28 septembra 2010

Etymologický slovník:Aorist-Archiv

.

.

.

...autor Ján Kulík

Aorist

Gram. termín. Jednoduchý slovesný tvar na vyjadrenie istého typu min. času. Gr. áóristos / άόριστος= nedefinované (napr. krónos = čas). Kor. a = nie + horistos, horizein, východisko όρίξω = definovať, určiť, podeliť.

Aorta

Mod.lat. z gr. aorie, kor. aeirein <>íro / αίρω = rásť, vzrastať, stúpať hore, vstávať. Viď Artéria.

Ap—

Lat. predpona v prípade, že za nim nasleduje p = Ad.

Apanáž

Pravidelný príspevok na vydržiavanie niekoho, rozpočtový plat pre rodinu monarcha zo štátnej pokladni. St.fr. apanage, apaner, str.lat. appanare, kor. ap + panis = (na) chlieb.

Apartmán

Byt, v hoteli viacizbové ubytovanie so všetkým príslušenstvom. Fr. appartement, tal. appartamento / appartare = oddelený, jednotlivý, zvláštny, samostatný, osobytný.

Aparát

Prístroj. Lat. apparatus, apparare, apparo = priprav, prihotov, náčinie. Príbuzné mu je lat. paro = pripravuj, priprav, zariaď, planuj, zaobstaraj a pod.

Apatia

Ľahostajnosť, nevšímavosť, necitlivosť vôči okoliu a jeho vplyvom. Lat. apathia, gr. apátheia, kor. άπαθής = bez bôľu, bez boľastí, necitlivé, bezcitné, tupé.

Apatieka

Lekáreň. Nesk.lat. apothecarius, apoteca = obchodník, skladník, z gr. ápothéke / άποθήκη = sklad, magazín, zásobáreň, sýpka.

Apel

Odvolanie sa na... Lat. appellare, kor. ap + pell (pellere) = volaj, zavolaj, obráť sa... upomínaj, obviň, vymenuj a pod. Gr. άπειλέω = tlač, hroz, znepokojuj, vystatuj sa, sľubuj.

Apertúra

Otvor. Lat. apertura, apert, aperire = otvor, otvoriť.

Apetít

Chuť do jedla. Lat. appetitus, appetere, kor. ap + petere = želanie, prianie, apetít.

Aplauz

Potlesk. Lat. applaudere, kor. ap + plaudere = tlesk, tlieskanie, bitie, udieranie, potlesk.

Aplikovať

Použiť, uplatniť. Lat. applicare, kor. ap + plicare, plico = ohnúť, zohnúť, zmotať, skrutiť.

Apo / Apa / Apko

Otec, otecko, starý otec. Slovník slov. jaz. toto slovo asi chybne uvádza, ako "import" z maď. jaz. kým pravdou bude skorej opak. Slovo je ie. pôvodu. Apa, Appa je variantou ie. Páter, Pitár, Vater, Father, Padre, Athair atď. V sans. sa vyskytuje aj ako Appa, s významom otec, staršia sestra, kým v asamskom jaz. je to proste otec, starý otec, starký, v gujarati jaz. apo = otec. Podobné variácie sa vyskytujú v rade ie. jaz. subkontinentu. Všade to má význam otec, poťažne staršia osoba, alebo aj vzdávanie česti starším.

Appo = otec, zastúpené je aj v toch. B ( v toch. A ap = otec), ktoré D.Q.Adams prirovnáva ku gréckemu áppa, ápfa, ápfus = otec, lebo v oboch prípadoch sa jedná o „detské“ slovo v zmysle ocík, otecko. Toch B appakke = „milý otecko“. (A Dictionary of Tocharian B – str. 16, 44)

Apokalypsa

V Biblii, Zjavenie sv. Jána = mystické proroctvá o konci sveta. Cirk. lat. apocalypsis, z gr. άποκάλυψις, άποκαλυοτω = zjavenie, odhalenie, odokrytie. Prenesený význam je hrôza, pohroma a pod.

Apokryf

Nepravý, nekanonizovaný biblický spis. Cirk. lat. apocryphus, z gr. άπόκρυφος = tajný, schovaný spis.

Apológia

Ospravedlňovanie, obrana, ochrana nejakej idey. Lat. apologia, z gr. άπολογια = obrana, obranný prejav. Kor. apologeisthai = apo + log / leg = hovoriť. (Viď Logia.)

Prvé lit. obrany sa nám zachovali od Xenofóna ( 430 - 355 p.n.l.) pod názvom Apologiá Sókratús = Obrana Sokrata, kde sa reaguje na odsúdenie a popravu Sokratesa v roku 399 p.n.l.

