20 septembra 2010

Etymologický slovník:Angažmán-Antropo-...

.

...autor Ján Kulík

.

.

Angažmán

Uzavretie zmluvy s niekým (hlavne umelci), na určitú dobu, alebo na výkon určitej funkcie, práce a pod. Fr. engagement / engager = súhlas, záväzok, najať podľa súhlasu, zmluvy, prilákať, presvedčiť a pod. Odtialto máme angažovať (sa) a pod.

Angína

Krčná choroba, zápal mandlí, avšak slovo najčastejšie sa počuje, ako angína pectoris = srdcová choroba zavinená infekčnými chorobami. Lat. angina – gr. ágchóne / άγχόνη = škrtenie, dusenie sa, povraz.

Anglícko

Západoeurópsky štát na ostrove Veľká Británia. Osídlili sa tu aj ger. prisťahovalci plemena Angle, pôvodom z nem. oblasti Schleswig, kde jestvovala aj oblasť Angul, ktorá svoje meno čerpá zo svojej "uhlastej" podoby. (Súč. Angeln.) Ang. angle = uhol, rybársky háčik. Lat. αnglus, pl. αngli, kým u Tacitusa aj Anglii.

Angora

Druh dlhej mäkkej srste, vlny zo zajaca, mačky, kozy a pod. Pôvod slova je v mene hlavného mesta Turecka, Ankara, skorej Angora, na okolí ktorého sa pestovali kozy s dlhou mäkkou srsťou, vlnou.

Ani

Spoj. spája záporné vety, alebo ich členy. Je to spojovník a + negácia ni (nie). "Ani tuto nebudem, ani tatam nepôjdem..."

V prípadoch Letel, ani strela... Udrel, ani hrom... ide o staršiu formu negácie, ni a funkciu prirovnávania dostalo podobne, ako ne. Suché, ani v púšti... že znamenať, že tu ide o komparovanie, ale zároveň aj o stupňovanie, že niečo je suchšie, ako to v púšti.

Anilín

Chemikália využívaná hlavne pri výrobe farieb. Nem. anilin / anil = indigo, z ktorého sa pôvodne anilín získaval. Francúzi, alebo Portugálci si slovo vypožičali od Arabov, kde máme an-nil, avšak to nil má už peržský pôvod a predstavuje len skratku per. lilak a jeho varianty nilak = modrasté. (U nás máme lilovú farbu.) Kor. je per. nil = modré, indigo. Sám názov vychádza z modrastej farby kvietkov jednotlivých odrôd tejto rastliny, indiga.

Animálny

Lat. animalis, čo v str.lat. malo význam aj beštiálny. Kor. anima = vzduch, vánok, duša, život, má základ v lat. animal / -lis = zviera. (V slovenčine to bude živočích, v srbch. životinja, ktoré v podstati tiež znamenjú život, živé.)

S lat. anima, súvisí aj toch.B anask = dýchanie, dych, vdychovanie, sans. ániti = dýcha, ánila- = dych, vietor, gr. ánemos / άνεμος = vietor, búrka, staroírske aná = dych, gótske uzanan = vydýchnuť, vzdýchnuť... ba D.Q. Adams sem priraďuje aj slovanské vôňa.

Odtialto máme rad „medzinárodných“ termínov, ako napr. animálny, animato, animizmus, animista, animovaný, animozita = rozdráždenosť, prchkosť, rozhorčenosť, nechuť atď.

Animizmus

Primitívny variant náboženstva, kde sú všetky veci a javy "živé". Pripisuje sa im "živosť". Všetky veci a javy majú vlastnú dušu, život, podobne ako aj ľudia a zvieratá. Kor. lat. anima = duša, život. (U nás ako čiastočný pozostatok máme, keď deti vymaľujú usmievavé slniečko, zamyslený mesiačik, alebo aj keď malé deti chápu, že napr. aj kameň, keď sa do neho potknú, pocíti rovnakú boľasť. Po asi piatom roku života, už jednajú inak.)

Aníz

Ľud. onajs. Pimpinella anisum. Aromatická jednoročná rastlina. Lat. anesum, anisum, gr. anison/ άνισον. Naše ľudové onajs vzniklo pod vplyvom rakúskej nemčiny, kde je aneis.

Anjel

Podľa cirk. učenia, to je krásna okrídlená bytosť, prebývajúca v raji. Gr. ággelos = posol, kuriér, ággáros/ άγγαρος = kuriér, hlásnik, poštár. Starslov. angeľ.

Anketa

Hromadné zisťovanie mienky. Vyskytuje sa vo všetkých slov. jazykoch. Predstavuje výpožičku z fr. enquete = vyšetrovanie, skúmanie, ktorého pôvod je v lat. quaestio = otázka, vyšetrovanie...

Anno Domini

Z lat. annus = rok + gen. z dominus = pán, čo nám dá: roku Pána.

