27 novembra 2008

Mená na D

Dafna, po ang. Daphne; Dafneus, Dafnis: žen. a muž.m. gréckeho pôvodu. Po gr. dáfne / δάφνη  = vavrín, bobkový list. Antické dejiny sú plné osôb s týmto menom a to, ako muži, s podobou Dafneus, Dafnis, tak aj ženy, ba aj rad lokalít starého sveta nosil tento názov. Z tejto doby asi naznámejšia Dafne bola riečna nymfa, dcéra rieky Peneus (alebo niekde je to rieka Ladon) a bohyne Terry (ak čítame rímske dejiny). Zapáčila sa, či do nej sa zaľubil aj sám Apolón, ale ona nejak neverila jeho vyznaniam lásky a utiekla. Apolón ju prenasledoval, avšak iní bohovia zakročili a premenili ju v krík vavrína. Nič, boh Apolón si uvil veniec z tohoto vavrína a všetkým prikázal, že od teraz jeho stromom bude práve vavrín.   Pravda, sú tu aj ďalšie legendy, no táto je asi "najvierihodnejšia".  Ďalšia žena s týmto menom je dcéra proroka, veštca, jasnovidca Tiresiasa, kňažka v chráme Apolóna a vypadá, podľa chápania mnohých znalcov, že je to Manto, ktorá sa tiež vyznala v predpovedaní budúcnosti. Keď padla do transu, vždy hovorila vo veršoch a podľa podania, nejeden vtedajší básnik do svojich veršov inkorporoval jej výpovede. * Neraz ju nazývali aj Sybíliou, vraj podľa jej divokého vzhľadu, keď padla do transu a predpovedala budúcnosť.  Dafnefória je zase festival na počesť boha Apolóna, ktorý sa poriadal pravidelne v každý deviaty rok.  Dafneus bol slávnym generálom zo Syrakúzy, ktorého sa angažovalo vo vojne proti Kartágu.  Dafnis bol zase pastierom vo vtedajšej gréckej kolónii, Sicílii. Bol synom boha Merkúra a jednej domácej, sicílskej nymfy. Vychovali ho nymfy, učil sa aj u boha Pana (hrať na gajdách) a múzy mu vštepili lásku ku poézii. Starí autori sa zhodujú, že toto bol prvým autorom pastorálych veršov. Dagmar(a): muž. a žen. m. dánskeho pôvodu a význam mu je buď dánska radosť, potešenie, alebo jasný, slnečný deň. Dakota: žen.m. ktoré vzniklo v Spojených štátoch a posledne sa s nim stretávame aj širšie. Aj toto slovo má svoju etymológiu a údajne, v jazyku Indiánov z plemennej skupiny Sioux, znamená "priateľ", lenže pri voľbe mena pre svoju dcéru, sotva niekto aj toto uvážil. Meno sa dáva z "patriotizmu", ako je tu prípad s radom ďalších mien: Alabama, Arizona, Florida, Nevada, Utah... Tex atď.   Dale, Dala: žen.m. ktorého východiskom je staroanglické slovo pre dolinu, údolie. Meno je pomerne zriedkavé, avšak stretneme sa s nim najmä v USA a to hlavne, ako mužské meno.  Dalibor, Dalimír: muž. m. slovanského pôvodu, kde v prvej časti figuruje daľ, čo ukazuje, že tu ide o niečo ďaleké, dlhé.   S uvážením koncovky -bor, dostávame význam ďaleký, dlhý zbor, rozkaz, borba, avšak keď uvážime koncovku -mír, dostávame význam dlhý, ďaleký, dlhotrvajúci mier, pokoj. Damián: muž. m. gréckeho pôvodu s významom krotiteľ (levov). Damon: muž. m. gréckeho pôvodu, s významom spravuj, vládni, voď, usmerňuj... Blízke mu je Damián.  Dana, Danica: ženské mená, kde Dana vystupuje buď ako skratka Danice, alebo aj Daniely, ale dnes sa už považuje aj za samostatné.  V prípade, že tu ide o skratku Danice, tak jeho pôvod je v slovanskom jazyku a východisko je deň. Najjasnejšiu hviezdu oblohy, Slovania nazývali danica, lebo zvestovala príchod rána, dňa. Meno Danica sa dávalo dievčatám narodeným nad ránom. Daniel: muž. m., ktoré ma aj ženskú podobu, Daniela. Pôvod je v hebrejskom jazyku. V St. zmluve sa spomína prorok Daniel, ktorého meno má význam svätý sudca, Boh rozsúdil, rozhodol, určil.  