17 júla 2010

Etymologický slovník: Ambaláž - Aneroid

.

.

.

autor Ján Kulík

Ambaláž(a)

Obal, balenie. Fr. emballage = balenie. Viď Hambár.

Ambasádor

Veľvyslanec. Pôvod slova je v strednej latine, v slove ambactia = mísia, vyslanie, ktoré sa do latiny dostalo asi prostredníctvom galského jazyka z ambactos, ktoré vzniklo na ie. základe amba = okolo, obal ( z čoho svoj pôvod čerpá aj naše hambár, či aj ambaláža, ambient a pod.) + sedieť) lebo ambasáda, jej územie je suvereným územím inej krajiny, obkľúčené územím krajiny hostiteľa. Viď Ambi-.

Ambi-

Lat. amb(i), gr. ámfí / άμφί = obe strany, všetky strany, všade vôkol, okolo a pod. Využíva sa v kombinovaných slovách, ako napr. amfiteater, ambient atď. Blízke mu je ambaláža, amfora, hambár atď. Viď Amfora.

Ambícia

Snaha vyniknúť, uplatniť sa, ušľachtilá ctižiadosť. Lat. ambicio = ísť okolo k vôli získaniu hlasov. Kor. ambire, ambit, ambio = okolie, agitovať, pýtať, sprostredkovať, ísť za cieľom, domáhať sa a pod.

Ambient

Okolie, obkľučujúce okolie. Lat. ambient, kor. ambire. Viď Ambi-.

Ambo

Dve čísla, výhra dvoch čísel (v lotérii). Lat. ambo = oba, dospolu.

Ambrózia

V starοgr. mytológii, pokrm bohov, ktorý ich robil nesmrtelným. Lat. z gr. ambrosia / άμβροσια = božská strava, nesmrtelnosť, božskosť.

Ambulancia

Ľud. ambulanta. Lekárske oddelenie pre poskytnutie prvej pomoci, na liečenie ľahších ochorení, vozidlo pre dopravu nemocných, poľná nemocnica atď. Fr. ambulance vystriedalo hopital ambulant = "chodiaca nemocnica", skorej hopital ambulatoire. Fr. ambulant vychádza z lat. ambulare = ísť, kráčať, prechádzať sa.

Améba

Meňavka. Jednobunkový organizmus. Slovo modernej latiny, kam ale prišlo z gr. άμοιβή / ámoibé = meniť, premieňať.

Amen

Záverečné slovo modlitby. Medzinárodné slovo. Starslov. amiň, vychádza z gr. άμήν / ámén a toto z heb. amen = nech tak bude, nech sa tak stane, naozaj, pravda.

Amerika

Svetadiel. Lat. podoba Americus Vespucius, podľa mena moreplovca, čo ako prvý oboplával brehy tohoto kontinentu, Amerigo Vespucci.

Ametyst

Polodrahokam fialovej farby. Lat. amethystus, z gr. améthustos = a + méthustos / méthu / μέθυ= víno. V minulosti sa považovalo, že tento kameň zabraňuje vplyv alkoholu na človeka, čiže chráni pred opitím.

Amfiteáter

Oválna, alebo cirkulárna stavba okolo javiska. lat. amphitheatrum, z gr. amfitheatron / άμφιθήω = okolo + divadlo / javisko. Viď Ambi-.

Amfora

Antická dvojuchá hlinená nádoba. Gr. amforeús, kor. amfi + foreus, ferein / φορέω, φέρω = okolo, z oboch strán, okrúhle + nosiť, nosič, prinášať, nanášať. Viď Ambi-.

Amnestia

Odpustenie trestu, udelenie milosti. Lat. amnestia, gr. amnestia, amnestein = upadnúť do zabudnutia, zabudnúť. Súvisí s ámnmonéin, ámnestéo / άμνημονέω, άμνηστέω = nepamätať, padnúť do zabudnutia, nevšímať si. Viď Amnézia.

Amnézia

Neschopnosť rozpamätať sa, chorobná zábudlivosť. Gr. amnésia, kor. a + mne / mnéme / μνήμη = memória, pamätanie, schopnosť pamätania.

Amok

Chorobná zúrivosť. Slovo sa zjavuje niekde v XVI. st. cestou portugalských moreplovcov, ktorí sa s ním spoznali pri svojich cestách do Malaje. Mal. amok = zúrivosť, krvilačnosť, chorobné vraždychtenie. V por. jaz. malo najskôr podobu amouco, amuco čo znamenalo zúrivý Malajec.