Áno

Potvrdenie, kladná odpoveď na otázku. Zodpovedá slovanskému Da, nem. Ja, ang. Yes atď. Vzniklo niekde v stredoveku, spojením a+no, ktoré má paralelu v lat. súhlase nam = áno, naozaj, určite. Kor. age / agendum = dobre, v poriadku, nestaraj sa apod. Príbuzné mu je aj lat. enim = naozaj, pravdaže, áno, dobre, určite a pod.

Anóda

Kladná, pozitívna elektróda. Opak katódy. Pôvod v gr. jazyku. ÁNÁ = hore + hódós / όδός = smer, cesta.

Anomália

Nepravidelnosť, výnimočnosť, odchýlka. Nesk.lat. anomalus, z gr. anómalos = nepravidelný, nerovnaký. Kombinácia gréckeho an = nie + homós = rovnaké.

Anonym

Nepodpísaný pisateľ, nemenovaný pôvodca. Nesk.lat. anonymus, gr. anómunos / ανώμυνος = bez mena.

Antagonizmus

Nezmieritelné protirečenie, protivníctvo, nepriateľstvo. Nesk.lat. antagonista – gr. antagonistés / άνταγωνιστής = nepriateľ, rival, na podklade gr. antagonizmai / άνταγωνίζομαι = biť sa, bojovať, zápasiť. Viď Anti-, Agónia.

Antanta

Zväz západných krajín a Ruska v I. sv. vojne. Malá Antanta = zväz krajín vzniknuvších na troskách Rakúsko - Uhorska, v zaujme vojenskej jednoty, hlavne proti post trianonskému Maďarsku. Fr. entente = súhlas, súhlasenie, zhoda.

Antarktik

Oblasť, svetadiel ležiaci na opačnej, protiľahlej, anti strane od severného pólu, od Arktiku. (V slovenčine je možné stretnúť sa aj s Antarktída / Arktída, ktoré je etymologicky chybné - ovplyvnené legendárnou Atlantídou.) Antarktik je južný svetadiel, južný pól a vzniklo spojením anti + arktik, či v latine je to antarcticus, z gr. antarktikós = naproti + árktos / άρκτος = medveď. Naproti súhviezdiu medveďa, u nás bežne zaužívané ako súhviezdie Veľkého voza.

Viď Anti-, Arktik.

Anténa

Slovo sme dostali od Francúzov, fr. antenne súvis s lat. antenna. Pôvod slova je trochu hmlistý. (Nevykľučuje sa možnosť, že tu máme jazykový fosíl po Etruskoch, čo je ale veľmi otázne.)

Lat. antenna /antemna = plachta, plachetnicové nádvorie.

Sans. ánta = blízkosť, hranica, limít, koniec ; ku ktorému je blízke ger. End, Ende = koniec a ang. antenna (prevzaté z lat.) znamená aj tykadlá na hlave hmyzu.

Peržské antalyun, prevzaté je z gréckeho ántelios / άντήλιος = dúha, východné. (F. Steingass.)

Keď si predstavíme anténu, pred sebou máme víziu nejakej dlhej, vyčnievajúcej tyče, ako napr. v latine antena, antemna, staroang. antenna = tykadlá hmyzu. Všetko môže súvisieť s gr. άνθέριξ = vôsťa na klase, klas zrnovín, steblo, býľa rastliny. Hlavne to steblo, býľa rastliny vyčnieva vysoko, ako čo vyčieva aj stožiar plachetníc. V prípade gr. jazyka, problém by bol v tom, že v latine jestvuje len antenna a nie anthena. Toto udáva, že latina si slovo asi neprevzala z gréčtiny, ale sa vyvinulo samostatne. Najskôr zo slovesa ante = napred, skorej, ktoré v akuzatíve nadobúda význam na čele, čelné, vyčnievajúce.

Anti 1°

Slovanské plemená medzi Dneprom a Dnestrom. Uspokojivé etymologické vysvetlenie nejestvuje. Najčastejšie sa dáva do súladu s iránskym slovom, ktoré je v blízkosti so sans. ántah = koniec, hranica, blízkosť, súsediaci, na okraji a pod. Ántah dalo základ aj ďalším sans. slovám, ako ántara = iný, odlišný, antará = medzi, v strede, antiká = blízkosť, blízo atď.

Toch.B antapi = oba(ja), v chet. hant- = (v) tvár, pred tvárou (sebou), gr. άντί = naproti, skorej, lat. ante = skorej, pred... atď.

Pravda, nechýbajú tu ani hypotézy o tureckom, gótskom atď. pôvode slova / názvu. Za povšimnutie stojí mongolské ans, anda = pobratim, ktorým termínom Avari pomenovali tých Slovanov, s ktorými na určitý čas vstupovali do zväzu, lenže keď Avari prichádzajú na javisko dejín, vtedy už názov Slovan jestvoval a Avari si ans, anda asi len vypožičali. Neutvorili si ho. Ak by sa uvážilo mongolské ans, andi, ako pôvodné, aj tu musíme mať na zreteli, že Mongoli a ich vtedajší vplyv na svetové dejiny bol minimálny. Boli od Dnepru a Dnestru ohromne ďaleko. "Na druhom svete". Sotva poznali, či aj mali nejaký styk so Slovanmi.

