31 marca 2010

Etymologický slovník: A--Abys(álny)

JKulik,obrazok2

 

 

…autor Ján Kulík

 

A

clip_image002

Písmeno A vzniklo zo znaku hlavy vola, aké ho aj nachádzame v egyptských hieroglyfoch a vo včasnom seiítskom písme na Sinaji z obdobia asi 1500 rokov p.n.l.

Okolo roku 1000 p.n.l. v Byblose a i v ďalších mestách Feničanov a Kanancov, znak dostáva lineárnu formu. V jazykoch Semítov si ho nazývali Alef, čo vlastne znamená vôl.

Keďže grécky jazyk nepozná semítsky hrtanový zvuk pre Alef, Gréci si to, tento symbol prevzali do jazyka vo význame pre hlásku A a aj meno mu pozmenili v ALFA.

Vývoj pozná viacej spôsobov písania tohto symbolu, hlásky A, až sa to medzi Rimanmi stabilizovalo v našej súčasnej podobe. Tak, ako ho dnes poznáme. U Grékov, písmeno ALFA je staršieho dátumu a dnes sa využíva hlavne v matematike.

Aj u Slovanov, v hlaholike a neskoršie i v cyrilike, písmeno A bolo prvým znakom "abecedy - azbuky" a malo názov AZ, čo v staroslov. znamenalo JA (prvá osoba) a číselná hodnota mu bola 1.

(Byblos, súčasná podoba písania je Jubaylú, Jebeil a biblická Gebal, bolo antickým prístavným mestom vo východnom Stredomorí, asi 30 km. severnejšie od Bejrútu a pokladá sa za jednu z najstarších nepretržite obývaných lokalít vo svete. Aj sám Byblos, jeho meno je gréckeho pôvodu, lebo odtiaľto sa do stredomoria vyvážal papirus, z čoho vlastne i vznikol názov BIBLIA, čiže papirusová kniha.)

a

Spojka, priraďovacia, zlučovacia, dôsledková, stupňovacia, vysvetľovacia, pričleňujúca. Jej výskyt pozná každý slov. jazyk. V slovenčine sa často vyskytuje aj v spojení ako napr. aby, alebo. Príbuzné je ku sans. át = potom, a, i a v prakrite i s významom tak, a v aves. áat = potom, napokom.

A/An

Predpona pri stavbe zložených slov s významom negácie. Vypožičané je priamo z gr. ale neraz i z lat.. Príklad: alogický, apolitický, analfabet a pod.

Ab-

Predpona vychádzajúca z nesk. lat. Využíva sa vo význame nie a od. Príklad: abnormálny, abdikovaťť a pod.

Abakus

V antickom Ríme to bol ozdobný stolík s kamennou platňou, stolík na hru v kocky. U Rimanov a Grékov to bolo aj počítacie zariadenie - dnes sa pod nim chápe "počtovací stroj", čiže mechanické počítacie zariadenie; krycia doska na hlavici antického stĺpa. Lat. abacus na podklade gr. ábax, abak- = stôl.

Abažúr

Tienidlo (zast.). Fr. abatjour t.v.

Abbe

Katolícky duchovný bez vyššej hodnosti. Tal. abbate, lat. abbas, cirk.gr. abbá, aramejský abbá = otec; pôvodne sa slovo používalo na označenie duchovného z východného krídla kresťanstva / mnícha.

Abdikovať

Lat. abdicare - AB + dicare = vyhlásiť.

Abdómen

Lek. anat. brucho. Abdominálny = brušný. Prevzaté z lat. abdomen = r/v.

Abeceda

Súhrn všetkých písmen pravopisného systému v ustálenom poriadku. Názov vychádza z kombinácie prvých štyroch písmen A + Be + Ce + De.

Ablatív

Pád v latinskom skloňovaní vyjadrujúci prostriedok a odluku; podobný gramatický význam a príslušný tvar v iných jazykoch. Lat. ablativus, kor. ablat-, vychádzajúci z auferre = odnášaj, kradni, znič.

Ablaut

Pravidelné striedanie sa samohlások v slabikách etymologický totožných, apofónia, alternácia vokalizmu, napr. viesť, vodiť, zavádzať. Gr. ab + laut = od / preč + zvuk.

Abnormalita

Nepravidelný, zvláštny útvar, jav, nepravidelnosť, nenormálnosť, duševná, alebo telesná úchylnosť, odstup od štandardu.

Lat. abnormis ktoré sa vyvinulo zo skorejšej podoby anormal. Stred. lat. anormalis, zmes nesk. lat. anomalus, anomalous a abnormis.