Apostrofa

Znamienko odsunutia hlásky. Nesk.lat. apostrophus, z nesk. gr. apóstrofos, ápostréfo = vrátiť, otočiť, odohnať, vrátiť späť.

Apóš

V slovenských osadách v Banáte, pod týmto sa chápe svokor, tesť. Tu máme už maď. útvar z ie. slova Apa, Apo = otec. Maď. Após (Apóš) = svokor, tesť. Podobne, analógiou v Banáte vzniklo i mamóška = svokra, testiná.

Apoštol

Jeden z 12. Ježišových učeníkov. Cirk. lat. apostolus, z gr. apóstolos / ápo + stéllo = vyslať, zaslať, poslať, čiže je to posol, vyslanec Boží.

Apríl

Štvrtý mesiac roka. Lat. Aprilis, pôvod v lat. apricus = vystavený slnku, slnečný.

Apropriácia

Prisvojenie, privlastnenie si. Nesk. lat. appropriare, východisko AP + proprius = vlastné, osobné.

Aproximácia

Približná hodnota, približné vyjadrenie, približný odhad. Nesk.lat. approximatus, na podklade approximare, AP- + proximus < prope ="">blízko, po ruke, skoro...

Ár

Plošná miera 100 m2. Vychádza z lat. area = plocha. Odtialto vyšlo fr. are, ktoré sa už ujalo vo svete.

Arak

Liehovina z kvasenej ryže, cukru a datľovej, alebo kokosovej šťavy. Arab. arak / araqy, tur. raky a z toho v srbch. je rakija = pálené.

Aranžovať

Usporiadať niečo podľa poriadku, ako napr. výstavu, výklad, zriadiť stretnutie a pod. Pôvod v st.fr. arangier, arengier, mod. arranger. Kor. ad + rangier = A / rad, linaj, séria; B / pohybovať sa po érii / areáli, éria / areál.

Arbiter

Rozhodcovský sudca. Lat. arbiter = očitý svedok, rozhodca, pán, lat. arbitror = pozoruj, vnímaj, rozsúď, ver, rozmysli.

Arci-

Viď Arch-.

Arcibiskup

Vysoký cirkevný hodnostár. Viď arci-/archi- + biscopus / biskup. Biskup vychádza z gr. episkopos / έπίσκοπος = dozorca, nadhliadač, kor. epi + skopos = pozerať.

Areál

Plocha, priestor, vymedzený pozemok. Lat. area = voľný priestor, dvor, pole akcií.

Aréna

Plocha v strede cirkusa, pole pôsobnosti, miesto deja, zápasište v starorímskom amfiteátrι. Lat. arena, pop. lat. harena = piesok, piesočnatá pôda, púšť, pieskom posypaná plocha určená pre zápasenie.

Árenda

Nájom, prenájom, zmluva o prenajme na určitú dobu (hlavne obrábacej pôdy).

St.lat. arrenda, arrendare, reddere.

Porovnaj iránske aranda = prinášateľ, nosič.

Árešt

Väzenie, žalár. Pôvod v rím. arrestare = ar + restare, resto = stáť, zostať, položiť, odložiť, nechať.

Argentit

Druh striebornej rudy, leštenec strieborný. Dnes sa pod týmto, argentum, chápe striebro. Východisko je v lat. argentum = striebro, avšak etymologický sa tu jedná o biele, bielej farby, lesklé a pod.

Východiskom bude PIE herg- = lesklé, biele, jagajúce, rýchle, svižné, bleskovité... s čím súvisí chet. harkis = biele, grécke (hlavne zložené slová), ako άργός = jasný, biely, rýchly, άργυριον = striebro, strieborník atď. Avestínske erezatem a osetské oerzoet sa už posúva na bronzu, avšak toch. árkwi = biele.

Argón

Vzácny plyn modrastej farby. Využíva sa na reklamné osvetlenia, jeden z chem. prvkov, značka Ar. Gr. argón, argós = nečinný, lenivý, neaktívny. Kor. a + érgon / α-εργον = ne + robiť.

Argonaut

V gr. mytológii, účastník plavny na lodi Argos, pod vedením Jasona, ktorí sa dali na plavbu do Čierného mora, v dobe 79. rokov pred pádom Tróje, čiže v 1263. p.n.l. Meno lode Árgós / άργος = jasné, biele, rýchle (odtialto vychádza aj názov pre striebro, Argentum). Αrguo = argumentovať, dokázať, vyjasniť. Druhú polovicu slova tvorí gr. nautes = námorník, plavčík. Kor. gr. naús / ναύς = loď, koráb. Blízke mu je sans. náus, lat. navis, per. nav, st.ír. nau.

