03 decembra 2008

Mená na H

Hadrián: muž. m. lat. pôvodu. Viď Adrián.

Hagley: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska, ktoré v staroangličtine má význam „rúbanisko, klčovaním urobená čistinka“.

Halbert: muž.m. staroanglícka podoba Alberta. Viď.

Haldan, Haldane, Halden, Haldin: staroang. žen.m. ktoré pôvodne predstavovalo priezvisko. Význam mu je „polo Dánka; Dánka z polovice“.

Halina: žen. m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade slova galéne, čo znamená spokojnosť, jasnosť, štýl. V príbuzenstve má slovo geláo = smiať, usmievať sa.

Halton: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska. Jeho význam v staroang. je „rozhľadňa na vrchu kopca“.

Hamilton: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré pôvodne bolo priezviskom. Význam mu je „chalupa, chata, usadlosť v oblasti kamenitej pôdy“.

Hamish: muž.m. poangličtená podoba keltského Seumas = Jakub.(viď) V Škótsku je frekventované.

Hamo: muž.m. ktorého východiskom je staronemecké slovo pre „dom“. Pomerne zriedkavé, ale ešte vždy aj živé. Deminutív: Hamelin, Hamon, Hamonet a Hamelot.

Hana, Hanna: žen. m. hebrejského pôvodu, s významom on ma uprednosťuje. V St. zmluve, kde mnohoženstvo bolo bežnou praxou, takto sa nazývala matka Sámuela.

Ďakujúc Grékom, podoba Hannah sa rozšírila po celej Európe, avšak dlhú dobu konalo len funkciu varianty Anny. Len v čase reformácie, kedy sa siaha po menej frekventovaných biblických menách, zjavuje sa aj Hanna, už ako celkom samostatné a vo svojom pravom význame.

Hansel: muž.m. škandinávskeho pôvodu. Význam mu je „dar od Boha, Boží dar“.

Harcourt: muž.m. starofrancúzskeho pôvodu. Význam mu je „opevnený dvor, pevnosť“.

Hardy: muž.m. utvorené z priezviska. Význam mu je „smelý, nebojácny“.

Harold: muž. m. staroškandinavského pôvodu, s významom armáda, sila, armádny vodca, armádny generál.

Harriet(a), Harriot(a): žen.m. odvodené z muž. Henry, Harry. Viď.

Harry: muž.m. Viď Harold, Henry.

Hartley: muž.m. urobené z priezviska, ktorého východiskom je staroang. Význam mu je „pasienok jeleňov“.

Harvey: muž.m. utvorené z priezviska. Častejšie je v Amerike, ako v Británii. Predpokladá sa starofrancúzsky pôvod, v ktorom prípade význam mu je „boja schopný“, avšak môže tu byť aj vplyv starosaského mena, Harivig.

Hasan, Hassan: moslimské muž.m. arabského pôvodu. Takto sa menoval aj mladší syn Aliho. Význam mu je „ako Boh, Božský, krásny, príjemný...“. Deminutív mu je Husain, Husein.

Hazel: ang. ženské meno, novšieho dátumu. Podobne, ako rad iných, vzniklo v XIX. st. Východiskom mu je rastlina, oriešok liesky. Aj dnes je ešte pomerne časté.

Hayley: hlavne ženské meno, ale vyskytuje sa aj, ako mužské, s ktorým sa občas stretneme medzi našimi vysťahovalcami v U.S.A. a v Austrálii. Pôvod mu je staroanglícky a vychádza z priezviska, ktorého význam je čistinka na pestovanie sena, lúka na pestovanie sena.

Heather (Hedha): žen.m. ktoré vzniklo v XIX. st. Východiskom mu je ang. názov rastliny, kvietka, „šedivník“. Pomerne časté meno. Najmä v Škótsku.

Hedvíg(a): muž. a žen. m. germanského pôvodu a význam mu je spor, hádka, škriepka, zápas, konflikt. Slovanizovaná podoba je Jadvíga.

Heidi: žen.m. ktoré predstavuje deminutív mena Adelheidy. Dnes je už samostatné.

Hektor: muž. m. gréckeho pôvodu a význam mu je drž pevne. Takto sa volal trójsky junák, ktorého zabil Achiles.

