29 júla 2009

Etymologický slovník: Mä…

Resize of Resize of 2007_04090058J.Kulik

 

 

…píše Ján Kulík 

 

Mädliť

Stískať a zároveň i drviť, húžvať, žmoliť. Poľ. miedlić (trepať konope), čes. mědliti, praslov. měti, mnú. V príbuznosti má sans. mardáti = drviť, mrviť, húžvať, drobiť, šuchať, odkiaľ vychádza aj pali maddati = drviť, húžvať, ničiť, prakrit. maddai = búcha, trepe, záp. pahlavi madnu = trepať, kašmírske mandun = šuchať, stískať, trepať, sinhaléske madin, madan = šuchať, stískať, mlátiť (ryžu), panjabské maddná, hin. madhná = r/v, ako aj rímsko-latínske misculata, z misculare, misceo = miešať, miesiť, ang. medley = zmes, miešanina. Príbuzné sú aj mažiar a mangeľ.

Mäkký

Poddajný, hebký, opak tvrdému, tuhému. Čes. měkký, poľ. miekki, ukr. mjakýj, belorus. mjákki, rus. mjagok, srbch. mek, mekan, slovín. (staršie) mekak, fem. mehká, súč. mehek, bul. mek, hl. mjechki, dl. měki, polab. maké (mjaké, mjátke), staroslov. mjekk. V príbuzenstve je lit. minkyti, minkan = mäkké, miesiť, minkštas = mäkký, nežný, lot. miksts = mäkký, slabý, poddajný, mikt = rozmäkčovať, sans. mácate = drobiť, mankús = slabý, mrdú = mäkký, gr. másso / μάσσω = miešam, malakós / μαλακός = mäkký, st.h.n. mengen = miešať. Ie. kor. mel- = mäkké.

V ang. jestvuje aj meek (mík) s významom jemný, úctivý, poddajný, bez hrdosti a vôle, ktoré podľa ox.et.slovníka vychádza z pojmu pre mäkké, ako aj staronór.miúkr, mjukr = mäkké, jemné, poddajné a v príbuzenstve má aj gót. muks, zastúpené v slove mukamodei = mäkkosť, poddajnosť, jemnosť. Pravdepodobná je i príbuznosť ku lat. mitis = mäkký, zrelý, jemný, slabý, úctivý.

Odtialto máme: mäkčeň, odmäk, mäkkýš, mäkčať a pod. // Viď Mulč.

Mäso

Všeslov. Čes. maso, srbch. meso, rus. mjáso, poľ. mieso, polab. masu, praslov. méso, cirk.slov. měso, prus. mensa, gót. mimz, mats, ang. meat, ger. matiz, alb. mish, arm. mis, toch. misa, sans. mámsá-, máńsa, atď. Ie. mémso.

Mäsopôst

Dni, v ktoré podľa náboženstva, zakazuje sa jesť mäso. Komb. slovo. Prvý element je mäso a v druhej časti figuruje pustiť... Všeslovanské a najskôr bude predstavovať úvar na podklade lat. carnisprivium, alebo str.lat. carnevale, ktoré v doslovnom preklade by znamenalo caro, carn = mäso + levare, levis, levitas = obľahčiť, popustiť, prepustiť a pod.

Mäta

Lúčna rastlina s mentolovou vôňou. Lat. mentha, z gr. mínthe, minthos. Ukr. rus. mjáta, poľ. mieta, čes. máta, hl. mjatej, dl. mjetwej, bul. srbch. metva, slovín. méta, metva, staroslov. mata, matva, praslov. mieta, miety.

V ger. jaz. máme: st.h.n. minza, nem. minze (odtialto máme zast. promincle), záp.ger. minta, ang. mint.

Mäta, menta je pôvodne grécke slovo, ktoré preniklo v latinu a odtiaľ sa prešírilo medzi Germanov a prostredníctvom nich, aj medzi Slovanov.

Mätenica

Motanica, zmätok. Viď Miasť.

Mätež

Metenica, spleť, chaos. Viď Miasť.

Mäť

Trieť. (V zašlých časoch sa chodievalo do miaču mäť konopné vlákna.) Príbuzné ku mädliť. Čes. mnouti, staročes. mieti, rus. mjať, ukr. mjáti, poľ. miać, slovín. méti, staroslov. mjati, praslov. mnú, meti.

Zhoduje sa s lit. minu, minti = šliapať, vyšliapať obylie, mädliť, lot. mit, prus. mynix = dúpať, dupkať, gr. máteo = tlčiem, ír. men = múka. Ie. kor. men- = dúpať, stískať, tlačiť. Blízke mu je mangeľ (viď) a približuje sa ku lat. mando = žuvať, jesť, sans. čarma-mna = garbiar, koželúh, kým litovská intonácia zase poukazuje na dvojslabičný koreň mene, mne z čoho v sans. je mná a týmto pádom sa už približuje aj ku mäkké, miesiť, ba v príbuzenstve bude aj mlato, mlátiť, mlyn, mniač a pod.

>>>pokračovanie<<<

>>>pokračovanie<<<

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com