen a snimak objavljen na internetu urobil chybu. Srbské heslo snimak poslovenčil vystriedaním srbskej koncovky -ak slovenskou -oksnímok, avšak prácu nedokončil. Pod vplyvom srbčiny ho nechal v mužskom rode, neuvedomujúc si, že v jazyku do ktorého prekladal – v slovenčine či materčine, je v ženskom rode – snímka. Mohla to spôsobiť interferencia.

Keďže je heslo snímka frekventované, aspoň v našej práci, prečítame si, čo sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 píše o ňom. Snímka, genitív jednotného čísla snímky, genitív množného čísla snímok, ženský rod. 1. fotografia, napríklad: skupinová snímka, snímka pľúc, urobiť snímku. 2. záznam zvuku na reprodukovanie, napríklad: magnetofónová snímka, snímka džezového koncertu. 3. film, sfilmované dielo, napríklad: športová, reportážna snímka. Nás teraz zaujíma druhý význam snímky – záznam zvuku na reprodukovanie, keďže vo vete ide, ako sme vyrozumeli, o odpočúvanie či zámerné (tajné) počúvanie. Takže by sme v tomto kontexte srbské snimak mohli preložiť aj ako záznam, nielen ako snímka. Problémová veta zo začiatku okienka by mohla znieť: Schôdzu tajne nahrali a snímku zverejnili na internete alebo Schôdzu tajne nahrali a (zvukový) záznam zverejnili na internete.

Nakoniec zhrnieme. Srbské snimak je v mužskom rode, slovenské snímka v ženskom. Namiesto hesla snímka možno použiť záznam zvuku či zvukový záznam...

......................................................................................................................

*************************************************************************************

26 septembra 2010

Petrovský maratón-2010

Často je zaujímavé pozrieť sa na udalosť z rôznych uhlov... Nevedno či novinárky Chorvátová a Babiaková toto praktikovali na Petrovskom maratone aby lepšie videli, alebo v tom bolo niečo iné, v každom prípade vyšlo im to na výbornú, ...bude sa počuť na vlnách Rádia Nový Sad a Rádia Petrovec... >>>>>>> viac pozri tu <<<<<<<<<<
********************************************************

21 septembra 2010

Jazykové okienko: O mesiac, nie za mesiac dní

.
.
.
.
....autor Ján Širka

.

.

.O mesiac, nie za mesiac dní

Stále sa nespúšťame neprestajne narastajúcej témy – vplyv jazyka väčšinového národa na jazyk menšinového. V tomto okienku poukážeme na chybné spojenie mesiac dní a nápravu. To preto, že sme sa s ním posledne za krátky čas niekoľko ráz stretli. Poslednýkrát vo vete: Deti sa vrátia zo zahraničia o mesiac dní. Ak pozorne čítate, iste ste hneď zachytili chybu. Ide o srbské spojenie za mesec dana, ktoré vojvodinský Slovák z nepozornosti, ale najmä z jazykovej neistoty použil v slovenskej vete, ktorá je doslovný preklad srbskej vety: Deca će se vratiti iz inostranstvu za mesec dana. Pod vplyvom srbčiny autor vety nepoužil správne (či jednoduché) spojenie o mesiac, ale k nemu nepotrebne pripojil aj dní. Žije vo väčšinovom srbskom prostredí a čoraz častejšie používa srbčinu ako slovenčinu. Znamená to často, že srbčinu lepšie ovláda ako materinský jazyk – slovenčinu. Veď ju používa častejšie ako slovenčinu.

No vráťme sa k spojeniu mesiac dní. V slovenskom slovníku sme ho, pravdaže, ani nemohli nájsť, ale v Horákovom Srbochorvátsko-slovenskom slovníku za heslom mesec po druhé – áno. (Kalendárny) mesiac, napríklad: svaki mesec – každý mesiac; prošlog meseca – minulý mesiac, ovog meseca v tomto mesiaci; toto nás zaujíma za mesec danao mesiac... to jest po uplynutí jedného mesiaca; početkom meseca – začiatkom mesiaca, krajem meseca – koncom mesiaca; medeni mesec – medové týždne.