Deminutívy sú: Daňo, Danko, Danuša, Danielka a pod. Darrel(l), Darryl : muž.m. staroanglického pôvodu a význam mu je súčasné "darling" = drahý, milý, miláčik, či bližšie k nášmu, to bude Drahomír.  Darina: žen. m. o pôvode ktorého máme aspoň dve verzie.  1/ Predstavuje ženskú podobu mena Dárius. 2/ Vychádza zo slovanského slova dar, z čoho sa chápe, že je to osoba darovaná, dar od Boha, Boží dar rodičom. Dárius: muž. m. peržského pôvodu, s významom ochranca. Dávid: muž. m. hebrejského pôvodu. V Biblii sa spomína izraelský kráľ Dávid. Význam mu je obľúbený, milovaný. Dawn: žen.m. ktoré sa v ang. vyslovuje, ako "dón" a význam mu je brieždenie, úsvit, zore... Angličania si ho vymysleli niekde v XIX. st. a malo by predstavovať ich paralelu latinskej Aurory. Meno sa hneď ujalo v spoločnosti intelektuálov, ale najviacej asi v spoločnosti hercov, najmä filmových a preto sa stalo populárnym aj medzi pospolitým ľudom. V podstati je to nejaká paralela našej Zory, Danice. Viď. Dean: muž.m. staroanglického pôvodu, utvorené z priezviska, ktorého význam je "žijúci v doline". Fr. dean = dekan vraj neprichádza do úvahy. Debora, Debra, Deby, Debie: žen. m. hebrejského pôvodu, s významom včielka, včelička. Decimus: staré muž.m. siahajúce ešte do čias rímskej ríše. Význam mu je "desiaty" syn. Ak to desiate dieťa v rodine bolo dievča, nazvalo sa ho Decima.  Deirdre: žen. m. ktoré sa v ang. vyslovuje, ako Der`dri. Prevzalo sa ho z írsko-škótskych legiend a význam mu je buď "zúrivá, besná, zlá...", alebo "smutná, bolestná...zarmútená..."  Deirdre, ako hovorí jedna legenda, opustila svoje Írsko s nádejou, že sa vydá za takého, ktorého si sama vyberie. Vydala sa a žila v dome manžela, spolu aj s jeho súrodencami, bratmi. Prišla správa z Írska, že nech sa príde podívať na svoj kraj, rodinu, priateľov, lenže to bola falošná správa. Akonáhle vytiahla nohu z domu, stala sa vražda. Manžela a jeho dvoch bratov niekto zavraždil. Dlho oplakávala túto stratu, až to nevydržala a spáchala samovraždu.  V XIX. st. keď sa potomkovia Keltov začínajú budiť, uvedomovať si svoj pôvod, aj toto meno sa oprašuje a dnes je populárne, ako v Írsku, tak aj v Škótsku. Dejan: muž. m. ktorého výskyt je hlavne medzi Srbmi. O jeho význame je zopár rozličných teórií, ale každá tvrdí iné. Faktom je však, že v čase kedy v naších priestoroch žili germanskí Longobardi, znepokojovali ich ger. Gepídi a práve vtedy začali sem prenikať aj Avari. Longobardi sa dohodli s avarským chánom Dejanom, že spoločnými silami premôžu Gepídov a uzavreli nejakú dohodu. Gepídov rozprášili, ale začali upodozrievať aj Avarov, nuž nezostalo nič iné, iba sa odsťahovať. Kam? Do severných provincíí rozkladajúceho sa Rímu. Do uvolneného priestoru sa nasťahovali Avari. Delia: žen.m. odvodené z názvu ostrova Delos, rodiska legendárnej gréckej antickej bohyne mesiaca, jeho svitu, Artemis. Občas sa s nim stretneme aj dnes.  Delma: žen.m. ktoré predstavuje demin. mena Fidelma. (viď) Delmar: muž.m. latinského pôvodu a význam mu je "z mora". Demeter: muž. m. gréckeho pôvodu, ktoré je ešte stále populárne ako medzi Grékmi, tak aj širšie, hlavne medzi pravoslávnymi Slovanmi. Stretávame sa s variantamy Dimitrios, Dimitrije atď. Ináč v staroveku, v gréckej mytológii, toto bolo meno ich boha zrna a zeme. Význam sa vysvetľuje ako: vyrástol zo zeme. Denis, Denisa, Deniska: muž. a žen. podoba pôvodne gréckeho mena. Predstavuje adaptáciu mena gréckeho boha vína, Dionýza. Sv. Denis je dnes patrónom Francúzska, ale tento s pravým Dionýzom má málo spoločného, i keď Francúzsko je slávnym výrobcom vína.  