24 augusta 2010

Etymologický slovník:Eidolon-Elevácia

.
.
.
...autor Ján Kulík
.
.
.
Eidolon

Neopodstatnená predstava, predstava vo fantázii. Medzinárodné. Gr. eídolon / είδωλον= predstava, vízia, idol.

Ej

cit. zdôrazňuje súhlas, pritakanie, prisviedčanie, ale aj zápor, odmietanie, nesúhlas, pochvaľovanie, spokojnosť, obdiv, bolestné smutné povzdychnutie, pokarhanie, varovanie a pod. Všeslovanské. Blízke ku ang. ay - významove "vždy", st.h.n. eo, io, nem. je, gót. aiwas = starosť, vek, st.h.n. ei, eia, lat. aevum = starosť, vek, gr. aei = vždy.

Ejakulácia

Výron, vystrieknutie muž. semena. Lat. ejaculari, z E+jaculari / jaculum = šíp, žihadlo, oštep. Kor. jacere = hádzať, lúčať.

Ejektor

Prístroj na odčerpávanie vody, vzduchu, plynov a pod. Prevzaté z ang. eject(or) = vyhodiť, vylúčiť, odstrániť z miesta, vypúšťať a pod. Základ je v lat. e(j)icere, E+jacere = hádzať, lúčať, metať.

Eklatantný

Zrejmý, zjavný, výstižný. Pôvod v lat. Ex + clare = čisté, jasné, zrejmé. Ang. eclat = jasnosť, briliantnosť úspechu, reputácie.

Eklektizmus / Eklekticizmus

Mechanické vyberanie a spájanie jednotlivých prvkov rôznorodých smerov, názorov, teórií vo vede, umení a zároveň i nesledovanie ani jedného systému vo filozofii, umení, medicíne atď. ale selektovanie, vyberanie a spájanie všetkého, ktoré sa považuje za najlepšie v každom jednotlivom systéme. Gr. eklektikós / = éklektós / έκλεκτός = selektívne, vyberané, vybrané, selektované.

Eklézia

Cirkev, klérus, kňažstvo. Str. lat. ecclesiasticus, gr. ekklesiastikós, z ekklesiastes = člen eklézie, čiže verejného zhromaždenia občanov, ktoré vychádza z heb. koheleth = osoba ktorá sa obracia verejnému zhromaždeniu. Gr. ekklesia = zhromaždenie (cirkevné), utvorené z Ex- = gr. predpona v komb. slovách + kalein = volať, zhromažďovať. έκκλεσια = zhromaždenie občanov, vojakov, cirkev, miestnosť na zhromaždenie.

Eklipsa

Zatmenie slnka / mesiaca. Lat. eclipsis - gr. ékleipsis, z ekleipein, kde ek = von, ďalej + leipein = nechať, ponechať, zanechať, ktoré vychádza z ie. loip-, leip-, lip- = lepiť, zalepiť, lipnúť a pod.

Ekliptický

Ekliptika = dráha, ktorú zdanlivo prebehne slnko za jeden rok. Lat. eclipticus = gr. ekleiptikós / akleipein. Úzko súvisí z eklipsa. Sám termín vznikol z faktu, že eklipsa vzniká len vtedy, keď je mesiac priamo na, alebo blízko tejto linaji, dráhy.

Ekloga

Báseň o pastierskom, vidieckom živote, idyla. Lat. ecloga = krátka báseň, gr. ekloge = výber, selekcia hlavne básní. Gr. éklégein / έκλέγω = vybrať, zvoliť, vyvoliť, zozbierať.

Ekológia

Nauka o vzťahu organizmov (rastlín a zvierat) k vonkajšiemu svetu, okoliu. Nem. ِkologie, z gr. oikos = dom, bydlisko + logia.

Ekonómia

Hospodárstvo, hosp. využívanie prostriedkov, politická ekon.= historická veda o vývine spoločensko - výrobných vzťahov ľudskej spoločnosti. Lat. oeconomia - gr. oikonomia, z = οίκονόμος = správca rodiny, majetku, gazda, riaditeľ. Základ v oikos / οικος = dom, bydlisko + nómos / νόμος = zvyk, spôsob, riadenie, spravovanie.

Odtialto máme ekonóm, ekonomika, ekonomický ...

