28 novembra 2008

Mená na G

Gabriel, Gabriela: muž. a žen. podoba mena hebrejského pôvodu. V Biblii, v evanjeliu podľa Lukáša, toto meno sa spomína, ako meno anjela hlásnika.

Medzi protestantmi meno nie je nejak frekventované, avšak medzi katolíkmi a pravoslávnymi, je častejšie. Tu sa stretávame s Gavro, Gavrilo, Gavril, Havril, v maďarčine s Gábor a medzi moslinmi s Džibril (Gibril).

V hebrejskom jazyku jeho význam je muž Boží, moc Božia, čo vzniklo spojením géber = človek, ktoré súvisí s gabár = silný + El = Boh. Domácke podoby sú Gaby, Gabyka a pod.

Gál: muž. m. ktoré vo svojich rozličných podobách je rozšírené po celej Európe, lebo tu svojho času žili Kelti = Gálovia. Konečne, Gál aj znamená Kelt. Kelti tiež boli indoeurópsky národ a ich plemená sa rozšírili, ako po Európe, tak aj po Ázii, ba prenikli aj na blízky východ a do Afriky. V našich priestoroch ich osídlenia boli hlavne za rímskym límesom, ale aj tu podliehali asimilačnému procesu. S ich potomkami sa dnes stretneme hlavne v Írsku, Škótsku, Walesi, Kornválsku, Francúzsku, Belgicku, Portugálsku, Španielsku, Bavorsku, ba aj na Balkáne a v Karpatoch, kde ich poznáme ako Vlasov, Valachov... Konečne, aj starý názov Česka, Bohémia, upomína nás na ich historickú prítomnosť v týchto priestoroch. Medzi nami sa zachovala pamiatka na Bójov (jedno z ich plemien). Priezviská, ako Gál, Gálik, Galádik, Gálický, Galo, Gallo... vychádzajú z názvu Keltov, Galov. (Pozri dištinkciu gréckeho Kelt a rímskeho Gál.)

V latine sa zachovali slová, ako je galea = prilba, gallus = kohút, čo je aj dnes symbolom Francúzov, ba aj u nás máme galétu = kukla húsenice, hlavne priadky morušovej.

Galen: muž.m. utvorené z priezviska rímskej rodiny Galenus.

Galvin: muž.m. írsko-keltského pôvodu. Význam: jasný biely.

Gareth: muž.m. welšského pôvodu. Význam mu je „jemný“, alebo aj „starec“.

Garfield: muž.m. staroanglického pôvodu. Význam mu je „pole kópií“. Dnes je pomerne zriedkavé.

Garnier: muž. meno. Viď Warner.

Garret: muž.m. Viď Gerard.

Gary: muž.m. starogermanského pôvodu. Význam mu je „nosí kópiu“. Gary môže byť aj demin. mena Gareth.

Gaston: muž.m. francúzskeho pôvodu. Jeho pôvodná podoba je Gascon a význam sa vysvetľuje, ako „muž z Gaskonska“. V samom Fr. jeho výskyt je častý.

Gašpar: muž. m. pod ktorým poznáme hlavne jedného z „troch kráľov, mudrcov od východu“. Jeho pôvod je v peržskom jazyku, kde má význam ochranca, alebo, ak prihliadneme širšie, na vianočnú legendu, význam sa posunie aj na prinášajúci poklad. Toto nás hneď upomína, že Gašpar bol z plemena Mágov, ochrancov večného ohňa a preto nemôžeme neuvážiť aj variantu vysvetlenia, že základný význam mena je hlavný dozorca nad pokladom (čo v tom čase bol oheň).

Gavin, Gawain: muž.m. welšského pôvodu, s významom „májový sokol“. Takto sa volal synovec legendárneho kráľa Arthura, ktorý sa občas zjavuje aj pod menom Walwain, čo sugeruje, že tu môže byť nejaký súvis aj so staroanglickým menom Walwyn = priateľ v boji.

Jestvuje však aj staronemecké meno Gavin, odvodené zo slova, ktorého význam je „územná oblasť“.

Gavin je francúzska podoba mena Gawain, ktorá v stredoveku prechádza aj do Anglícka a dnes je rozšírená najmä v Škótsku.

Gavrilo: muž.m. Gabriel, v jeho srbskej podobe.

Gay: muž.m. Pravdepodobne vzniklo v Amerike a rozšírilo sa aj po Británii. Východiskom mu je prídavné meno „gay = veselý, roztopašný...“ Súčasné „gay“ = homosexuál, „teplý“, péder, buzerant atď. tu nefiguruje. Viď Guy, kde máme inú etymológiu.

