17 decembra 2009

Zoznam voličov či voličský zoznam, volebná listina je iné

Pokračujeme v upozorňovaní na jazykové nedostatky, čím – máme nádej –
prispejeme k väčšej istote pri každodennej komunikácii.

Tentoraz nás zaujmú heslá volebný a voličský, ktoré sa stávajú čoraz aktuálnejšími v čase príprav na zápis do zoznamov voličov národnostných rád.

Pripravuje prof. Ján Širka....

V súvislosti s uvedenými sa stalo otáznym spojenie volebný zoznam, ktoré uvádza Slovník samosprávnych a iných spoločensko-politických termínov a výrazov z roku 1979 – vydaný v Novom Sade. Tento slovník na strane deväť uvádza termín birač a slovenský náprotivok volič a za ním nasleduje spojenie birački spisak a akože po slovensky volebný zoznam. K tomuto slovenskému spojeniu však máme výhrady, keďže jasne vyplýva, že tu ide o zoznam tých, čo volia, o zoznam voličov, či o spojenie voličský zoznam zaužívané na Slovensku.

Na uistenie sme skúsili v Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 a potom aj v tlači zo Slovenska nájsť spojenie volebný zoznam. Avšak uvedené spojenie sme nenašli. Aspoň nie v nadostač hodnoverných zdrojoch.

Pripomeňme však, že heslo volebný sa uvádza s inými termínmi, ale nie so zoznamom, napríklad: volebná listinaje to vlastne zoznam navrhnutých kandidátov, volebná komisia, volebný lístok, volebná urna, volebné obdobie, volebný poriadok, volebný akt...

Nakoniec sa vrátime k správnemu spojeniu voličský zoznam, ktoré uvádza aj teraz už nekodifikačný šesťdielny Slovník slovenského jazyka a kodifikačný Krátky slovník slovenského jazyka 4. Spojenie je frekventované aj v slovenskej tlači, napríklad: – Do stáleho voličského zoznamu sa zapisujú občania podľa trvalého pobytu. – Voličský preukaz je oprávnenie voliča na zapísanie do voličského zoznamu... a tak ďalej.

Na záver nám zostáva už iba zopakovať: Tí, čo volia, sú voliči a zapisujeme ich do zoznamov voličov či do voličského zoznamu.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com