Ekrán

Obrazovka (na TV). Pôvod vo fr. écran = r/v.

Ekrazit

Druh plastickej výbušnej látky. Pôvod bude vo fr. écraser = drvenie, tlačenie, roztlačiť, zgniaviť, zhúžvať a pod.

Ekto -

Predpona, hlavne v slovníku biológie, s významom vonku, vonkajšie, zovňajšok (opak predpony endo-, ento-). Stretnúť sa s ňou v slovách ako ectoderm / ektoderm a pod. Gr. ekto-, z pôvodného ektós / εκτός = bez, vonku. Ektoderm = vonkajší zárodočný list (koža) u mnohobunkových živočíchov. Ektogenéza = vývoj pod vplyvom vonkajšieho prostredia. Ektogénny = vonkajší (baktéria), schopné žiť a vyvíjať sa mimo hostiteľa. Ektoparazit = príživník na povrchu organizmu. Ektoplazma = vonkajšia vrstva plazmy bunkového tela atď.

Ektype

Reprodukcia, kopírovanie, opak prototypu. U nás sa s ním stretneme v slove ektypografia = tlač slepeckého písma s vyčnievajúcimi obrysmi. Základ je gr. éktypos = vryté, formované v reliéf, formované v obrys, črtu.

Ekuména

Obývaná časť púšte. Základom je gr. oikos = dom, z čoho vychádza oikein = obývať. Viď Ekumenický.

Ekumenický

Celocirkevný, týkajúci sa celej cirkvi, vzťahujúci sa na všetky kresťanské cirkvi, hlásajúci kresťanskú jednotu, hlavne zjednotenie všetkých kresťanských cirkví. Pôvod v nesk.lat. oecumenicus - gr. oikoumenikós, formované na podklade gr. he oikouméne / he = ge = zem, v tomto prípade "obývaná zem / svet" a základom mu je gr. oikein , oikesis / οικησις = obývať, odvodené z οικος = dom, byt, bydlisko, izba, hala, chrám atď.

Ekvátor

Rovník. Lat. aequator, z aequare, kor. aequus = rovnaké. Tu sa vlastne naráža na fakt, že ekvátor, rovník delí zemeguľu na dve rovnaké časti. Severnú a južnú pologuľu.

Ekvestrika

Jazdectvo. Medzinárodné. Pôvod v lat. equestris, z koreňa equus = kôň.

Ekvi- / Equi-

Predpona v komb. slovách, utvorená na podklade lat. aequus = rovnaké. U nás sa s týmto stretávame v slovách ako napr. ekvátor, ekvilibrium, ekvinocium, ekvipolentný, ekvipotentný, ekvivalent a pod.

Ekvilibrium / equilibrium

Rovnováha. Lat. aequilibrium, základom aequi = rovnako + libra = ťaž, vážky.

Ekvinocium

Rovnodennosť. Lat. aequinoctium, komb. slov eaqui = rovnako + noct (str.lat. nox) = noc.

Ekvipáž

Prepychový koč so záprahom a slúžobným sprievodom; výzbroj, výtroj. Ang. equipage = zast. náčinie, výzbroj, koč so záprahom a slúžobníctvom. Toto slovo si ang. prevzala z fr. jaz. kde základ tvorí équiper a toto zase do francúštiny preniklo asi cestou Vikingov, lebo jeho pôvod je v staronórskom skipa = vybaviť loď posádkou (mužmi), vyzbrojiť, zriadiť, ktoré všetko vychádza z koreňa skip = loď. (Ang. ship.)

Ekvivalent / equivalent

Byť v pomere k niečomu, mať rovnakú platnosť, hodnotu, rovnocennosť, rovnocenná náhrada niečoho. Nesk.lat. aequivalere, komb. slov aequi + valere = rovnako + mať hodnotu.

Ekzém(a)

Druh kožnej vyrážky sprevádzaný svrabom, vylučovaním tekutej masy. Mod.lat. eczema, z gr. ékzema. Kor. gr. ekzein / ékzéo / έκζέω = vrieť, vyvierať.

Elaborát

Rozpracovanie, spracovanie, rozvinutie, zdokonalenie a pod. Lat. elaboratus, z elaborare, kor. E+labor = práca, námaha, robota.