Gemma: žen.m. ktoré vzniklo z talianského slova pre skôst, klenot, drahokam.

Genady: typické muž.m. pravoslávnych Slovanov, ale v žiadnom „Slovníku“ ho nenajdete. Ani v etymologickom. Pôvod mu je v gréckom jazyku a východiskom je slovo gén / γεν = narodený, ktoré súvisí s našim žena, všeobecným „gény“ atď. čiže jedná sa tu o osobu „dobrých génov“, z „dobrej rodiny“.

Genevieve: žen.m. ktoré poznáme vo forme „Ženeva“. Vzniklo vo Francúzsku a východiskom mu je starogermanský jazyk, kde vzniklo zlúčením niekoľkých slov. Význam: „žena z nášho národa (rasy)“. Latina ho zachytáva v podobách Genovera a Genoveva. Sv. Genevieve je patrónkou Paríža.

* Sv. Geneviéve (Genovéva) sa narodila v Nanterre, pri Paríži, asi v 420. roku a umrela v Paríži, asi v roku 500. Jej deň je 3. januára.

Niekoľko storočí po jej smrti vzniká aj legenda, že bola skromného pôvodu, pastierka oviec, čo vôbec nezodpovedá historickým údajom. Naopak. Bola dcérou dobre situovaných rodičov, či dnes by sme povedali, že vyšla z rodiny „strednej triedy“.

Tiež legenda hovorí, že sv. Germanus z Auxerre, na ceste do Británie, v 429. roku stavil sa aj v Nanterre a tu stretol dievčatko zvané Genovefa (Geneviéve), ktoré sa mu zverilo, že chce žiť len pre Boha. Germanus ju v tomto len posilnil. Keď mala 15 rokov, od biskupa dostala „závoj zasväteného panenstva“. Po smrti rodičov, šla ku svojej krstnej matere v Paríži. Život si obetovala modlitbám a dobročinnej práci, ale ako to býva, zlé jazyky „robili“ a to i napriek faktu, že sa zase stretla so sv. Germanusom. Ohováračky vyvrcholili práve v čase, keď sa ku nim blížili Huni (451), ale sv. Germanus presvedčil občanov, že Genevieve nie je prorokom záhuby, ale záchrany a nech ju poslúchnu. Nech poslúchnu jej radu. Nech neopustia svoje domi. Nech veria v jej modlitby. Poslúchli, uverili a naozaj, Atila sa pri Orleáne otočil. (Tento jeho akt sa pripisuje modlitbám Genevieve, ignorujúc faktá, že Huni sa potiahli len preto, že i umrel chán a nastala borba okolo dedictva.) Keď Frankovia „blokovali“ Paríž, ona bola na čele davu, ktorý premohol blokádu a priniesol potraviny pre hladujúcich občanov mesta. Na jej prosby reagoval aj vodca Frankov, Childeric a aj kráľ Clovis, ktorý oslobodil všetkých zajatcov. Občania Paríža v tomto videli zásah jej ruky a hodne neskoršie, hodne neskoršie po jej smrti, najmä v roku 1129. keď na Paríž prišla ďalšia pohroma. Otrávenie spôsobené hubkamy. Aj toto sa pominulo, lebo ľud siahol po jej relikviách a nanášal ich po meste. Táto udalosť sa aj dnes oživuje procesiou a službamy v tamojších chrámoch.

Všetky údaje o sv. Genevieve sa ešte stále „študujú“, podliehajú vedeckej skrutine a pravda, aj polemike.

V Austrálii, v krajanských rodinách máme aj dve Genevievy. Doma ich nazývajú „Dženy“. Ani jedna rodina nie je katolícka a pre toto meno sa rozhodli asi z príčiny, že takto sa nazýva aj mesto vo Švajčiarsku, sídlo protestanských cirkví. Mesto, kde sa určila „ženevská konvencia“ ( o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami), „Ženevský kríž“ (červený grécky kríž na bielom poli, ktorý sa používa vo vojnových konfliktoch – „červený kríž“), alebo tu je aj „ženevské rúcho“, čierne rúcho protestantských kňazov, ktoré za svoje meno vďačí ženevským kalvínom, no nemyslím, že tu nejakú rolu hrá aj holandský názov pre pálené borovičku, lebo v staroholanskom genever = lat. juniperus = borovica.

Genovera, Genoveva... viď Genevieve.

Geoff: viď Geoffrey.