Na základe uvedeného vidno, že spojenie za mesec dana prekladáme do slovenčiny ako o mesiac, bez dní. Srbské spojenie mesec dana sa používa vo význame trvania jedného mesiaca. Po slovensky to povieme jednoduchšie mesiac. Bez dní.

Problémová veta zo začiatku výkladu by upravená mohla znieť: Deti sa vrátia zo zahraničia o mesiac. Teda po uplynutí jedného mesiaca.

Zhrnieme. Srbské spojenie mesec dana sa používa vo význame trvania – jedného mesiaca a prekladá sa mesiac. Tak aj spojenie pre mesec dana preložíme do slovenčiny ako pred mesiacom.

20 septembra 2010

Etymologický slovník:Angažmán-Antropo-...

.

...autor Ján Kulík

.

.

Angažmán

Uzavretie zmluvy s niekým (hlavne umelci), na určitú dobu, alebo na výkon určitej funkcie, práce a pod. Fr. engagement / engager = súhlas, záväzok, najať podľa súhlasu, zmluvy, prilákať, presvedčiť a pod. Odtialto máme angažovať (sa) a pod.

Angína

Krčná choroba, zápal mandlí, avšak slovo najčastejšie sa počuje, ako angína pectoris = srdcová choroba zavinená infekčnými chorobami. Lat. angina – gr. ágchóne / άγχόνη = škrtenie, dusenie sa, povraz.

Anglícko

Západoeurópsky štát na ostrove Veľká Británia. Osídlili sa tu aj ger. prisťahovalci plemena Angle, pôvodom z nem. oblasti Schleswig, kde jestvovala aj oblasť Angul, ktorá svoje meno čerpá zo svojej "uhlastej" podoby. (Súč. Angeln.) Ang. angle = uhol, rybársky háčik. Lat. αnglus, pl. αngli, kým u Tacitusa aj Anglii.

Angora

Druh dlhej mäkkej srste, vlny zo zajaca, mačky, kozy a pod. Pôvod slova je v mene hlavného mesta Turecka, Ankara, skorej Angora, na okolí ktorého sa pestovali kozy s dlhou mäkkou srsťou, vlnou.

Ani

Spoj. spája záporné vety, alebo ich členy. Je to spojovník a + negácia ni (nie). "Ani tuto nebudem, ani tatam nepôjdem..."

V prípadoch Letel, ani strela... Udrel, ani hrom... ide o staršiu formu negácie, ni a funkciu prirovnávania dostalo podobne, ako ne. Suché, ani v púšti... že znamenať, že tu ide o komparovanie, ale zároveň aj o stupňovanie, že niečo je suchšie, ako to v púšti.

Anilín

Chemikália využívaná hlavne pri výrobe farieb. Nem. anilin / anil = indigo, z ktorého sa pôvodne anilín získaval. Francúzi, alebo Portugálci si slovo vypožičali od Arabov, kde máme an-nil, avšak to nil má už peržský pôvod a predstavuje len skratku per. lilak a jeho varianty nilak = modrasté. (U nás máme lilovú farbu.) Kor. je per. nil = modré, indigo. Sám názov vychádza z modrastej farby kvietkov jednotlivých odrôd tejto rastliny, indiga.

Animálny

Lat. animalis, čo v str.lat. malo význam aj beštiálny. Kor. anima = vzduch, vánok, duša, život, má základ v lat. animal / -lis = zviera. (V slovenčine to bude živočích, v srbch. životinja, ktoré v podstati tiež znamenjú život, živé.)

S lat. anima, súvisí aj toch.B anask = dýchanie, dych, vdychovanie, sans. ániti = dýcha, ánila- = dych, vietor, gr. ánemos / άνεμος = vietor, búrka, staroírske aná = dych, gótske uzanan = vydýchnuť, vzdýchnuť... ba D.Q. Adams sem priraďuje aj slovanské vôňa.

