16 októbra 2010

Etymologický slovník:I-Ideologia

...autor Ján Kulík

.

.

.

  I, Í

 

         Písmeno  za svoj symbol vďačí obrázku ruke. Takéto ho nachádzame aj v egyptských hieroglyfoch a vo včasnom semítskom písme. V strediskách semítskej kultúry a písomníctva z obdobia asi 1000 rokov p.n.l.  znak nadobúda už aj lineárnu podobu  a ako taký, stáva sa predchodcom všetkých neskorších variant. V jazyku  Semítov sa ho nazývalo  Yodh , alebo aj Yadh, čo znamená  ruka. U nich konalo funkciu hlásky J. Keď si ho prevzali Gréci, hneď mu aj pozmenili meno. Teraz si ho nazvali Iota a určili mu funkciu hlásky  I. Od Grékov si znak preberajú ďalšie národy, hlavne Rimania a od Rimanov sa dostáva už aj ku iným. Aj k nám.

 

 

 

I  1°

Spoj. priraďovacia, zlučovacia a nahrádza  a, aj, tiež.

            Ako spojovník, nachádzame ho aj u iných Slovanov, ba v príbuznosti má aj baltské  ir = r/v  a gr. idé / ιδέ = ηδέ = a, i, aj.

            Keďže v gréckej alfabete predstavuje po rade deviatu hlásku, pridala sa mu číselná hodnota desať (10).

 

Í 

Vyjadruje prekvapenie, či kratšiu podobu híkania.

 

i- 

Predpona v cudzích slovách. Vzťahuje sa na lat. in- , ktorá sa pred  -l  mení v i-. Viď In- 1°.

 

i- 

Predpona v „cudzích“ slovách s významom negativity, ako napr. i+legálny, i+legitímny, i+likvidný  a pod. Pôvod v lat. predpone  in-, ktorá sa pred spoluhláskou  l  mení v il-. U nás sa  -l z predpony vytratilo, nepoužíva sa, lebo v tom prípade by sme tiež písali  illegálny, illegitímny  atď. Viď In- 2°.

 

Napodobňuje hlas somára, zvukomalebné. V gr. iá / ιά, ιή = zvuk, hlas, volanie, revanie.

 

Iba

Spoj. priraďovacia, odporovacia. V nárečiach ešte vždy možno počuť aj  ibo, imo. V staroslov. a v cirk. slov. ibo, čo vzniklo spojením hlásky i + bo, či v slovenčine  ba. (Viď Ba)

 

Ibis

Brodivý vták z rodu bocianovitých, uctievaný v antickej egyptskej kultúre. Lat. ibis, prevzaté z gréckeho  ίβις,  kam sa dostalo zo starého egyptského jazyka.

 

Idea

Nápad, zámer, plán, úmysel, myšlienka, odraz skutočnosti vo vedomí človeka (ako je to u filozofa Platóna). Medzinárodné. Do sveta si našlo cestu cez lat. idea (v platonickom zmysle). Latina si to vypožičala od Grékov, ιδέα = vzhľad, výzor, forma, spôsob, príroda, mienka, pohnútka, idea. Kor. gr. slova je *Fit  (F = už zaniknutá grécka hláska pre W) a same slovo predstavuje grécky variant sans. véda = vedieť, vidieť. V príbuznosti má ang. wit = rozum, intelekt, veda, nem. wissen, st.h.n. wizzan, lat. video = vidieť, chápať, staroslov. viděti, věděti, gr. οίδα = είδω = vidieť, chápať, vedieť, výhľad, vzhľad, výzor. Všade je ie. kor. *woid-, weid-, wid-.

            Odtialto máme celý rad odvodených slov, ako  ideál, idealista, idealita, ideovosť, idealizmus, ideálny  a pod.  

 

Identita

Totožnosť, zhodnosť, rovnakosť.  Nesk.lat. identitas, lat. ideam / eadem = rovnako, tak isto, tiež.  // Odtialto identický, identifikovať, identifikácia atď.

 

Ideofónia

Lingvistický termín novšieho dátumu, utvorený spojením gr. idea + foné / ιδέα + φωνή, kde idea = vzhľad, tvar forma idea (viď Idea) + foné = hlas, zvuk (viď Fón, -fón), čo by vo voľnom preklade znamenalo  také slovo, čo svojím zvukom, tónom, udáva hlavnú ideu, o čo tu vlastne ide, čo je idea slova. Čo sa za ním skrýva. Sú to zvukovo vyjadrujúce slová, úplne odlyšné od onomatopeických, kde je snaha zvukom, hlasom napodobniť prírodné zvuky, ako napr. hav-hav, kikirikí, mú, meéé, bŕŕŕ atď. Ak by ste sa stretli s Angličanom a ten vám povie, že obed bol jam- jam, hneď pochopíte, že ten obed bol chutný. Rovnako to pochopia aj domorodí obyvatelia Pacifiku, Indiáni, Eskimáci atď.