Elácia

Gram. Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, predponami, alebo expresívnymi príponami. Základ v lat. elat-, z kor. efferre = ef+ferre = niesť, nosiť, prinášať, odnášať a pod. Lat. elatio.

Elán

Nadšenie, zápal, horlivosť, oduševnenie. Fr. élancer = vrh(nutie), hod(enie), hádzanie, (vy)pálenie, metať atď. Komb. Ex+lancer.

Elastický

Pružný, ohybný, napnutelný, roztiahnutelný, mať schopnosť po deformovaní nadobudnúť pôvodný tvar. Mod.lat. elasticus - gr. elastikós = hnací, poháňací, pohybujúci, impulzný, (vz)pružný. Kor. έλαύνω = hnať, poháňať, viesť a pod. Príbuzné ku gr. έλαφρός = ľahký, rýchly, aktívny, ohybný.

Odtialto máme elastín, elastomer, elastoplast a pod.

Elatív

Tvar príd. mena, alebo príslovky vyjadrujúci najvyšší stupeň vlastnosti. (V ugrofínskych jaz. pád označujúci pôvod, východisko). Viď Elácia.

Eldorádo

Vymyslená krajina oplývajúca zlatom a domnele ležiaca v Juž. Amerike, pren. i zdroj báječného bohatstva. Šp. El Dorado, kde El = určitý člen (ang. The) + dorado, čo je podoba slova dorar = pozlátiť, ozlatiť, zlatom pokryť...

Elegán(t)

Človek pekne a vkusne oblečený, upravený, uhladených spôsobov, švihák. St.fr. élégant, lat. elegans, čo je príbuzné ku eligere, eligo = vybraný, vyvolený, selektovaný. Etymologické pojímanie je pozorne vyberať. Odtialto máme elegancia, elegantný atď.

Elégia

Druh žalostnej lyrickej básne, žalospev, smutné, žiaľne, báseň v elegickom slohu (dvojveršie zložené z hexametra a pentametra). Lat. elegia - gr. elegeia, z élegos = flautová pieseň, nárek.

Elekcia

Výber, voľba. Lat. electus, z eligere, ktoré je zložené z E+legere / lego = zbierať, vybrať. Odtialto máme elektívny, elektor, elektorát a pod.

Elektrický

Súvisiaci s elektrickou energiou. Pôvod v lat. electricus, electrum z gr. élektron / ήλεκτρον = elektrón, zmes zlata a striebra, jantár ( trením jantáru, jantárovej tyče, Gréci po prvýraz spozorovali el. vlastnosti).

Odtialto máme elektrika, elektrina, elektrikár, električka, elektráreň, elektrifikácia, naelektrizovať a celý rad podobných.

Elektro-

Predpona v komb. slovách. Pôvod v gr. ήλεκτρον / élektron = jantár. Využíva sa na vystihnutie niečoho elektrického, ako napr. elektrometer, elektrodiagnostika, elektrodynamika, elektrochámia celý rad podobných.

Elektróda

El. vodič na zvádzanie el. prúdu do tekutiny, plynu a pod. (anóda, katóda) alebo aj tyč pri el. zváraní. Zložené je z gr. elektro + hodós = spôsob, cesta.

Elektrón

Najmenšie množstvo zápornej (negatívnej) elektriny. Záporne (negatívne) nabité častice krúžiace okolo kladne (pozitívne) nabitého jadra. Zložené je z gr. elektro + (i)ón. Gr. ión, je podoba slova iénai, ktorého základ je v iemi / ιημι = ísť, poslať, vyslať, zahodiť.

Element

Prvok, súčiastka, zložka, prírodná sila, živel, jeden zo základných prírodných prvkov (zem, voda, vzduch, oheň). St.fr. élément, z lat. elementum = prvok, začiatok, princíp, zárodok, avšak sám pôvod tohoto lat. slova je neznámy.

Odtialto máme elementárka (základná škola), elementárne atď.

Elevácia

Pohyb nahor, dvýhanie. Lat. elevare, zložené z E+levare = odľahčovať, dvíhať, ktoré je príbuzné ku levis = ľahké, jemné, nestále a levo = dvíhať, podopierať.

Odtialto máme elevačný (geom.) uhol, elevácia (nadmorská výška), elevátor (výťah, strojové zariadenie na dvíhanie nákladov nepretržitým pohybom) a pod.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com