Helena: žen. m. ktoré same udáva, že je gréckeho (helénskeho) pôvodu. Význam mu je svetlo, svietiaca, jasná, lesklá, žiarivá a pod. Pod týmto menom poznáme viacej ženských historických postáv. Jedna z nich bola aj matka cisára Konštantína, ktorá svoju púť do „svätej zemi“ podnikla už ako 80 ročná a div, divúci, v štvrtom storočí po Kristovom narodení a popravení, podarilo sa jej tam „objaviť pravý kríž“. Kríž, na ktorom Ježiš trpel smrtelné muky. Aby sa nikomu nemálil tento objav, ku nemu priložila aj tie „pravé“ železné kliny a rad ďalších relikvií.

Ešte skorej tejto Heleny, tam ďaleko v antickom svete, ako spomína Hómer, žila vraj krásna Helena, ktorá sa stala príčinou, či výhovorkou trójskej vojny.

Neraz sa Helena píše aj ako Elena a časom sa aj úplne osamostatnila. U Srbov má podobu Jelena (v mužskej podobe je to Jelenko), z čoho rad naších dievčat v rodných listoch má napísané Jelena. U Maďarov vzniká Ilona, z čoho je u nás bežné Iľa, Iľka, kým u Angličanov najdeme: Eileen, Aileen, Helen, Nela a rad podobných.

Helga: žen. m. staroškandinávskeho pôvodu, s významom svätá, šťastná, zdravá...

Helma: žen.m. starogermanského pôvodu. Význam mu je „ochrana, záštita“.

Hendrik: muž.m. Henry vo svojej holandskej podobe. Viď.

Henriet(t)a: žen.m. utvorené z mužského Henry. Vo Fr. má podobu Henriette. Skratkamy sú: Hettie, Hetty, Netta, Nettie a pod.

Henry, Henryk, Henrieta: pôvodne staronemecké mužské meno, kde je podoba Henry a význam sa vysvetľuje, ako domáci panovník, domáci vládca, gazda. V latinovanej podobe je to už Henricus, z čoho neskoršie v nemčine vzniká Heinrich a jeho skratka Heinz, kým vo fr. jazyku vzniká Henri a v ang. Henry, Harry.

Meno má aj svoje ženské podoby.

Hera: žen.m. gréckeho pôvodu. Takto sa volala sestra a manželka silného Zeusa. Význam mu je „kráľovná Olympu, kráľovná nebies“. Rímskym equivalentom je Juno.

Herakles, Herkules: muž. m. pod ktorým poznáme hlavne gréckeho antického siláka, junáka. Ako súčasné krstné meno, nebolo nikdy nejak frekventované, ale v XIX. st. časť rodičov siahla aj po ňom, ba ani dnes nie je celkom zanedbané. V pôvodnej gréckej podobe je Hrákles, Hrákleios, čo predstavuje spojenie slov Héra, Herá = meno bohyne Héry + kléos = sila, pýcha, sláva, chvála, dobré meno. (Túto komponentu najdeme aj pri mene Kleopatra.)

Herbert: muž. m. starogermanského pôvodu, s významom jasajúca, skvelá, slávna armáda.

Herman: muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom bojovník.

Hermína: žen. m. o pôvode ktorého je viacej predpokladov:

1/ Východiskom je muž. m. Herman;

2/ V iných rečiach sa s týmto menom stretávame v podobe Hermiona, čo poukazuje, že jeho východiskom môže byť aj mužské m. Hermes.

V gréckej mytológii Hermes bol božským sluhom, poslom (ekvivalent židovsko-kresťanského Gabriel), bol okrídlený a jeho rímskym ekvivalentom je boh Merkúr.

Hermiona: žen. m. ktoré sa vysvetľuje, ako dcéra boha Hermesa. Pod týmto menom v mytológii stretávame dcéru Menalausa a Heleny.

Hernando: muž.m. španielska podoba Ferdinanda.

Hervé: muž.m. francúzsky variant mena Harvey. Viď.

Hieronym: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom sväté meno. Siaha až do čias antiky, do predkresťanskej doby, ale jeho popularita vzrastá hlavne medzi prvými kresťanmi, lebo teraz sa začína vysvetľovať ako modlitba Pánova.

