26 októbra 2010

Etymologický slovník:Gal-Galvanizmus

.
.
.
.
.
.
.
...autor Ján Kulík
.
.
Gal

Obyvateľ Gálie, oblasti v priestore dnešného Francúzska, sev. Talianska, Belgicka, Nemecka (západne od Rýnu) a južného Holandska. Lat. Gallia. Pôvodný jazyk Galov bol keltský, vlastne za dvojnázov Gal, alebo Kelt vďačíme rímskemu impériu. Keltov žijúcich v priestore záp. Európy, Rimania nazývali Galmi, kým tých v oblasti strednej Európy, Gréci (Byzantia) nazývali Keltmi. Galovia za svoje pomenovanie najskôr vďačia guľatej podobe ich prilby. Viď Guľa. Lat. gallus = kohút a gallina = sliepka svoje pomenovanie čerpajú z rovnakého prameňa – porovnaj peržské ghucha = kohútov hrebeň a guľa (viď).

Gala / gála

Slávnostný, veľkolepý, slávnostný oblek. Fr. gala z tal. gala. Šp. – starofr. gale = oslavovať, sláviť. Koreň galer = oslavovať, tešiť sa, jasať, pôvodne germanské slovo, príbuzné ku sans. gai = spev, spievať. Viď Gajdy.

Odtialto máme galán, galánka, galantný, galantéria a pod.

Galaktický

Týkajúci sa mliečnej dráhy. Viď Galaxia.

Galamuta

Zmätok, neporiadok, trma-vrma, balamuta. Viď Galimatiáš.

Galantný

Zdôrilý, úslužný, pozorný k ženám, dvorný a pod. St.fr. galant, na podklade galer = oslavovať, sláviť, tešiť atď. Viď Gala/gála, Gavalier.

Galaxia

Atsron. Mliečná dráha, hmlovina. Str.lat. galaxia, nesk.lat. galaxias, z gr. galaxias , kor. γάλα = mlieko. (Oxford)

Galbavý

Nešikovný. Výskyt aj v čes. galbavý. V čes.et.slovníku Machek sa opiera na Šmilauera, ktorý poznamenáva, že: „ Z maď. balog = r/v; pěkný příklad přesmyku.“

Osobne sa domnievam, že toto slovo bude súvisieť s galiba (viď).

Galeja

Starobylá loď ktorú veslami poháňali otroci. Ang. galleon, str.hol. galjoen, st.fr. galion, šp. galeon, str.lat. galea, str.gr. galaia, γαλαια. (Oxford)

Galenit

Leštenec olovnatý, kryštál používaný v rádiotechnike. Východiskom je lat. slovo pre rudu olova.

Galéria

Krytá otvorená chodba, kolonáda, vo verejných sálach balkón pre obecentsvo, miestnosť, alebo budova pre úschov, alebo vystavovanie umeleckých diel. Tal. galleria = r/v ale aj so zastaralým významom krytý vchod, chodba do chrámu, str.lat. galeria, asi predstavuje adaptáciu slova galilaea = krytý vchod, alebo kaplnka pri vchode do chrámu, ktorého východiskom je názov provincie v Palestíne. (Oxford)

Galéta

Kukla húsenice hodvabníka. (Viď Bub.) Pestovatelia hodvabníkov zbierali galéty a tieto odpredávali na ďalšie spracovanie, natápanie a rozpletanie galét, aby sa získali tenučké vlákna hodvábu. Lat. galeatus, z galea = prilba. Viď aj Guľa.

Galgan

Lapaj, pobehaj, nezbedník, ničomník, šibenec, samopašník. Čes. poľ. galgan, ukr. galgán. Predpokladá sa, že tu ide o výpožičku z nem. jazyka, kde Galgen = šibenice.

Galiba

Nehoda, trápenie, mrzutosť, nepríjemnosť, pech, „smola“, uviaznutie do „smoly“. Vyskytuje sa aj v českom, ukrajinskom a srbochorvátskom jazyku, ako aj v maďarskom a preto sa etymológovia domnievajú, že je prevzaté práve z maďarčiny, avšak toto slovo tu nema spoľahlivú etymológiu. (Ukr.et.slovník.)

Ak by sme sa na slovo podívali ako slovanské, vynára sa možné vysvetlenie. V srbch. zaglibiti = zaviaznúť, uviaznúť, zabŕdnuť, glib = bahno, blato. Podobne je aj v ukrajinskom glíbati = brodiť sa po daždi, srbch. glib = blato, bul. glibam = brodím sa blatom, bahnom. Všade ide o blato, bahno, uviaznutie. Praslov. glibati, kor. gli-bъ = blato, bahno, močarisko a tesne súvisí so slovami hlina, gľuj, glej, hlboké. Ie. koreň *gloi-, glei-, gli-, ktorý nachádzame ako v slovanskom hlina / glina, tak aj v ang. clay, str.d.nem. a hol. klei, gr. glía, gline, lat. glus, gluten atď. Viď Hlina, Glej.