Amónium

Chem. zlúčenina. Mod. lat. ammonia. Názov vychádza z toho, že sa získava z am. soli. Staršia forma písania bola armoniac, str.lat. armoniacus. Pôvod je v gr. ammoniakós / -kón, ktoré vychádza z názvu pre soľ a gumu získanú v oblasti Lýbie, z okolia chrámu boha Jupitera, Ammon-a.

Amortizácia

Postupné splácanie, umorovanie dlhu, hodnoty zakúpeného majetku... Fr. amortir, na podklade rímskej lat. admortire, AD + mors, mort = smrť.

Ampula

Druh sklennej baňatej nádoby, liek. Lat. dem. z ampora, čo je variantou slova amfora.

Amputácia

Chirurgické odstránenie končatiny, alebo inej časti tela. Lat. amputare, kde am- zamieňa amb- (viď Ambi) + putare, puto = obstrihať, obsekať, obkrájať, orezať.

Amulet

Predmet, ktorému poverčiví pripisujú zázračnú moc. Lat. amuletum = r/v.

an-

Grécka predpona s funkciou negácie v zlených slovách, ako napr. an+archia, an+nonym, an+alfabeta a pod.

-an

Lat. koncovka vzťahujúca sa na určenie príslušnosti ku... ako je to napr. urb-an, silv-án a pod.

Anabáza

Ústup vojska zo vzdialeného bojiska. V pôvodnom význame „aká namáhavá cesta.“ Termín sa vzťahuje na Cyrusa mladšieho, syna Dariusa Nothusa, brata Artexerxesa, keď so svojím vojskom ustupoval z bojiska, hore kopcom. (Xenofon). Gr. anábasis = výstup, cesta na hore. Kor. anabain, -ein = kráčať hore, od mora do vnútrozemia. Ana = hore + baino / ανα + βαίνω = kráčam.

Andro—

Častá predpona v komb. slovách. Vzťahuje sa na muž, ľudské. Východiskom je gr. άνδρό = muž. Odtialto máme celý rad kombinovaných slov, ako androfág = ľudojed, ľudožrút, andrománia = u žien chorobná žiadostivosť po mužoch, androgýnos = hermafrodit, eunuch atď.

Anachronizmus

Chyba, nezhoda, rozdiel v dobovom určení; nehodí sa na túto dobu; zastaralé. Fr. anachronisme, alebo dostali sme to priamo z gr. ánachronismós / άνα-χρονισμός, kde άνα = späť + χρόνος = čas, obdobie, period...

Anakonda

Veľký nejedovatý juhoamerický had, boa. Nejasné alterované aplikovanie anacandaia, na podklade singhalezského henakandaya, čo je vlastne názov jedného druhu indického jedovatého hada. Hena = blesk + kanda = koreň, byľ, steblo.

Anál

Stručný záznam o udalostiach, letopis. Lat. annales, plurál z annális = ročne. Kor. annus = rok.

Analógia

Úplná podobnosť, obdoba medzi javmi a predmetmi. Gr. analogia = podobnosť, zhodnosť, proporcia, pomernosť. Východiskom je gr. análogos / ανάλογος= podobnosť, zhodnosť, pomernosť, rovnakosť, proporcialita.

Analýza

Rozkladanie, rozčlenenie predmetu, javu a pod. Str.lat. a gr. análysis, z analúein, analúo / αναλύω = rozober, rozviaž. Odtialto máme analytika. Z dôvodu, že slovo analýza, analyst podliehalo rôznym adaptáciam, v XVI. st. vzniká aj nové gr.-lat. analytical.

Ananás

Druh tropického ovocia. Do Európy slovo priniesli portugálski moreplovci, z oblasti Karibských ostrovov, kde Tupi Indiáni tento druh ovocia nazývali anana.

Anarchia

Neprítomnosť organizovanej vlády, bezvládie, neporiadok, chaos. Str.lat. anarchia z gr. άναρχια = anarchia, neposlušnosť, bez vodcu.

Anatéma

Kliatba, prekliatie, cirkevná kliatba. Prevzaté z gr. jazyka, kde άνάθημα = odpornosť, hnusota, odporný, z čoho v gr. cirk. jazyku nadobúda sa význam prekliatej veci, kliatby.