Gita: žen.m. slovenská skratka mena Margita. Viď.

Geoffrey, Jeffrey: muž.m. ktorého pôvodnú formu najdeme v starom nemeckom, ako Gaufrid = „oblastný mier“, avšak blízke je aj ku staronemeckému Gisfrid = žiadanie si mieru. V stredoveku toto meno bolo časté aj v Anglícku a z neho vznikli priezviská, ako Jeffries, Jeeves, Japson atď. Aj dnes je pomerne frekventované a domácke podoby sú mu: Geoff a Jeff.

Georg, Georgína, Jiři(na): muž. a žen. podoba mena, z ktorého nám vyšlo Juraj. Pôvod je grécky, kde georgios znamená oráč, oráč pôdy, obrábateľ pôdy, sedliak. Vzniklo spojením slov ge(a)= zem, pôda + ergon / fergon = náčinie, práca, robota. Nem. podoba je Jürgen.

Geraint: muž.m. frekventované vo Walesi, ale predstavuje len ich variantu latinského Gerontius, ktoré je zase gréckeho pôvodu a východiskom mu je grécke slovo pre „starý“.

Gerald: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je „kópia vládne, vláda kópie“. Nemecká podoba je Gerhard, Gerhold.

Geraldína: žen.m. o ktorom nemame žiadne údaje, ako vzniklo, okrem sporadických veršov v poézii stredoveku, kde sa ospevuje krása slečny Elizabety Fitzgeraldovej a keďže sa tu jedná o členku rodiny Fitzgeraldovej, kľudne môžeme povedať, že priezvisko tejto rodiny svoj pôvod berie z osobného mena Gerald, takže nepriamo, aj toto žen.m. bude variantou Geralda.

Gerasim: muž. m. ktorého podobu pozná už aj starosloviensky jazyk. Tam je zachytené, ako Geras. Pôvod mu je v gréckom jazyku a východiskom je gerasimos = opatrný, šanujúci, starostlivý muž.

Gerda: žen.m. staronemeckého pôvodu a spomína sa aj v staronórskych legendách. Bude súvisieť s menom Geraldína, lebo aj tu v koreni významu máme kópiu, z čoho sa aj odvádza význam mena: „obľúbená bojovníčka“.

Germain: žen.m. Viď German.

Germán: muž. m. ktorého vznik sa viaže ku gréckemu Germanós, lat. Germanus, čo znamená úplný, vlastný, pravý, príbuzný, brat. Frekventované je hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi, kde s týmto menom bolo aj zopár cirkevných pohlavárov. V podstati tu ide o základ ger, čo je príbuzné ku gén, genetika, čiže zárodok, avšak význam mena sa vysvetľuje, ako niečo zdravé, zdatné, vysoký muž, zdatný vojak.

Gertrúda: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom sila, kópia, ale aj dievča. V mytológii Germanov, pod týmto menom poznáme jednu z valkýr (víl), ktoré z bojiska, do Wallhaly (ger. ľadového raja) odnášali telá padlých junákov.

Skratky mena sú Gerda a Trudy.

Gerváz: muž. m. ktoré sme dostali prostredníctvom gréckeho Gervasios, avšak aj gréčtina si ho prevzala z latiny, kde je podoba Garvasius, kde máme germanský pôvod Gerwas = gramotná osoba, osoba ovládajúca písmo, vie písať, vzdelaný. V staroger. gér = spis.

Gideón, Gedeón: muž. m. hebrejského pôvodu, s významom mať odťatú ruku, ale zároveň aj ničiteľ, búrateľ, rušič. Všetko toto boli atribúty osoby zo St. zmluvy, čo vystupovala pod týmto menom. Spomína sa, že to bol vojvodca, vládca, ktorý so skupinou 300 bojovníkov, porazil hodne silnejšieho nepriateľa. Aj toto meno k nám preniká len v čase reformácie.

Gilbert: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam mu je niečo, ako „viera, sľub, skvelý, „zlatý“ sľub“ a pod. Svojho času, meno bolo frekventované, takže z neho vyšli aj priezviská, ako Gibbs, Gibson, Gibbons atď.

Gilda: žen.m. staronemeckého pôvodu. Význam mu je „obeť, obetovaná, sľúbená“. Súvisí s muž.m. Gilbert.

Giles (Žils, Džils): muž.m. a z toho aj priezvisko, frekventované vo Francúzsku a v Škótsku.

Dejiny spomínajú určitého pustovníka, rehoľníka a opáta, sv. Gilles (po francúzsky), Giles (ang.), Aegidius (po grécky), z čoho Egidio (po taliansky), Agidius (po slovensky), Jiljí (po český)...

