13 júla 2010

Etymologický slovník: Alfabeta - Amazón...

...autor Ján Kulík

...............................

Alfabeta

Názov gréckej Abecedy. Vychádza z prvých dvoch písmen Alfa + Beta.

Alga

Každá rastlina obsahujúca chlorofyl, patriaca do skupiny phylum Thallophyta, ako morská, tak aj sladkovodná tráva. Škála sa pohybuje od mikroskopického jednobunečného, až po zložený organizmus, niekoľko metrov dlhú "trávu". Lat. alga / algae = morská tráva, hostec, smeti.

Algebra

Mohamed ibn Musa al - Khwarizmi zanechal nám matematický termín Aljabr (Aldžabr) . Algebru mnohí nazývajú aj aritmetikou používajúcou nie číslice, ale písmená abecedy. V arb. jaz. slovo znamená spájanie, zlučovanie zlámaných častí. Jabara (Džabara) = znovu spojiť, zlúčiť.

Viď Matematika.

Alchémia

Lat. alchimie. Vychádza z arab. Al + Kimiya, kde Al je členom a Kimiya zase vychádza z gr. chemia = čierna mágia, umenie transmutovania kovov, z čoho Chumeia / Chemia znamená vlastne Egypt a vychádza z egyptského Khem / Khame = čierne ( ako nánosová pôda okolo Nílu).

Aliancia

Politické spojenectvo. Fr. alliance, vychádza z lat. alligare / alligo = zviazať, zaviazať, pospájať, zväz zosilnený povinnosťou. Kor. ad + ligo = zviazať, posilniť, pripojiť.

Alias

Inak pomenované, iné, druhé meno. Lat. alias = inokedy, inde, inak.

Alibi

Neprítomnosť obvineného na mieste činu. Lat. alibi z kor. alius = inde, na inom mieste.

Aligátor

Druh krokodílov žijúcich v sev. Amerike. // Keď Španieli objavovali, dobíjali tropické a subtropické kraje "nového sveta", stretli sa tam aj s jedným veľkým plazom, aspoň sa domnievali, že je to plaz a tak ho aj nazvali : El Lagarto = plaz. Z tohoto pôvodného El Lagarto, vyvinuli sa rozličné podoby, ako Lagarto, Aligarto, Alagarto až sa to ustálilo v podobe Alligator, slov. aligátor.

Alimentácia

Poskytovanie príspevkov na výživu. Lat. alimentum, kor. alere = strava, chova, potrava.

Alkalický

Zásaditý, lúhovitý. Str.lat. z arabského al-kily, kor. kala = piecť, pražiť.

Alkohol

Slov. lieh. Pôvodne jemný prášok získaný destiláciou alk. nápojov. Arab. al + kuhl = antimón, prášok na farbenie viečok očí.

Alma Mater

"Matka živiteľka". Starý študentský názov univerzity. Pôvod v lat. titulke alma mater = matka čo si privlastnila deti, čo Rimania aplikovali na bohyňu Ceres a Cybele, ale neskoršie sa preširuje aj na iné bohyne, až konečne prešlo i na univerzity a iné školy, v zmysle matky živiteľky.

Almanach

Zborník prác, ročenka. Ox. et. slovník podáva len jeho str.lat. podobu almanac(h), s poznámkou, že pôvod je neznámy.

M.v.Vasmer v ruskom et. slovníku hovorí, že sa ku nám dostalo z nem. Almanach, ktoré vyšlo z fr. almanach a toto zase svoj pôvod čerpá z gr. álmenichiakón = almanach, avšak pôvod tohoto gr. slova neudáva.

Almužna

Malý dar chudobnému; obyčajne peňažný. Slovo sme dostali cestou st.h.n. alamuosan (nem. almosen, ang. alms) ktoré vychádza z vulg. latiny al(i)mos(i)na. Kor. v lat. alere = chovať, stravovať. V pôvodnom gr. znení a význame έλεημοσύνη / eleemosune = dobročinný dar, charita, zmilovanie.

Alokácia

Prídel, prideľovanie, dotovanie (finančných prostriedkov, fondov na určité ciele). Pôvod v str.lat. allocare = al+locare / loco = miesto. (Locatio = prenajímať.)

Alpaka

Juhoamerické zviera, druh lamy. Šp. alpaca, ale aj paco. Pôvod v indiánskom jazyku, Quechua alpaco, kor. paco = hnedočervené.