Gálik

Nárečove vo Vojvodine. Význam: pyštek, žliabok na hrdle píšťalky, ktorým vchádza vzduch, aby vydal zvuk; gerega (melón), dyňa sa gálikuje, aby sa zistilo, či sú zrelé; zemiak sa krája na gáliky, okrúhle platky – nie križky, krížalky, ktoré predstavujú krájanie po dĺžke; mrkva sa krája na gáliky, seká sa ju na platky okrúhlej podoby a nie po dĺžke. Gálik niečoho predstavuje vzorku (niečoho: syra, jablka atď.) odrezané, vyrezané v guľatej podobe(mimo melónu a dyne, kde má hranatú podobu – z praktických dôvodov). Východiskom je guľa (viď).

Galimatiáš

Niečo popletené, zmotané, motanica, zmätok, chaos. Medzinárodné. Má ho aj ang. ako galimatias, o čom ox.et.slovník poznamenáva, že tu ide o výpožičku z fr.jazyka, ale sám pôvod zostáva neznámy.

V čes.et.slovníku, Machek sa tiež odvoláva na francúzsky pôvod slova a pridáva, že podľa A. Nelsona (1922), slovo vzniklo zlúčením Galli mathia = Gallovo vedenie, z dišputácie na parížskej univerzite v 16.st.

Gálium

Chem. Jeden zo vzácnych prvkov (značka Ga). Slovo modernej latiny a ako východisko sa udáva lat. gallus = kohút, čím sa zároveň naznačuje, že ho objavil Lecoq de Boisbaudran.

Galón

Anglosaská dutá miera (4.5 l.). Pôvod slova je v rímskom *gallone, vychádzajúceho zo str.lat. galleta, galletum, za ktoré sa predpokladá keltský pôvod.

Galôn /Galvon

Šňúra, stuha (galôn / galvon na gatách ). V srbch. gajtan = r/v. Anglický galloon, fr. galon = r/v. Ox.et.slov. poznamenáva, že „pôvod neznámy“. . . V príbuzenstve však bude sans. granth = zviazať, uzol, z ktorého je assamézske (India) gathan = zviazať, opásať, sans. gandhu = zväzok, spoj(enie) atď. Tesne sívisí so slovom gate, gaty. Viď Gate.

Galop

Cval, rýchle tempo pri jazde na koni; druh rýchleho spoločenského tanca. Medzinárodné. Najdeme ho v tal. galoppo, fr. galop, nem. Galopp, rus. galóp, ang. gallop. Starofr. galop sa vyvinulo z pôvodného walop, ktorému sa pripisuje franský pôvod a ako východisko *walh hlaup, čo by predstavovalo „keltský krok“ (pri jazde koní). (F. Kluge – A. Götze, E. Gamillscheg, Oxford et.slov.)

Galoša

Kaloše, gumová obuv chrániaca od blata, premoknutia; prezúvky. Európske slovo. Čes. galoše, kaloše, poľ. kalosz, rus. galóša, kalóša, všetko prevzaté cestou nem. Galosche, ktoré je z fr. galoche. Ang. galosh, golosh = zastar. dreváky, súč. „nad“obuv, čiže galoše. Aj do ang. preniklo zo starofr. galoche, ktoré predstavuje dem. z lat. gallicula, čo je zase dem. lat. gallica, ktoré sa vyvinulo z gallicus = galský, galské a vzťahuje sa asi na „galské sandále“. (Oxford)

Galoty

Hovor. Nohavice, čes. kalhoty. Machek pri vysvetľovaní slova kalhoty (galioty, kalihoty, galaty, galóty, galoty a pod.) , ako dlhé a úzke gate, ku telu tesne priliehajúce, vidí tu cudzí vplyv, lebo naše gate boli široké, pohodlné a toto ho privádza ku možnosti súvisu kalhot so slovom caligotte (viď Galoše), čiže lat. caliga.

Ak by sme uvážili túto možnosť, tak to lat. caliga, by sme tu museli rozumieť niečo, ako galské gate. Celkom možné východisko, lebo Galovia (ale aj iní) si tie gate ovíjali okolo nôh a opasovali ich galvonom, aby neprekážali ako pri chôdzi, tak aj behu, hlavne v ozbrojených zrážkach. Teda, môžeme uvážiť, že tu ide o galské gate, lenže aj Slovania si v takýchto príležitostiach ovíjali svoje gate okolo nôh a upevňovali ich galvonom a preto by som tu skorej uvážil príbuznosť práve ku slovu galvon / galôn a gate, gaty. (viď.)

Galvanizmus

Elektrina vznikajúca chemickou akciou. Fr. galvanisme, utvorené z mena Luigi Galvani, ktorý ako prvý opísal tento jav.

Odtialto máme galvanický článok, galvanizácia, galvanizér, galvanoterapia atď.

................................................................................

........................................................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com