Sv. Gilles, Giles ... pôvodom bol aténčan. Rok jeho narodenia nevieme. Len rok umŕtia. Umrel vo Francúzsku, roku asi 721.

Ešte počas života v Grécku, krúžili zvesti o jeho „zázračnej“ moci, nuž proste musel odtiaľ zutekať. Až do Francúzska, Medzi tamojších Visigótov. Zmenil si aj meno. Pôvodne sa nazýval Aegidius, podľa kozích kôž, do ktorých sa zahaľoval. Vo Francúzsku si mení, alebo dostáva nové meno, ktorého východiskom je jazyk keltov, slovo „gille“ = sluha, slúžobník, lebo v jazyku Keltov „gille losa“ = slúžobník Pána Ježiša. Z tohoto sa konečne vyvinulo meno Giles, Gilles... atď.

Gillian(a) 1°: žen. a muž.m. ktoré v angličtine predstavuje latinské Julian. V stredoveku toto bolo veľmi populárne, avšak potom padlo do zabudnutia, aby sa v XX. st. znovu zjavilo a zase je populárne. Staršie domácke podoby boli: Gill, Gillot, Gillet. V súčasnosti meno podľahlo ďalšej evolúcii, takže celkom bežne sa zjavujú aj podoby Jillian a Jill, ktoré sa už posúvajú na celkom samostatnú stolicu.

Gillian 2°: muž.m. ktoré je frekventované v severnom, vrchovatom kraji Škótska. Vyvinulo sa samostatne. Východiskom mu je keltská kombinácia Gill + Eoin = sluha sv. Jána. Dnes je pomerne zriedkavé.

Gilmore, Gillmore, Gilmour..: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je „slúžobník sv. Márie“.

Gina: žen.m. ktoré predstavuje taliansku skratku Georgíny, Jiřiny. Dnes je už samostatné.

Ginnie, Ginny: žen.m. ktoré predstavuje anglickú skratku Virgínie. Dnes sa už osamostatnilo.

Gioachino: muž.m. talianska podoba Joachíma.

Giovanni: muž.m. talianska podoba Jána.

Girvan: muž.m. škótsko-keltského pôvodu, ktoré pôvodne znamenalo lokáciu. Význam mu je „krátka riečka“.

Giuseppe: muž.m. talianska podoba Jozefa.

Gizela: žen. m. starogermanského pôvodu, s významom prísaha.

Gisfrid: muž.m. podoba mena Geoffrey. Viď.

Gladys: žen. m. s ktorým sa stretneme aj na tablóne maturantov slovenského gymnázia v Petrovci.

V čase snaženia sa o samostatný Česko-slovenský štát, medzi krajanmi v U.S.A. na rodné listy Sloveniek narodených v Amerike, dostáva sa aj toto meno. Prečo? Takto sa menovala manželka budúceho prezidenta črtajúcej sa republiky, T.G. Masaryka.

Gladys, vyslovuje sa ako Gledys, predstavuje anglickú verziu pôvodne welšského mena Gwladys, čo je zasa len welšskou podobou známejšieho latinského žen. m. Claudia.

Glen, Glenn, Glenna..: muž. a žen.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. Východiskom mu je škótsko-keltské slovo pre „dolinu“.

Glenda: žen.m. welšského pôvodu. Význam mu je „čistá a dobrá“.

Glória: žen. m. lat. pôvodu, s významom sláva.

Goodwin: muž.m. staroanglického pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je „dobrý priateľ“.

Gorazd: staré mužské meno, ktoré sa spomína už v čase Veľkej Moravy a pravda, jeho pôvod je grécky. Význam mu je šikovný, zbehlý, ale keď prihliadneme aj do germanského jazyka, tak sa význam preširuje aj na rozumne hovoriť, zrozumitelne rozprávať, rozprávať zrozumitelným jazykom.

Gordan(a): muž. a žen.m. frekventované medzi Srbmi. Význam mu je „hrdý“

Gordon: muž.m. ktoré sa vyvinulo z názvu lokality v Škótsku (asi Berwickshire). Toto meno, ako priezvisko, nosili tamojší zemepáni, ba z neho sa vyvinul aj názov jedného škótskeho klánu. Až do XIX. st. Gordon, ako osobné meno sa nezjavovalo, avšak po roku 1885. kedy v Chartume (Sudán), zahynul generál Gordon a jeho meno sa stalo populárnym.