Odtialto máme rad „medzinárodných“ termínov, ako napr. animálny, animato, animizmus, animista, animovaný, animozita = rozdráždenosť, prchkosť, rozhorčenosť, nechuť atď.

Animizmus

Primitívny variant náboženstva, kde sú všetky veci a javy "živé". Pripisuje sa im "živosť". Všetky veci a javy majú vlastnú dušu, život, podobne ako aj ľudia a zvieratá. Kor. lat. anima = duša, život. (U nás ako čiastočný pozostatok máme, keď deti vymaľujú usmievavé slniečko, zamyslený mesiačik, alebo aj keď malé deti chápu, že napr. aj kameň, keď sa do neho potknú, pocíti rovnakú boľasť. Po asi piatom roku života, už jednajú inak.)

Aníz

Ľud. onajs. Pimpinella anisum. Aromatická jednoročná rastlina. Lat. anesum, anisum, gr. anison/ άνισον. Naše ľudové onajs vzniklo pod vplyvom rakúskej nemčiny, kde je aneis.

Anjel

Podľa cirk. učenia, to je krásna okrídlená bytosť, prebývajúca v raji. Gr. ággelos = posol, kuriér, ággáros/ άγγαρος = kuriér, hlásnik, poštár. Starslov. angeľ.

Anketa

Hromadné zisťovanie mienky. Vyskytuje sa vo všetkých slov. jazykoch. Predstavuje výpožičku z fr. enquete = vyšetrovanie, skúmanie, ktorého pôvod je v lat. quaestio = otázka, vyšetrovanie...

Anno Domini

Z lat. annus = rok + gen. z dominus = pán, čo nám dá: roku Pána.

Áno

Potvrdenie, kladná odpoveď na otázku. Zodpovedá slovanskému Da, nem. Ja, ang. Yes atď. Vzniklo niekde v stredoveku, spojením a+no, ktoré má paralelu v lat. súhlase nam = áno, naozaj, určite. Kor. age / agendum = dobre, v poriadku, nestaraj sa apod. Príbuzné mu je aj lat. enim = naozaj, pravdaže, áno, dobre, určite a pod.

Anóda

Kladná, pozitívna elektróda. Opak katódy. Pôvod v gr. jazyku. ÁNÁ = hore + hódós / όδός = smer, cesta.

Anomália

Nepravidelnosť, výnimočnosť, odchýlka. Nesk.lat. anomalus, z gr. anómalos = nepravidelný, nerovnaký. Kombinácia gréckeho an = nie + homós = rovnaké.

Anonym

Nepodpísaný pisateľ, nemenovaný pôvodca. Nesk.lat. anonymus, gr. anómunos / ανώμυνος = bez mena.

Antagonizmus

Nezmieritelné protirečenie, protivníctvo, nepriateľstvo. Nesk.lat. antagonista – gr. antagonistés / άνταγωνιστής = nepriateľ, rival, na podklade gr. antagonizmai / άνταγωνίζομαι = biť sa, bojovať, zápasiť. Viď Anti-, Agónia.

Antanta

Zväz západných krajín a Ruska v I. sv. vojne. Malá Antanta = zväz krajín vzniknuvších na troskách Rakúsko - Uhorska, v zaujme vojenskej jednoty, hlavne proti post trianonskému Maďarsku. Fr. entente = súhlas, súhlasenie, zhoda.

Antarktik

Oblasť, svetadiel ležiaci na opačnej, protiľahlej, anti strane od severného pólu, od Arktiku. (V slovenčine je možné stretnúť sa aj s Antarktída / Arktída, ktoré je etymologicky chybné - ovplyvnené legendárnou Atlantídou.) Antarktik je južný svetadiel, južný pól a vzniklo spojením anti + arktik, či v latine je to antarcticus, z gr. antarktikós = naproti + árktos / άρκτος = medveď. Naproti súhviezdiu medveďa, u nás bežne zaužívané ako súhviezdie Veľkého voza.

