14 septembra 2010

Etymologický slovník:Elf-Emulzia

...pripravuje Ján Kulík

Elf

V germanských bájkach škriatok. Ang. elf, str.hol. elf, str.d.n. alf, str.h.n. elbe, ale aj alp, z čoho v nem. alp = nočná mora.

Elidovať

Ling. Vo výslovnosti vypúšťať, nečlánkovať hlásku, odsúvať, odsunúť hlásku. Lat. elidere, zložené z E+laedere = zraniť, ublížiť. Odtialto je elízia = vypustenie hlásky.

Eliminovať

Vylučovať, vylúčiť, vypúšťať, vypustiť, odstraňovať, odstrániť. Lat. eliminare = vyhoď dverami, cez dvere, vyhoď von, vylúč. E+limen, limin = prah dvier, vchod dnu (do domu, izby).

Odtialto je i eliminácia, eliminátor a pod.

Elipsa

Pravidelná uzatvorená krivka, kde súčet vzdialeností každého bodu od dvoch ohnísk je stály. Prevzaté z fr. ellipse, ellipsis, lat. ellipsis, avšak sám pôvod je v gr. elleipsis / ελλειψις = nedostatok, neúplnosť.

Elita

Vyberaná spoločnosť, vybraní najlepší jednotlivci, výkvet. Základom je fr. élire, ktoré vychádza z rímskej latiny exlegere, lat. éligere = vybrať, vyvoliť, zvoliť.

Elokvencia

Výrečnosť, literárny alebo orátorský štýl. Lat. elocutio, elocut = základ v eloqui, eloquor = hovor, rozprávaj, eloquens, eloquentia = jasne vyslovovať, vysloviť.

Elongácia

Predĺženie, roztiahnutie. Nesk.lat. elongare = odstrániť, predĺžiť, natiahnúť, roztiahnúť, z E+longe = ďaleko, avšak neskoršie nadobúda význam, ako keby tu išlo o útvar z E+longus = dlhé, predĺžiť.

Elixír

Domnelý zázračný liek, nápoj na zachovanie mladosti, krásy a pren. i prostriedok s blahodarným účinkom a v alchámii i prostriedok ktorým je možné meniť obyčajný kov v zlato, alebo predĺžiť ľudský život. Str.lat. si slovo prevzala od Arabov, al-iksir, ktorého základom bude asi arab. člen Al + grécke xerion = vysušovací prášok na rany, ktorého kor. je gr. xerós / ξερός = suché, vyschnuté.

Elýzium

V gr. mytológii sídlo blažených v podsvetí, raj. Lat. z gr. Elýsion (pedion), elýzejské polia, pláne. Etymológia gr. slova je hmlistá.

Email

Hladká sklovitá poleva na povrchu kovových predmetov ( kuchynský riad), smalt, zubná sklovina. Fr. émail, st.fr. esmail, ktorého pôvod je vo franskom (germanskom) *smalt, str. nem. Schmelz = email, nem. Schmalz, st.h.n. smalz = stopená masť. (Rus. et. slov.)

e-mail

Prevzaté z ang. kompjuterovej (počítačovej) terminológie. e= elektoronická + mail = list, pošta.

Emanácia

Vyžarovanie, plynný prvok ktorý vzniká pri rozpade niektorých rádioaktívnych látok. Lat. emenare, E+manere = tiecť, tok.

Emancipácia

Oslobodenie, zrovnoprávnenie, oslobodenie sa spod útlaku, nerovnosti, podradenosti. Lat. emancipare, kor. lat. E+mancipium = úradný spôsob kúpy, získania majetku, právo vlastníctva, otrok. Mancipo = prenášať právo vlastníctva, predaj.

Pri predaji, kúpe, podali sa ruky v znak zakľúčenia kúpno - predajného aktu. Z tohoto i vzniká toto slovo: manu + capere / capio, capi, captum = ruka + vziať, chytiť, čiže podať si ruky.

Embargo

Zákaz vývozu tovaru z určitej, alebo do určitej krajiny. Zákaz pristávania, alebo vyplávania lodí do, alebo z prístavu, zrušenie obchodu a pod. Španielsky útvar embargar = väzniť, zdržiavať, prekážať, hatiť, zabraňovať. V základe slova je rímske imbarricare, formované z im-, em- + barra = zábradlie, tyč hatiaca voľný prechod, tyč ako obštrukcia (na ceste) a pod. Same rímske barra nema jasný pôvod. (Ox. Et. Slovník.)

Emblém

Znak, odznak, symbol. Gr. émblema / έμβλημα, z kor. emble, embállein, émbállo / έμβάλλω = vhodiť, položiť dnu, vtisnúť, vtlačiť, ktoré latina preberá ako emblema s významom : vykladaná, vyložená práca (zlatom, slonovinou, jantárom a pod), zdobiť intarziou.

Embólia

Lek. Zapchanie cievy, najmä zrazenou krvou. Lat. embolismus - gr. embolismós, formované na podklade embállein , embállo / έμβάλλω = hodiť, vhodiť, položiť a pod. Viď Emblém.