Hieronym vychádza už zo svojej zlatinovanej podoby Hieronymus, ktorú si najskôr preberajú Nemci a od nich prichádza aj k nám. V angličtine má podobu Jerome (dem.  Jerry) a podľa oxfordovho etymologického slovníka, jeho ďalšie podoby sú: Gerald, Gerard, Jeromy...

Hilary, Hilária, Hilár: osobné mená v ženskej a mužskej podobe, ktoré vyšli z latinskej podoby gréckeho mena Ilários, čo znamená veselá, hravá, šťastná, hýrivá osoba.

Zásluhou manželky bývalého amerického prezidenta, Hillary Clinton, meno sa zase spopularizovalo a jeho výskyt je dnes už častejší. Hlavne v ženskej podobe. Fr. podoba je Hilaire a španielska, Hilaria, Hilario.

Hilda: žen. m. starogermanského pôvodu, kde sa jeho význam vysvetľuje, ako boj, zápas, družka v boji.

Hildebrand: muž.m. starogermanského pôvodu s významom „bojová šabľa, meč“.

Hip(p)olyt(us): muž.m. siahajúce do čias antických legiend. Hippolytus bol synom Theseusa a Hippolyty, ktorá vlastne bola kráľovnou Amazóniek. Uniesol ju sám Herkules a dal ju Theseusovi.

Junáka Hippolytusa pred otcom obvinila sama macocha Phaedra, nuž Hippolytus musel zutekať z domu. Nasadol do voza, kone uháňali, lenže do všetkého sa zamiešali aj bohovia, najmä Neptún. Voz sa prevrhol a junák umrel. Po tomto, v mnohých kráľovstvách Grécka ľud mu staval chrámi, avšak povráva sa, že ožila ho sama Diana, po čom si preberá aj nové meno, Virbius. Význam mena Hippolytus je „nechať kone voľne bežať“.

Aj cirkevné dejiny poznajú jedného Hippolytusa (rímskeho). Sv. Hippolytus je aj mučeníkom cirkvi. Umrel okolo roku 235, na Sardínii. Jeho deň je 13. augusta. Bol to učený človek a že najviacej písal po grécky, predpokladá sa, že aj bol niekde z východu. Umrel na Sardínii, v tamojších kameňolomoch.

Hipolyta: žen.m. gréckeho pôvodu, utvorené na podklade muž.m. Hipolyt(us). V gr. mytológii toto meno mala jedna náčelníčka slávnych Amazóniek.

Hiram: muž.m. hebrejského pôvodu. Význam mu je „brat“, ale aj „vysoký, povýšený, vznešený, ušľachtilý...“. V St. zmluve sa spomína Hiram, kráľ Tyry. V XVII.st. v tábore protestantov Británie, meno sa stáva populárnym. S puritánmi prekračuje oceán, takže mnohí Američania po ňom siahajú aj dnes.

Hobart: muž.m. Podoba Huberta.

Hogan: muž.m. írsko keltského pôvodu. Význam mu je „mladistvý“.

Holden: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska. Pôvod je v staroangličtine a význam mu je, „osoba z hlbokej doliny“.

Hollis: muž.m. pôvodne priezvisko. Východiskom mu je staroang. kombinácia slov s významom „osadlík v blízkosti svätého stromu“.

Holmes: muž.m. ktoré má staroanglický pôvod. Pôvodne to bolo priezvisko, ale niekde v XIX. st. sa posúva aj na osobné meno. Význam mu je „riečny ostrovček“.

Holt: muž.m. pôvodne priezvisko a význam mu je buď „stromovie“, alebo „les“.

Honoria: pomerne už zriedkavé žen. m. ktorého pôvod je v lat. jazyku a význam mu je dobré meno, dobrý chýr, dobrá reputácia, česť. Do použitia sa dostáva v čase reformácie. Muž. podoba je Honorius.

Hope: muž. a žen.m. ktoré vzniká v XVII. st. medzi puritánmi Anglicka. Podobne, ako aj Honour, Faith, Charity atď. Aj dnes je frekventované.