Najreálnejšie vysvetlenie bude, že Anti, ako slovo, bude ie. pôvodu a jeho vznik treba hľadať, vidieť v tom, že týto budúci Slovania žili hlavne na severe, za hranicami, na okraji, v susedstve a v obkľúčení s inými Indoárijcami. Táto alternatíva sa vynára najmä vtedy, keď si uvedomíme, že pravlasťou všetkých Indoeurópanov je vlastne Podunajsko. Na to poukazujú všetky jazykové fosíliá, vo všetkých krídlach Indoeurópanov. Jednotlivé plemená budúcich Slovanov sa posunuli smerom na sever, druhí íšli na východ ale časť ich zostala aj v pravlasti. Tu sa neutvorilo vákum. O ich zotrvávaní aj v pravlasti, svedčí mnoho zemepisných názvov, ako napr. aj Karpaty. Počas vpádu Hunov, stredoeurópske plemená Germanov sa posunuli na západ a zase nejestvujú historické doklady o nejakom okamžitom posúvaní sa Slovanov do týchto „opustených“ oblastí a ešte menej, aby sa ich tu odrazu našlo toľko, v takom počte, žeby zabránili návrat Germanov do spustnutých oblastí.

Anti- 2°

Predpona na vyjadrenie významu oproti, proti, namiesto a pod. Príklad: Antikrist, antipól, antibiotik atď.

Gr. anti, lat. ante, sans. ánti = skorej,(staršie, prvšie, antické), blízko. Gr. anti sa využíva v kombináciach slov na vyjadrenie protipólu pôvodného významu slova.

Anticipácia

Predňatie, prednímanie, vyciťovanie vopred... Lat. anticipare, na podklade Ante- + capere, capio = vziať, schytiť...

Antifónia

Striedavý spev kňaza a zboru. Cirk. lat. antiphona z gr. antifona, v pl. antifónos = odpovedajúci. Kor. anti + foné = hlas, zvuk.

Antika

Grécky a rímsky starovek, starovek vôbec, starožitnosť a pod. Medzinárodné. Pôvod vo fr. antique, alebo lat. antiquus, anticus = staré, zostarnuté, starodávne, jednoduché, poctivé a pod. Blízke je ku gr. anti = proti, naproti, sans. ánti = naproti, proti, vôkol, pred, staršie.

Antilopa

Tropický a subtropický párnokopytník. St.fr. antelop, str.gr. anthólops. Na vysvetlenie etymológie slova jestvuje viacej nespoľahlivých teórií. Zvláš prvá časť, anti- / ante- navádza na hľadanie pôvodu vo variantoch slova roh – ako čo má ang. antler, ktoré je zo st.fr. antoillier = paroh (jelení). Viď Anténa.

Antipatia

Nechuť, odpor (hlavne ku ľuďom). Opak sympatie. Lat. antipathia, kor. antipathes = anti + pathe = proti + (pathe, pathema, pathos) = páčiť, ľúbiť, ale aj výskyt, náhoda, nešťastie, utrpenie, žiaľ. Antipatia sa teda rovná nepáčeniu, neľúbosti.

Antipód

Protinožec, človek bývajúci na opačnom konci zemegule; odporca v názore; protivník. Neskoro lat. z gr. antipodes, ANTI + ποδός, πούς = noha, stúpadlo, kopyto...

Antiseptikum / Antiseptik

Látka ničiaca choroboplodné mikroorganizmi. Mod.lat. antisepticus. Anti = proti + gr. septikós, kor. sépo σήπω = hniť, trúchlivieť, rozkladať sa, hnísať.

Antitéza

Prirovnanie protikladom, protiklad. Nesk.lat. antithesis. Anti + tithenai, tithemi = položiť, vložiť, uložiť, naložiť, rozkázať, odhadnúť, uvážiť, stvoriť.

Antológia

Zborník vybraných prác (najmä v lit.). Gr. anthologia / anthos / ανθος = kvet + legó = zbieram. Antológia je teda zbierka kvetov, výkvetu.

Antracit

Najvýhrevnejšie čierne uhlie. Gr. anthrakitis, kor. ánthrax / anthrak. Viď Antrax.

Antrax

Nákazlivá choroba zvierat. Nesk.lat. z gr. ánthrax / άνθραξ = živé (rozpálené) uhlie. Anthraxia / άνθρακια = horiace, rozpálené drevené uhlie.

Antropo-

Predpona v komb. slovách s významom mužské, ľudské. Gr. anthropos / άνθρωπος= muž (na rozdiel od božských bytostí a zvierat). Odtialto máme antropológia, antropogeografia, antropoid a pod.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com