Embryo

Zárodok. Nesk.lat. embryo, alternácia lat. embryon, ktoré v pôvodnej gréckej podobe embruon / έμβρυον = mladé jahňa a širšie i novonarodené zvieratko, mláďa, fétus. Kor. em+brúein, brúo / βρύειν, βρύω = puchnúť, napuchnúť, pučiť, rásť. (Súvis s brucho.)

Emerald

Zriedkavý variant zeleného berylu, využívaný ako drahokam, pren. aj krásna čistá zelená farba, alebo aj krajina Írsko, ako emeraldová krajina.Tal. smaraldo, šp. esmeralda, rím.lat. smaralda, čo je varianta lat. smaragdus, ktoré vychádza z gr. smáragdos / σμάραγδος = emerald.

Emfáza

Dôraz v reči, dôrazný, vzrušený. Lat. emphasis = využitie reči, v tom zmysle, aby sa chápalo viacej, ako bolo povedané. Gr. émfasis = má význam, výzor, vzhľad. Formované je z ém+fainein, faino / φαινειν, φαινω = ukázať, zviditelniť, dostať výzor.

Emfyzém

Zdurenina, napuchnutie určitých orgánov tela zapríčinených vzduchom, alebo inými plynmi, hlavne emfyzéma pľúc. Novolat. útvar na podklade gr. kor. fusáo / φυσάω = nafúkať, napuchnúť, navrieť, zduriť. (Súvisí s naším fúkať.)

Emigrácia

Vysťahovanie. Lat. emigrare utvorené z E+migrare, kor. migro = zmena adresy, postavenie, ísť, sťahovať. Odtialto máme emigrant, emigračný a pod. Viď Migrácia.

Eminencia

Titul vysokého cirkevného hodnostára, dôstojnosť. Lat. eminere, emineo = vyčnievať, trčať hore, vynikať. Príbuzné je ku mons = hora, vrch, veľký kamenný balvan, Lat. eminens = vysoký, dôstojný, prominentný. Odtialto je i eminens, eminent a pod.

Emír

Arabský princ, alebo guvernér, gubernátor, potomok Mohameda. Pôvod v arab. amir, ktoré je odvodené z amara = veliť, velenie. Odtialto je i emirát.

Emisár

Vyslanec, tajný vyslanec, politický agent, špión. Lat. emissarius = skaut, špión. Základ v emiss-, kor. emittere, emitto, misi, missum = vyslať von, vyslať napred. Viď Mísia.

Emisia

Vydanie cenných papierov, peňazí. Lat. emittere, z E+mittere = pustiť, vyslať. Odtialto máme emitovať = vydávať, vydať, vysielať, dať do obehu, vyžarovať a pod. Viď Emisár a Mísia.

Emócia

Duševné vzrušenie, nadšenie, pohnutie, dojatie, cit, vzrušenie mysle, citov (nadšením, bôľom, strachom, láskou, nenávisťou atď.). Fr. émotion, z émouvoir = nadchnúť, pohnúť city a toto z rím. lat. *exmovere, a toto v podstati vychádza z moveo = hýbať, z čoho je i emotívny = vyvolávajúci duševné pohnutie, ktoré sa zakladá na kor. emot -, lat. podoby slova emovere. Viď Movitý.

Empíria

Vnímanie vonkajšieho sveta zmyslovámi orgánmi, skúsenosť, pozorovanie javov za prírodných podmienok. Odtialto máme empirický = založený na skúsenosti, na pozorovaní, empirizmus = vo fil. učení pokladá sa za jediný zdroj poznania, zmyslovú skúsenosť a popiera význam logickej analýzy a abstrakcie. Empirik = člen sekty antických lekárov zvaných empirikovia = nevyučení prektikanti lekárstva (nadrilekári). Lat. empiricus, z gr. empeirikós, kor. émpeiria / έμπειρια = skúsenosť, veda, zručnosť, prax.

Emporium

Obchodné stredisko, trhovisko, obchod. Lat. - gr. empórion z émporos / έμπορος = cestujúci (na lodi), cestovateľ, obchodník, zásobovateľ. Gr. émporia / έμπορια = obrat, obchod, remeslo, podnikanie. Ie. por -, je tu reprezentované gr. poreúo / = nosiť, niesť, zásobovať, cestovať a pod. kým v ang. je tu fare cestovať, cestovné, ísť, alebo je tu aj ford, ako brod, prechod, či aj gr. πόρος = prechod, užina (morská), most, peňažný príjem a pod.

Empyreum

Najvyššie nebo, sídlo blažených. V antickej kosmológii, sféra elementu ohňa, u kresťanov sa ale význam posúva na sídlo, obydlie Boha a anjelov. Str.lat. empyreus, z gr. empúrios, -ion, kor. em+púr = plameň, oheň, εμπύρος = v, alebo na ohni, v plameni.

Emulzia

Tekutina, "mliečna" tekutina obsahujúca inú látku rozptýlenú na jemné čiastočky. Fr. émulsion, alebo mod.lat. emulsio, utvorené je na podklade emuls, ktorého pôvod je v lat. emulgere = "mliečne", "mliečnej" farby. Kor. E+mulgere = mlieko.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com