Anatómia

Náuka o zložení ľudského, živočíšneho, alebo rastlinného tela. Prevzaté z lat. anatomia, anatomicus, pôvodne gr. άνατομή. Odtialto máme rad odvodených slov, ako anatomický, anatóm a pod.

Anciáš

Antikrist, čert, diabol. Nadávka utvorená z predpony anti / anci + koncovky podľa vzoru vlastných (krstných) mien, ako Mikuláš, Tomáš, Ondráš a pod.

Andalúzia

Oblasť v súčasnom Španielsku, v ktorej sa v staroveku usadili aj ger. plemená Vandalov a časť pripojených Alanov. Tu si vytvorili kráľovstvo Vandáliu. Keďže aj odtialto neustále znepokojovali Rím, rímske vojská, za nežistnej pomoci ger. Visigotov ich vyhnali. Vandali a časť Alanov prešli na sever Afriky a zase nedali Rímu pokoj. To podnietilo zopár vojen s Rímom, až konečne, Rím sa rozhodol vyslať tam silné vojsko a Vandali prehrali bitku. Utratili aj toto svoje kráľovstvo a na večné časy sa tratia aj z dejín. Po nich zostalo, ako pamiatka, len slovo vandal a názov oblasti Andalúzia.

Andika

Výskyt hlavne na Dolnej zemi. Skorej sa andikou nazývalo každú vydanú ženu, čiže bola to paralela tety a neskoršie sa význam posúva na nevestu prišlú do rodiny, strýkovu a ujovu manželku, manželku príbuzného báčiho.

Najskôr tu máme priami import z tur. Amça, v dialekte aj Amçik (Amdža, Amdžik) = strýko, báči. ( Amçakyz = sesternica, amçaoglu = bratranec). V čase osídľovania sa na Dolnej zemi, turecké vpády do Uhorska boli časté a styk s nimi samozrejmosťou, čo malo vplyv aj na vývoj jazyka v novom prostredí. Prevzali sa mnohé nové termíny, ako Čajír, Guľajáráš, Fukara atď. Z pojmu, slova amça = strýko, báči, už nebolo ďaleko ani na utvorenie si andika, báčiho manželka.

Sans. Ańgiká = ženský živôtik, šňurovačka, tu nefiguruje ani maď. anya =

matka.

Andulka

Bežný termín pod ktorým Slováci a Česi chápu maličkého pôvodne austrálskeho papagájika, ktorého v U.S.A. zvyknú chybne nazývať aj Parrakeet, ale občas počuť aj Shell Parrot, Canary Parrot, Zebra Parrot, Lovebird, kým v Anglicku a v Austrálii sa ho nazýva Budgerigar, alebo kratšie Budgie (Badži). Pôvod tohoto slova, Budgie je v aust. domorodeckom jazyku Kamilaroi, kde má podobu gijirrigaa (The Macquarie Dictionary), alebo v jaz. Dharuk, kde bujari (badžari) znamená dobré, správne, pekné. Práve z tohoto významu sa aj vysvetľuje názov, ako dobrý, pekný vtáčik. Vedecké meno mu je Melopsittacus undulatus, kde pôvodne grécke melos = pieseň a gr. psittacos = papagáj, kým undulatus (latinské) = vlnistý, lebo jeho perie od hlavy a po chrbte a krídlach, pripomína zvlnenie sa. Lat. unda = vlna. Práve tento význam prenikol k nám. Angličania lat. undulatus vyslovujú ako andulatus a keď to počuli naší milovníci tohoto vtáčika, hneď tu bola aj asociácia na české žen. meno Andulka a názov pre tohoto vtáčika sa ustálil v tejto podobe.

Anekdota

Krátky vtipný príbeh, vtipný, zábavný, zaostrený príbeh. Gr. ánékdota / άνέκδοτα = nepublikované, neoznámené, nezverejnené. An + ek = von + didónai = dať. Dnešný význam toto slovo nadobúda len niekde v VI. st.n.l. a odvádza sa z názvu nepublikovaného diela memoárov Prokopiosa, zvané Anékdota, kde sa opisuje súkromný život cisára Justiniána a Theodory.

Aneroid

Kovový barometer. Fr. anéroide na podklade gr. A = v zmysle negácie + nerós = mokré, vlhké + fr. koncovka –oide.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com