Alpy

Fr. Alpes, tal. Alpes, gr. Álpeis atď. Vysvetlenia pôvodu mena sú rôzne, ako : A/ biele, z albion, B/ vysoké, talianske názvy miest vo vysokých horách, avšak je tu aj sans. kde Álpa = malý, nízky. Predpokladám, že práve tu je riešenie záhady. Tie horské dedinky, pôvodne alpes, s významom malé, svoje meno "vypožičali" pohoriu a len v tal. dochádza ku posunu na vysoké, pri čom sa pôvodný význam slova úplne stráca.

Ak by sme súhlasili, že Alpy, ako slovo sa vyvinulo z albion = biele, tak musíme uznať, že tu nastala transformácia b > p , podobne, ako to máme v chetejskom jaz. alpa = biele. Pri analýze toch. B, alp- = odrážať, odzrkadľovať, reflektovať (svetlo) a toch. A alp- = hladkať, D.Q Adams sa dopracoval ku príbezenstvu s chet. alpús = mäkké, slabé a lit. alpti = mdloba, omdlenie, alpéti = omdlieť. Ku tomuto kladie sans. álpa = malé a poznamenáva, že na podklade výskumu Lambert Isabaert, litovský jazyk v sebe zachoval asi najstaršiu možnú podobu na rekonštruovanie významu mäkké, slabé a že chetejské slovo pre tupé, lesklé predstavuje vlastne len semantickú zmenu, evolúciu v smere, aká sa ďalej diala v tochárskych jazykoch, ale toch. A alp-, celkom kľudne môže byť v príbuzenstve s lat. albus = biele, gréckym alfós = bieleho vzhľadu (u Hesychiusa má význam biele). Na komparovanie je tu aj welšsské elfydd = zem, svet, kde ako východisko máme protobritské albíyo a tu svoje východiská majú ako slovanské, tak aj germanské termíny pre labuť. Celkový vývoj sa teda dial v smere byť biele > lesklé > odrážajúce svetlo, odzrkadľujúce. Alpy, ak uvážime ich zasnežené končiare, nestoja ďaleko a možné je, že východiskom im naozaj bude albus, albion. Ak sa ale podívame na malé roztratené dedinky po stráňach, tak s rezervou môžeme prijať aj súvis so sans. významom pre malé.

Alt

Hlboký ženský hlas, najvyšší mužský hlas. Tal. alto = vysoký, lat. altus = vysoko, hlboko.

Alterovať

Meniť, zmeniť, pozmeňovať. Lat. alternatus, alternare, kor. alternus, alter = iné, inšie, inak, tak ako skorej, tak ako neskoršie, jeden z dvoch, váhať a pod. Blízke mu je alias a gr. állos / άλλος = iný, inakší, rozdielny. Odtialto máme alterácia, alternácia, alternanta, alternatíva, alternátor, alternovať a pod.

Alumínium

Ľahký, nehrdzavejúci kov, hliník. Slovo sa ku nám dostalo asi cestou nemčiny, ktorá si ho prevzala z fr. aluminium a tu sa vytvorilo na podklade ang. aluminum, avšak sám koreň je v lat. alumen, alumin-. // Mod.lat. útvar typu, ako magnesium, potassium, sodium a pod. (Ox.)

Alumnát

Výchovný ústav, najmä kňažský, študentský. Základ v lat. alere = chovať, stravovať sa. Viď Almužna. Odtialto máme alumna, alumneum, alumnus, alúra atď.

Alúvium

Mladšie naplaveniny. Vodný nános po záplavách. Lat. alluvius = sprané, zmyté, kor. alluo = myté, zmyté, kúpané.

Amarela

Druh čerešne, višne, Prunus acida. Slovo sme dostali cestou nem. Amarelle, ktoré je zo str.lat. amarellum = višňa, či skorej trpká, horkavá, kyslá višňa. Amarellum je dem. z amarus, amarum = horkavé, trpké.

Amatér

Ten, čo nie z povolania, ale zo záľuby, niečo pestuje, zbiera a pod. Neprofesionál, ochotník. Fr.- tal. amatore z lat. amator = milovník. Kor. lat. amare = láska.

Amazón(ka)

V gr. mytológii sa tak nazývali príslušníčky kmeňa bojových žien, ktoré podľa antických autorov (Hómer a Herodotus) žili niekde na brehoch Čierného mora, na úpätí Kaukazu. Ich meno sa vysvetľuje na základe gréckeho a + mazon / mázos, mastós / μαστός = bez prsníka, lebo údajne si tieto ženy, kvôli ľahšiemu napínaniu tetív na luku, dali vypaľovať pravý prsník. Oxfordov et. slov. je mienky, že amazon je v gréčtine iba akomodovaným slovom z neznámeho prameňa.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com