02 augusta 2010

Jazyková príloha: Basketbal, nie košíková

...pripravuje prof. Ján Širka

Už niekoľko ráz sme vyzdvihli, že v istom jazykovom spoločenstve sa používa viac ako jeden jazyk, pričom sa tieto vzájomne ovplyvňujú. Z vyspelejšieho jazyka (či jazyka nadradeného, alebo väčšinového národa) používatelia menej vyspelého jazyka preberajú niektoré lexikálne prostriedky, často neopodstatnene.

Tentoraz sa pokúsime v tomto zmysle poukázať na české slovko košíková prednedávnom neoprávnene použité vojvodinskými Slovákmi vo vete: Týmto športovým aktivitám by sa mali potešiť predovšetkým milovníci košíkovej. O hesle sa však aj Česko-slovenský slovník Slovenskej akadémie vied z roku 1981 zmieňuje ako o českom. Avšak šesťdielny Slovník slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied z rokov 1959 – 1968 uvádza na str. 753 heslo košíková, -ej ž., za ktorým sa nepíše, že ide o české slovko, iba športový termín basketbal. Z toho by sa dalo uzavrieť aj že ide o slovenské synonymum k slovu basketbal. A na strane 73 za heslom basketbal, -u, 6. pád -e m. sa vysvetľuje, že ide o športový výraz košíková hra s loptou. Pritom uvádza aj prídavné meno basketbalový a ilustruje ho spojením basketbalový zápas.

V Zaunerovej Praktickej príručke Slovenského pravopisu z roku 1973 sa už uvádza heslo *košíková (s hviezdičkou), čo podľa autora znamená „nespisovné alebo chybné slovo“. Z toho možno vyvodiť záver, že sa v tom čase slovko košíková na Slovensku používalo. A Zauner práve preto upozorňuje, že je *košíková nespisovné či chybné slovo a namiesto neho uvádza termín basketbal.

Kodifikačný Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 uvádza iba basketbal -u m. ako športový termín hra s loptou vhadzovanou do vyvýšeného koša a Slovník cudzích slov (akademický), SPN 2005, uvádza tiež iba heslo basketbal.

Z uvedeného vyplýva: heslo košíková je český termín pre basketbal. V slovenčine ho netreba používať, keďže máme ustálený termín basketbal.

Natíska sa otázka, kde sa tu vzalo slovko košíková? Odpoveď. V spoločnom štáte Čechov a Slovákov, najmä v predmníchovskom Česko-Slovensku začalo heslo košíková pomaly z českého hovorového štýlu prenikať do slovenčiny, do bežnej hovorovej reči. Príslušníci vojvodinských Slovákov, čo pracovali, žili, či študovali na Slovensku či ich učitelia ho doniesli na Dolnú zem. Ako sme počuli, potvrdzuje sa to aj v problémovej vete.

Aby sme nezabudli, problémová veta zo začiatku textu bude teraz upravená znieť: Týmto športovým aktivitám by sa mali potešiť predovšetkým milovníci basketbalu.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com