Viď Anti-, Arktik.

Anténa

Slovo sme dostali od Francúzov, fr. antenne súvis s lat. antenna. Pôvod slova je trochu hmlistý. (Nevykľučuje sa možnosť, že tu máme jazykový fosíl po Etruskoch, čo je ale veľmi otázne.)

Lat. antenna /antemna = plachta, plachetnicové nádvorie.

Sans. ánta = blízkosť, hranica, limít, koniec ; ku ktorému je blízke ger. End, Ende = koniec a ang. antenna (prevzaté z lat.) znamená aj tykadlá na hlave hmyzu.

Peržské antalyun, prevzaté je z gréckeho ántelios / άντήλιος = dúha, východné. (F. Steingass.)

Keď si predstavíme anténu, pred sebou máme víziu nejakej dlhej, vyčnievajúcej tyče, ako napr. v latine antena, antemna, staroang. antenna = tykadlá hmyzu. Všetko môže súvisieť s gr. άνθέριξ = vôsťa na klase, klas zrnovín, steblo, býľa rastliny. Hlavne to steblo, býľa rastliny vyčnieva vysoko, ako čo vyčieva aj stožiar plachetníc. V prípade gr. jazyka, problém by bol v tom, že v latine jestvuje len antenna a nie anthena. Toto udáva, že latina si slovo asi neprevzala z gréčtiny, ale sa vyvinulo samostatne. Najskôr zo slovesa ante = napred, skorej, ktoré v akuzatíve nadobúda význam na čele, čelné, vyčnievajúce.

Anti 1°

Slovanské plemená medzi Dneprom a Dnestrom. Uspokojivé etymologické vysvetlenie nejestvuje. Najčastejšie sa dáva do súladu s iránskym slovom, ktoré je v blízkosti so sans. ántah = koniec, hranica, blízkosť, súsediaci, na okraji a pod. Ántah dalo základ aj ďalším sans. slovám, ako ántara = iný, odlišný, antará = medzi, v strede, antiká = blízkosť, blízo atď.

Toch.B antapi = oba(ja), v chet. hant- = (v) tvár, pred tvárou (sebou), gr. άντί = naproti, skorej, lat. ante = skorej, pred... atď.

Pravda, nechýbajú tu ani hypotézy o tureckom, gótskom atď. pôvode slova / názvu. Za povšimnutie stojí mongolské ans, anda = pobratim, ktorým termínom Avari pomenovali tých Slovanov, s ktorými na určitý čas vstupovali do zväzu, lenže keď Avari prichádzajú na javisko dejín, vtedy už názov Slovan jestvoval a Avari si ans, anda asi len vypožičali. Neutvorili si ho. Ak by sa uvážilo mongolské ans, andi, ako pôvodné, aj tu musíme mať na zreteli, že Mongoli a ich vtedajší vplyv na svetové dejiny bol minimálny. Boli od Dnepru a Dnestru ohromne ďaleko. "Na druhom svete". Sotva poznali, či aj mali nejaký styk so Slovanmi.

Najreálnejšie vysvetlenie bude, že Anti, ako slovo, bude ie. pôvodu a jeho vznik treba hľadať, vidieť v tom, že týto budúci Slovania žili hlavne na severe, za hranicami, na okraji, v susedstve a v obkľúčení s inými Indoárijcami. Táto alternatíva sa vynára najmä vtedy, keď si uvedomíme, že pravlasťou všetkých Indoeurópanov je vlastne Podunajsko. Na to poukazujú všetky jazykové fosíliá, vo všetkých krídlach Indoeurópanov. Jednotlivé plemená budúcich Slovanov sa posunuli smerom na sever, druhí íšli na východ ale časť ich zostala aj v pravlasti. Tu sa neutvorilo vákum. O ich zotrvávaní aj v pravlasti, svedčí mnoho zemepisných názvov, ako napr. aj Karpaty. Počas vpádu Hunov, stredoeurópske plemená Germanov sa posunuli na západ a zase nejestvujú historické doklady o nejakom okamžitom posúvaní sa Slovanov do týchto „opustených“ oblastí a ešte menej, aby sa ich tu odrazu našlo toľko, v takom počte, žeby zabránili návrat Germanov do spustnutých oblastí.