Gottfried: muž.m. staronemeckého pôvodu. Význam mu je „Boží pokoj“. Skratkou mu je Götz. Anglická podoba mena je Godfrey.

Grace, Grácia, Gratia: žen.m. ktorému východisko je lat. gratia = pôvab, krása, elegancia, grácia... Ako zriedkavé meno, jestvovalo vždy, avšak len v čase reformačných zápasov, spolu s inými starými menami, začína sa zjavovať aj medzi puritánmi, ba aj dnes ho môžeme stretnúť.

Graham: muž.m. pomerne frekventované, hlavne medzi írskymi a škótskymi katolíkmi. Evolúcia mena sa udiala podobne, ako to máme pri mene Gordon. Graham pôvodne znamenalo lokáciu v Škótsku, z čoho sa vyvinulo priezvisko a z tohoto osobné meno. Význam sa vysvetľuje, ako „usadlosť na štrku, drobnom kamení“.

Grant: časté muž.m. utvorené z priezviska a význam mu je „veľký“. Priezvisko vzniklo niekde v Normandii.

Granville: anglícke muž.m. starofrancúzskeho pôvodu. Význam mu je „veľká osada, veľké mesto“.

Gregor: muž.m. ktorého východisko je v gréckom jazyku, v slove gregoréo / γρηγορέω = bdieť, nespať, bdelý, živý, strážca... Medzi protestantmi, bez ohľadu na krajinu, toto meno je veľmi zriedkavé, lebo sa ho dáva do súvisu s pápežmi a mnohí z nich sa „preslávili“ krutosťou vôči protestantskému hnutiu. Napr. Gregor XI. exkomunikoval Jána Wycliffa, počas Gregora XII. upálili Jána Husa, počas Gregora XIII. zúrili protestantské vojny. Do dejín sa zapisuje „Bartolomejská noc“, ale zároveň vzniká aj úprava kalendára (Gregoriánsky kalendár).... Dospolu, v registri pápežov najdeme až 16 Gregorov a v zozname „svätých“ je ich až desať.

Gresham: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska a význam mu je „pasienok v háji“.

Greta: žen. m. ktoré dnes už figuruje aj ako samostatné, avšak v podstati tu ide len o švédsku skratku pôvodného Margareta.

Griffin: muž.m. Griffith, v zlatinovanej podobe. Viď Griffith.

Griffith: muž.m. ktoré vzniklo na podklade welšského Gruffud, kde „udd“ má význam „pán“, takže význam celého mena je „silný pán“. Meno sa rozšírilo po celej Británii, ba aj po anglický hovoriacom svete.

Gudrun: staronórske ženské m. s významom „Božie tajomstvo“. Viď Ildiko.

Guillermo: španielska podoba muž.m. William.

Gunnar: muž.m. škandinávska podoba mena Gunter, Günter.

Gunter: muž.m. starogermanského pôvodu a význam mu je „bojovník“.

Günther: muž.m. nemecká podoba Guntera.

Gustáv: prevažne protestanstká podoba mužského mena Augustus. Viď.

Guy: muž.m. s ktorým sa občas stretneme. Podobu Guy do Anglícka priniesli Francúzi. Medzi Talianmi sa ujala podoba Guido, avšak prevláda mienka, že meno sa formovalo na podklade staronemeckého Wido, o význame ktorého zatiaľ nemame spoľahlivé dáta. Staronemecké Wido sa polatinčilo na Guido a toto zase stredovekí mnísi posunuli ku významu „vitus“ = živý, životaschopný...takže stretneme aj vysvetlenie, že význam mu je „vodca, zbehlý...“.

Guyon: francúzska podoba mena Guy. Viď.

Gwenda: žen.m. ktoré vzniklo z deminutívu welšského slova pre biele. V súčasnosti toto meno sa zjavuje v podobách Gwen a Gwenda a obe podoby sa už považujú za úplne samostatné. Rozšírené je po celej Británii a ich bývalých kolóniach.

Gwendolyn, Gwendolen, Guendolen, Gwendolína..: žen.m. welšského pôvodu a význam mu je „biely kruh“, z čoho sa znalci domnievajú, že sa tu naráža na názov starobylej bohyne mesiaca. Meno sa zjavuje už aj v legendách o kráľovi Arthúrovi.

Gwyn(a): žen.m. welšského pôvodu a význam sa vysvetľuje, ako „biela“, alebo aj „požehnaná“. Jeho poangličtená podoba je Wyn a Wynne, ktoré sú aj dnes pomerne časté.

..........Autor Ján Kulík.......

.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com