Sv. Denis (parížsky) bol svojho času biskupom a je aj martýrom cirkvi. Popravený bol asi v roku 258. Jeho deň je 9. októbra. V VI. st. sa zjavuje legenda, podľa ktorej sv. Dionýz, po fr. Denis sa stáva misionárom medzi Gálmi (súčasné Francúzsko), niekde okolo roku 250. Po niekoľkých rokoch tratí hlavu. Odťali mu ju na mieste, ktoré dnes poznáme, ako Montmarte (Martýrov vŕšok).  Stredom IX. st. legenda sa "zdokonaľuje" a vypadá, že do nej sa zhŕňajú aj ďalšie tri osoby, ktoré žili aj v rozličných dobách.  Denzil: muž.m. ktoré vzniklo adaptovaním starého kornválskeho priezviska Spelt Denzil, ktoré najskôr vzniklo z mena Denis. Niekde v XVII. st. cestou sobáša, meno prišlo do rodiny Holles a táto rodina si z toho urobila aj osobné meno a aj dnes sa v rodine Holles používa, ba rozšírilo sa aj ďalej, na iné rodiny. Preniklo aj do Amerike a asi najznámejší nositeľ tohoto mena je herec, Denzel Washington. (V Amerike ho píšu Denzel.) Derek, Derrick, Dirk...: muž.m. utvorené na podklade starogermanského mena Theodorick, u nás Teodor, Todor... (viď), ktoré je vlastne gréckeho pôvodu. Anglícke podoby písania sú Derek, Derick... ale aj Deric, Deryk, kým holandská podoba je Dirk. Pomerne populárne meno, lebo takto sa volal aj filmový herec, Dirk Bogart. Domácke podoby sú: Derry, Rick, Rickie atď.  Dermont: muž.m. v poangličtenej podobe pôvodného írskeho Diarmit, Diarm(a)id. Význam mu je "nezávistlivec", alebo aj "slobodný muž". V írskych legendách sa takto nazýval junák, čo zviedol kráľovnu Tary. Prichytil ich jej manžel a junáka potrestal tak, že mu rozkázal loviť diviakov a pravda, bola nešťastná náhoda a Diarmit zahynul. Skratka mena je Darby. Desana, Desanka: žen. m. staroslovanského pôvodu, odvodené z pojmu pre pravé, pravicu, ktoré malo podobu desi. Toto slovo a aj jeho význam ešte aj dnes zotrváva v srbch. jazyku, ako desno = pravo, na pravej strane, desnica = pravá ruka, podesiti = správne trafiť... Ako jedno zo základných slov indoeurópštiny, nachádzame ho aj u Grékov, ako dexiós, v latine dexter atď.   Same meno by sme si vysvetlili, ako pravoruká dcéra otca, prenesene aj prvorodená, najspoľahlivejšia, najbližšia dcéra, dcéra na ktorú sa otec môže spoľahnúť. Desmond: muž. m. s ktorým sme sa spoznali hlavne počas juhoafrického apartheidu, kedy tamojší čierny biskup anglikánskej cirkvi, Desmond Tutu narobil poriadny rozruch. Ináč meno je írskeho pôvodu a znamená muž z kraja južného Munsteru (jedna z írskych provincií). Dezider: muž. m. francúzskeho pôvodu, s významom vyžiadaný, vytúžený. Francúzi poznajú až niekoľkých "svätých" s menom Desiderius, či po fr. Dizier a Didier. Ženská podoba je Désirée. Diana: žen. m. odvodené z názvu slávnej rímskej bohyne, paralely gréckej Artemis. Diana, po dôležitosti, bola ženskou podobou rímskeho Janusa.  Kým Janus vládol slnkom, zatiaľ Diana vládla mesiacom, panenstvom a zároveň bola aj bohyňou lovu, ale aj ochrankyňou lesných zvierat. Meno sa medzi kresťanov dostáva len v čase renesancie. Diarmid, Diarmuid, Dermot: muž.m. írsko-keltského pôvodu, s významom "nezávidiaci, nežiarlivý" a pod. V poangličtenej podobe je to Dermot. Viď.  Dilys: žen.m. welšského pôvodu, kde znamená "perfektná, pravá..." Dnes je toto pomerne rozšíreným ženským menom a to nie len v Británii, ale aj v iných, po ang. hovoriacich krajinách. Dina(h): žen.m. heb. pôvodu, ktoré sa spomína aj v Biblii, Genesis (1M) 30:21; 34; 46:15. V našich prekladoch je to Dina, jedna z dcér Jákoba.   V čase reformačných bojov, aj toto meno si našlo miesta v radoch protestantov, hlavne "puritánov". Východiskom mu je muž.m. Dan, ktorého význam sa vysvetľuje, ako: spor, súdny proces, prisúdená a pod.   