Anti- 2°

Predpona na vyjadrenie významu oproti, proti, namiesto a pod. Príklad: Antikrist, antipól, antibiotik atď.

Gr. anti, lat. ante, sans. ánti = skorej,(staršie, prvšie, antické), blízko. Gr. anti sa využíva v kombináciach slov na vyjadrenie protipólu pôvodného významu slova.

Anticipácia

Predňatie, prednímanie, vyciťovanie vopred... Lat. anticipare, na podklade Ante- + capere, capio = vziať, schytiť...

Antifónia

Striedavý spev kňaza a zboru. Cirk. lat. antiphona z gr. antifona, v pl. antifónos = odpovedajúci. Kor. anti + foné = hlas, zvuk.

Antika

Grécky a rímsky starovek, starovek vôbec, starožitnosť a pod. Medzinárodné. Pôvod vo fr. antique, alebo lat. antiquus, anticus = staré, zostarnuté, starodávne, jednoduché, poctivé a pod. Blízke je ku gr. anti = proti, naproti, sans. ánti = naproti, proti, vôkol, pred, staršie.

Antilopa

Tropický a subtropický párnokopytník. St.fr. antelop, str.gr. anthólops. Na vysvetlenie etymológie slova jestvuje viacej nespoľahlivých teórií. Zvláš prvá časť, anti- / ante- navádza na hľadanie pôvodu vo variantoch slova roh – ako čo má ang. antler, ktoré je zo st.fr. antoillier = paroh (jelení). Viď Anténa.

Antipatia

Nechuť, odpor (hlavne ku ľuďom). Opak sympatie. Lat. antipathia, kor. antipathes = anti + pathe = proti + (pathe, pathema, pathos) = páčiť, ľúbiť, ale aj výskyt, náhoda, nešťastie, utrpenie, žiaľ. Antipatia sa teda rovná nepáčeniu, neľúbosti.

Antipód

Protinožec, človek bývajúci na opačnom konci zemegule; odporca v názore; protivník. Neskoro lat. z gr. antipodes, ANTI + ποδός, πούς = noha, stúpadlo, kopyto...

Antiseptikum / Antiseptik

Látka ničiaca choroboplodné mikroorganizmi. Mod.lat. antisepticus. Anti = proti + gr. septikós, kor. sépo σήπω = hniť, trúchlivieť, rozkladať sa, hnísať.

Antitéza

Prirovnanie protikladom, protiklad. Nesk.lat. antithesis. Anti + tithenai, tithemi = položiť, vložiť, uložiť, naložiť, rozkázať, odhadnúť, uvážiť, stvoriť.

Antológia

Zborník vybraných prác (najmä v lit.). Gr. anthologia / anthos / ανθος = kvet + legó = zbieram. Antológia je teda zbierka kvetov, výkvetu.

Antracit

Najvýhrevnejšie čierne uhlie. Gr. anthrakitis, kor. ánthrax / anthrak. Viď Antrax.

Antrax

Nákazlivá choroba zvierat. Nesk.lat. z gr. ánthrax / άνθραξ = živé (rozpálené) uhlie. Anthraxia / άνθρακια = horiace, rozpálené drevené uhlie.

Antropo-

Predpona v komb. slovách s významom mužské, ľudské. Gr. anthropos / άνθρωπος= muž (na rozdiel od božských bytostí a zvierat). Odtialto máme antropológia, antropogeografia, antropoid a pod.

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com