            V komparovaní jednotlivých slov, aj z úplne odlyšných, vôbec nepríbuzných jazykov, často dochádza ku omylom. V nejednom prípade sa nám takéto slová zdajú byť blízke a vyvolávajú dojem, že tu ide o „výpožičku“, či nejaký spoločný  prakoreň. Ak v jazyku takéto slovo je „izolované“, nema domáce príbuzné slová, môžeme predpokladať o „výpožičke“. Nepoznajúc, či aj ignorujúc tento fakt, túto zákonitosť, ako v minulosti, tak aj dnes, početná skupina jazykovedcov, hlavne neslovanských slavistov, snaží sa nám natisnúť nejaký komplex menejcennosti, zaostalosti, jazykovej nevyspelosti a rad rýdzo domácich slov, posúva na koľaj „výpožičiek“. Tu vôbec nehrá úlohu, či to priradia do latínskych, germánskych, tureckých, maďarských a iných jazykov. Dôležité je, aby to bolo z vonkajšieho prameňa.

            Ideofónia, ako špecifický termín vzniká v kruhu jazykovedcov, ktorí študovali domorodé africké jazyky, pri čom odhalili, že ideofónia, ako to neskoršie nazvali, práve tu má široké zastúpenie. Jednotlivé slová vznikajú z núdze zvukovým obrazom vyjadriť nejaké dejstvo, akciu, podobu a pod. (V.I.Abajev „Istoriko etymologičejskij slovar osetinskogo jazyka“.)

            * Pre neznalosť tohoto faktu, v 18. a 19. st. keď sa anglícki jazykovedci  začali podrobnejšie zaoberať s jazykmi Indiánov, odhalili rad slov, ktoré ako fóniou, tak aj ideou nestáli ďaleko od angličtiny, welšského jazyka, hebrejčiny, nuž začali tvrdiť, dokazovať, že Ameriku neobjavil Kolumbus, ale skorej neho to boli Welšania, Íri, Angličania a obchod s „novým svetom“ sa praktikoval  už počas kráľa Šalamína. Odkiaľ by Indiáni dostali slovo Hiawata (ich božstvo), ak nie práve z hebrejského Jahve?

            Napr. na vyjadrenie niečoho zaobleného, guľatého, výpuklého, nafúkaného, otáčajúceho sa a pod. v rade nepríbuzných jazykov sa využívajú spoluhlásky BB, PP, KP, TP, CP, alebo aj KPL, TPL, CPL, KPR, TPR, CPR, KPN, TPN a pod. Príklady?

            Skupina KP: osetský  Kópp = drevený pohár, črpák, Kóppa = hlávka, Gopp = chochol. Tu sa pravda v podstati jedná o spoločný ie. pôvod koreňov, avšak je tu „príbuznosť“ aj ku tur. kubbe = kupola, dóm, kubur = kanalizačný otvor, kübi = súdok, gruzínske kwabi = kotol, avarské quba = kupola, st.hebrejský koba = prilba, čuvašský kampa = huba, maď. gomba = huba a v austrálskom domorodeckom bambra = huba, slovanský gomba = huba (tu sa nevykľučuje, že maďarské a čuvašské nie sú importom zo slavanštiny - Abajev). Európske, či až medzinárodné bomba svoj pôvod čerpá z tal. bomba, kde východiskom je lat. bombus – gr. bómbos = dutý zvuk, imitácia explózie. Gr. βομβέω = zvučat hlbokým tónom, hlučať, hmkať, bzučať a v jazyku austrálskych domorodcov bomba = hrmavica, rachot.

            Slovanské batina, ako palica, papek, vychádza z koreňa biť, udierať. Medzi austrálskymi domorodcami v Queenslande jestvuje battana = biť, udierať. Je tu aj domorodecké slovo yas = jasné, čisté, priezračné a i barra = voda, bara, močiar atď.

            Po tejto otázke zvukového symbolizmu jestvuje obsiahla literatúra, ako v anglickom, tak aj vo francúzskom, nemeckom a ruskom jazyku.

 

Ideológia

Myšlienková sústava vyjadrujúca nejaký svetonázor.  Pôvod v gr. idéa + logiá. Viď Idea, Logia.

.......................................................

 

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com