Dionýz: muž. m. gréckeho pôvodu, kde pod nim poznáme ich antického boha vína. Viď Denis a boha Dionýza v panteóne Grékov.  Diviš: muž. m. slovenského pôvodu, ktoré by sme si na prvý pohľad spojili s divý, divoch, divoký, avšak etymológovia ho vysvetľujú ako slovenská podoba gréckeho boha Dionýza. Dobromil: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + milé. Ženská podoba je Dobromila, Dobrila. Dobromír: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + mír = mier, pokoj, svet. Ženská podoba je Dobromíra. Dobroslav: muž. m. slovanského pôvodu, utvorené spojením dobré + slav = sláva, oslava. Ženský variant je Dobroslava. Dobrôtka: slovenské ženské meno, utvorené na základe dobré. S podobnými kompozíciamy sa stretáva aj v iných rečiach, ako napr. lat. Bonita, šp. Bonita, Buena, fr. Bonnar, ang. Bonnie atď. Dobruša: slovenské žen. m. variant Dobrôtky. Dolan: muž.m. írskeho pôvodu a význam mu je "čiernovlasý". Toto meno sa zjavuje aj ako priezvisko.  Doll, Dolly: skratky mena Dorotea. Viď.  Dolores: žen. m. rozšírené hlavne v krajinách hovoriacich po španielsky, čiže nepriamo, hlavne medzi katolíkmi. Jeho význam sa vysvetľuje, ako skrátená podoba Márie de Dolores, čiže Mária sedemboľastná. Skratky sú: Lola, Lolita a Lo.  Dominik(a): mužská a ženská podoba pôvodne latinského mena, ktoré znamená od Pána. Pôvodne sa toto meno dávalo deťom narodeným v deň Pána, v deň odpočinku, v nedeľu. Meno sa začalo používať len od čias reformácie a frekventované je najmä medzi katolíkmi. Dona: žen. m. novšieho dátumu, ktorého vznik sa pripisuje talianským vysťahovalcom do U.S.A. a to hlavne zo začiatku XX. storočia. Vysvetľuje sa, ako skrátená podoba slova Madona, čiže jeho význam je proste Pani. Donald: muž. m. škótsko-galského pôvodu, kde v írskom jaz. je Domnall a z toho, jeho význam by bolo niečo, ako "silný, najsilnejší", čo sa posúva na "hrdý, pyšný vodca". V Škótsku bola galská podoba Domhnall, z čoho sa vyvinulo Donald. Táto podoba je aj dnes v použití, hlavne na severe Škótska. V ich dejinách toto meno mali až 6. králi Škótska.  Donát(a): muž. a žen. m. utvorené na lat. podklade, z mena Donatus, ktoré vychádza zo slova donatus, donare, donum a význam mu je darovaný, danný. Dora: žen.m. ktoré sa dnes už úplne osamostatnilo, avšak predstavuje len skratku mien Dorotea a Theodora. Viď.  Doreen, Dorín(a): žen.m. utvorené na podklade írskeho mena Doirean, ktoré asi predstavuje ich zachytenie mena Dorotea. Nechýba však autorov, ktorí ho odvádzajú z írsko-keltského slova "ne-poškvrnená, ne-mrzutá, ne-chmúrna..." Meno sa zjavilo zásluhou írskeho hnutia pre samostatnosť a dnes je pomerne populárne. Skratkou mu je Dorrie. Doris(a): žen. m. ktoré v gréckej mytológii mala jedna z nýmf. Sám pôvod je však zahalený do hmlistej minulosti, ale predpokladá sa, že v podstati tu ide o nejaké spojenie s gréckym plemenom Dórov. Ich názov etymológovia dávajú do súvisu s drevom, lesom, čiže pôvodne toto plemeno obývalo vtedajšie husté lesy. Dorka(s): žen.m. ktoré u nás môže predstavovať skratku mien Dorotea a Theodora, avšak východiskom tohoto mena je grécky jazyk,  δορκάς  = jelenica, "gazela". V Novej zmluve sa využilo, ako grécky equivalent aramejského mena Tabita - žena, ktorú sv. Peter "oživil". Neskoršie, pod týmto menom poznáme skupiny žien, ktoré šili šaty pre chudobných. Dorotej, Dorota, Dorotea: tieto mená, už či v muž. alebo ženskej podobe, svoj pôvod majú v gréckom jazyku, kde doron znamená dar od boha, bohom nám darovaná. Najbližšie im je slovanské meno Bohdan, Bogdan.  