Horacius, Horatius: muž. m. neznámeho, či hmlistého významu. Vychádza z priezviska slávneho antického básnika Horatiusa.

Otec tohoto básnika bol otrokom, ktorého majiteľ oslobodil otrockého záväzku. Meno majiteľa bolo Horatius, nuž oslobodený otrok, na znak vďaky, prevzal si toto meno, ako svoje priezvisko, ktoré neskoršie preslávy jeho syn.

Dnes je už zriedkavé, ale v čase renesancie a až do začiatku XX. st., bolo pomerne frekventované. Hlavne v rodinách „vyššej“ spoločnosti.

Hortenzia: žen. m. ktorého pôvod je v priezvisku jednej slávnej rímskej rodiny. V súčasnom tal. jaz. je to Ortensia, vo fr. Hortensia, z čoho teraz vzniká nové vysvetlenie významu, ako pani záhrady.

Horton: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom. V staroangličtine jeho význam je „barina, barinaté, močaristé miesto“.

Howard: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska anglickej aristokratickej rodiny. Ako osobné meno, zjavuje sa v prvej polovici XIX. st. avšak o jeho význame málo vieme. Polemika vládne aj dnes. Jedno možné východisko je starý nemecký jazyk, kde by sme potom mali význam „ochrana srdca“. Ak sa uváži starofr. pôvod, meno môže znamenať „robotník s rýľom, kopáč rýľom“, alebo mohlo vzniknúť aj v stredoveku, z úradného názvu „Hogwarden“, čo bola titulka dištriktného dozorcu nad sviniami, čiže proste by to bol sviniar, kanás a pod. V Anglicku je to celkom bežným menom.

Hrdoš: slovenské muž. m. utvorené na podklade hrdý.

Hrvoj(e): chorvatské muž.m. kde v prvom elemente máme Hr(vat) a v druhom Voj (vojak).

Hubert: muž. m. staronemeckého pôvodu, kde znamená veselej, šťastnej, jasajúcej duše.

V stredoveku toto meno bolo pomerne populárnym, lebo zhodou okolností, tak sa menoval aj sv. Hubert z Liége, patrón poľovníkov, lovcov. Tento vraj, počas jednej z jeho častých poľovačiek, uveril v kresťanstvo. I keď je meno už zriedkavejšie, predsa ho najdeme aj dnes.

Hugh: muž.m. dánskeho pôvodu. Význam mu je „myseľ, duch, duša“.

Hugo: muž. m. staronemeckého pôvodu, s významom srdce, duša.

Humbert: muž.m. staronemeckého pôvodu a význam by bol „veličánska jasnosť, skvelý bojovník“. Meno sa stalo populárnym, najmä v Taliansku a dnes ho najčastejšie počujeme práve v talianskej podobe, Umberto.

Humphrey, Humfrey: muž.m. staroang. pôvodu, kde jeho význam je „veľký mier“. Pôvodne sa písalo, ako Humfrey, no neskoršie sa ho polatinčilo, lebo svojho času sa ho stotožňovalo s egyptským sv. Onuphriosom. Najmä v XIX. st. aj toto meno sa oprašuje, takže aj dnes je frekventované.

Hurley: muž.m. keltského pôvodu. Význam mu je „morský príliv“.

Husain, Husein: moslimské muž.m. Viď Hasan.

Huston, Houston, Houstun: muž.m. ktoré vzniklo z priezviska a význam mu je „Hugh-ova osada.“ Viď Hugh.

Huxley: muž.m. staroang. pôvodu. Význam mu je „hájik, kde býva Hugh“. Viď.

Hvezdoň: slovenské muž. m. utvorené zo slova hviezda. Podobné útvary nachádzame aj v iných rečiach, ako napr. Sterling, Star, Starr, Stella, Astra, Sidus atď.

Hyde: muž.m. staroang. pôvodu. Význam mu je „koža“, ako jednotka miery pozemkov.

Hypolit: muž. m. varianta Ipolita. viď.

Hywel: muž.m. welškého pôvodu. Význam mu je „zvuk, diera“ (diera, kde narážajú morské vlny, takže vydávajú zvuk). Poangličtená podoba mena je Howel, Howell.

......... autor Ján Kulík ......

.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com