Lat. abnormalis = AB + norma = vzdialené od stolárskeho štvorca, vzorky, štandardu.

Abolícia

Zrušenie, odstránenie, zastavenie konania (niečoho). Východiskom je lat. abolitio =

abolícia, amnestia, ktoré vyšlo z aboleo, abolere = zničiť, vzdialiť.

Abonent

Predplatiteľ na: noviny, do divadla, reštaurácie atď.

Fr. abonnement = predplatné.

Aborigén / Aboridžan

Lat. aborigenes, mn.č. = pôvodní obyvatelia oblasti Latium a i širšie, Talianska. Ab + origine = od začiatku, avšak nevykľučuje sa ani možnosť, že to bol aj názov niektorého z pôvodných plemien čo obývali oblasť Latia, pred časom, kedy tam podľa legendy priplával trójsky princ Aeneas (po trójskej bitke).

Abortus

Lat. abortio, -on. Vychádza z abort = neúspech, nezdar, potrat, omyl, zlyhanie, a pod.(Ox.)

Lat. abortus/ aborior = ab + orior = narodenie, pôvod.

Abrakadabra

Mystické slovo používané čarodejmi, často sa ho vypisovalo aj do trojuholníkovej podoby na rôznych amuletách. Vychádza zo str. lat. abracadabra r/v.

Súčasne sa používa na vyjadrenie nezmyselnosti.

Abrázia

Rušivá činnosť príboja na morskom pobreží, odstránenie, zoškrabanie. Z lat. abradere, z ab+radere = škriabať, zoškrabať, čiže vymazať.

Abrupcia

Odlomenina, pretrhnutie, prerušenie. Lat. abruptus < abrumpere, kde máme zložené slovo, AB + rumpere, rumpo rumptum = zlomiť, pretrhnúť, zničiť, prerušiť.

Absencia

Lat. absentia, absent, má pôvod v abesse = neprítomný, byť vzdialený.

Absolúcia

Oslobodenie od previnenia.

Lat. absolutio, vychádza z absolut / absolvere = slobodný, zachyť, zadrž, ktoré má gr. základ v slove ápolúo/ άπολύω = popustiť, oslobodiť, prepustiť na slobodu , ápolusis = oslobodenie, absolúcia.

Toto slovo dalo základ mnohým ďalším pojmom, ako absolutizmus, absolutórium, absolvent, absolvovať a pod.

Absolútne

Gr. apoleluménos, z čoho vzniklo lat. absolutus = oslobodený, kompletný, perfektný. Vychádza z absolvere / absolvo =popustiť, prepustiť, oslobodiť, zakončiť a pod. Viď Absolúcia.

Absolvent

Vychodil školu, skončil štúdiá, zúčastnil sa na kurze, školení. Viď Absolúcia.

Absorbovať

Pohlcovať, vsávať, vpíjať. Lat. ab + sorbere = hltať, prehltávať . Odtiaľto je i sorbent, absorbent, absorpcia a pod.

Abstinencia

Zdržiavanie sa niečoho (fajčenia, alkoholu...). Lat. abs + tinentia / tenere = držať, zdržiavať.

Abstrahovať

Odhliadnuť od nepodstatných znakov skúmaného javu, aby sa utvoril jasnejší všeobecný pojem, zovšeobecniť. Lat. abs + traho = ťahať, odťahovať, vzdiaľovať, oddeľovať.

Abstrakcia

Lat. abstracus / abstrahere je kombinácia slov ABS + strahere = ťahať, vyťahovať, odstraňovať, oddeľovať, odcudzovať.

Absurd

Lat. absurdus = nie je v súlade, nie je v súzvuku, drsné, sprosté. Lat AB + surdus = hluchý, mlčanlivý.

Blízke mu je sans. Svárati = zvučať a staroslov. svirati.

Abundantný

Oplývajúci niečím. Lat. abundatio, z ab+unde = množstvo, viacej, ako dosť / ab+undo = prelievanie sa, mať hojnosť niečoho, byť bohatý na...

Abúzus

Nemierne užívanie, nadužívanie, zneužitie napr. alkoholu, narkotík a pod. Lat. abusus, na podklade abuti, abutor = tráviť, neprimerane používať.

Aby

Spojovník, podrad. spojka, uvádza vedľajšie účelové vety. Všeslov. kde sa vyskytuje vo forme buď aby, alebo abych, abys, abychom, abyste ... staroslov. aby = výsledok splynutia a + byť.

Abys(álny)

Geogr. hlbokovodný, morská hĺbka vyše tisíc metrov. Lat. abyssus, z gr. άβυσσος = nezmerateľné.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com