Domácke podoby týchto mien sú: Dora, Dorka, Dorča, Tea a pod. Dougal, Dugald: muž.m. veľmi podobné ku Douglas, avšak význam mu je trochu inší. Vzniklo spojením slov dubh + gall = čierny cudzinec. "Vymysleli" si ho Íri, ako názov pre Nórov, či Vikingov a aj dnes ho používajú, ako názov pre Angličanov. Meno je populárne aj v Škótsku, hlavne medzi "horniakmi" a neraz ho použijú aj "dolniaci", keď sa zmieňujú o "horniakoch".  Douglas: muž. m. gálskeho pôvodu, utvorené spojením dubh + glas, čo má význam tmavomodré, sivé. Pod týmto menom sa najskôr chápalo názov jednej rieky, z čoho zase vzniklo priezvisko jednej z najvýznamnejších škótskych rodín, klánov a niekde v XVI. st. z rodového názvu vzniká aj osobné meno. Drahomír(a): muž. a žen. m. slovanského pôvodu, utvorené na slove drahé, v zmysle milé, vzácne a zvyklej prípony -mír = mier, pokoj, svet. Drahotín(a), Drahuš(a): slovanské mená utvorené zo slova drahé (staroslov. drag, praslov. dorg), všetko v zmysle milé, vzácne, drahé , s adekvátnou koncovkou mužskej, alebo ženskej podoby. Drew: muž.m. s ktorým sa aj dnes môžeme stretnúť. Východiskom mu je starofrancúzsky jazyk a tu má význam "silný, statný, robustný, pevný, vytrvalý", ale aj tu ide asi o starogermanské slovo, pojem pre silu, siláka, alebo o adaptovanie starogermanského mena Drogo, ktorého význam je "nosiť, znášať".   Drew sa v angličtine neraz vzťahuje aj na skratku mena Andrew.  Drusilla: žen.m. ktoré vlastne predstavuje len demin. latinského Drusus, čo bol názov jedného tamojšieho rodu. Zjavuje sa aj v Novej zmluve a puritáni XVII. st. si ho adaptovali. Zjavuje sa aj dnes, ale len v Amerike. Dudley: muž.m. ktoré pôvodne bolo priezviskom a toto je zase odvodené z názvu dediny v grófstve Worcestershire. O samej etymológii sa málo vie, ale je možné, že tu máme adaptáciu pôvodne starého írsko-keltského slova dud = cievka, fajka, ktoré v deminutíve má podobu "duidin". Rodina Dudley sa stala významnou v čase panovania Tudorovcov a asi najvýznamnejší bol Robert Dudley, vojvodca z Leicesteru. Kráľovna Elizabeta I. mu dôverovala.  Ako mnohé aristokratické priezviská, aj toto sa niekde v XIX. st. vyvinulo v osobné meno.  Duchoslav(a): muž. a žen. meno utvorené spojením slov duch + oslavovať. Duncan (Dankan): muž.m. írskeho pôvodu, kde má podobu Donnchadh = "hnedý, tmavší bojovník". Pod týmto menom poznáme dvoch škótskych kráľov, takže dnes je jeho výskyt ohraničený len na Škótsko, či vysťahovalcov zo Škótska. Íri radšej použijú meno Denis.  Dunstan: muž.m. staroang. pôvodu, ktoré predstavuje kombináciu slov dun + stan = dun = kopec a stan = stone = kameň, skala, z čoho význam mena je „skalnatý kopec“.
Dušan, Dušanka: Staré sloviensko-slovanské mená v muž. a žen. podobe, utvorené zo slova duch, duša. V širšom zmysle, Dušan má význam silný, mocný (duchom), rozvážny muž.
Dwight: muž.m. utvorené na podklade anglického priezviska Dwight. Osobným menom sa stalo v Amerike. Pravdepodobne v tom má zásluhu Timothy Dwight, správca yalskej univerzity (1795 – 1817). Najznámejším nositeľom tohoto osobného mena bol bývalý prezident Spojených štátov, Dwight D. Eisenhower.
Dylan: muž.m. ktoré nosil aj welšský legendárny hrdina, syn boha morí a preto sa predpokladá, že jeho význam bude niečo, ako „syn morských vĺn“. Meno je pomerne zriedkavé, ale v samom Walesi ešte vždy frekventované. 

........................Autor Ján Kulík ......................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com