Argot

Lingv. reč nižších spoločenských skupín, ako tulákov, zlodejov a pod. obsahujúca výrazy nezrozumitelné pre nezasvätených do ich reči, ako napr. kinta = peniaz, kéva = mať a pod. Podľa ox. et. slovníka, pôvod slova je neznámi. Viď nasledovné.

Argument

Dôkaz, dôvod. Lat. argutare = bľabot, brblanie, táranie. Vychádza z lat. arguere, arguo = dokáž, vyjasni, obviň, odsúď. Viď Argonaut.

Argus

V starogréckej mytológii, stooký strážca. V súčasnosti sa používa v prenesenom zmysle, ako bystrooký, sliedivý človek, strážca.

V mytológii, Argus bol synom Arestora a preto sa ho neraz nazýva aj Arestorides. Spomína sa, že mal sto očí a aj pri spaní, vždy držal zažmúrené len dve. Bol veľmi ostražitý a počas svojho života často bojoval a pozabíjal mnohé antické obludy. Na rozkaz Jupitera, Merkúr ho svojou hudbou úplne uspal a zavraždil. Po jeho smrti, bohyňa Juno preložila Argusove oči na chvost páva, jej zasväteného vtáka, aby upomínal svet na ostražitosť.

Arch-, Arci-

Gr. predpona v komb. slovách s významom hlavné. Gr. archós / άρχός = vodca, líder, princ, άρχω = byť prvý, na čele, viesť, vodiť, άρχή = začiatok, pôvod, vládnuť, spravovať a pod.

(Túto predponu máme pri archaniel, arcibiskup a pod.) Latina si slovo adaptovala v podobe aerce-, arce-, erce-, a st. fr. si to prebral, ďalej adaptoval, ako napr. v slove arc(h)angele, čiže spoluhláska h sa z pôvodného gr. slova tratí a vzniká už len arci-. V tejto podobe to dostáva aj slovenčina (v určitých slovách).

-arch

Grécka prípona v slovách s významom vládnuť. Stretávame sa s ňou v slovách, ako monarch, tetrarch a pod. Viď Arch-.

Archa

a/ Biblické slovo. Posvätná skryňa v jeruzalemskom chráme, v ktorej boli uložené tabule Desatora. Základom slova je lat. arca = skryňa, z čoho je arcanus, arcanum = tajnosť, uschované, mystéria. (Príbuzné je ku gr. archeion - viď Archíva.)

b/ Archa = Noemov koráb. St.h.n. archa, nem. arche, gót. arka, ger. a lat. arca = truhlica, kufor, rakev, pokladnica, žalár, plavidlo.

V oboch prípadoch ide o ie. východisko, ktoré by malo rekonštruovanú podobu herk- = obsahovať, "súdržiavať" (srbch. sadržavati). Odtialto vyšlo aj arménske argelum = zdržiavať sa (niečoho), gr. árkéo / άρκέω = držať v zmysle ochraňovať, strážiť, lat.arca, chet. hark- = držať, mať.

Archaické

Zachovávajúce starodávnu podobu, starodávne, starožitné, starobylé, nesúčasné. Kor. gr. άρχαιος= staré, starodávne, „predpotopné“, bývalé a pod.

Archanjel

Cirk. gr. άρχ-άγγελος = archanjel. Odtialto je i lat. archagelus. Viď Arch-, Anjel.

Archeológia

Veda skúmajúca život a kultúru starých národov, spoločnosti, na podklade vykopávok. Mod. lat. achaelogia, z gr.άρχαιολογια, z koreňa άρχαιος = starobylé, staré + logia = reč, vyprávanie, náuka. V st. Grécku slovo archailogiá pôvodne znamenalo rozprávanie o starých, zašlých časoch.

Architekt

Staviteľ, staviteľstvo. Lat. architectus, z gr. άρχι-τέκτων, kor. άρχω = viesť, vodiť + tektón / τέκτων = staviteľ, tesár, či v krátkosti je to hlavný, vedúci tesár.

Archív

Zbierka listín, písomných pamiatok, ale i budova kde sú tieto uložené. Lat. archivum = miesto na uloženie listín, spisov. Pôvod v gr. άρχειον / árcheion = vládna budova, mestská radnica. Už pred Periklom (500 - 429. p.n.l.), v Aténach jestvovali miesta na uloženie spisov, listín, archíva. Kor. je άρχή / árché = začiatok, pôvod, prvotina, príčina, motív, princíp, element, vodcovstvo, moc, vláda, magistrát, úrad, teritórium, impérium.

..............................................................................

**************************************************

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com