20 októbra 2008

Archanjel

Pred nejakým časom, niekto si u nás hľadal informácie o „archanjel Ruth“. Také niečo nejestvuje a preto sa pokúsim podať nejaké základné informácie aj o tomto. Čo je archanjel? Podľa SSJ je to anjel vyššieho stupňa. U nás, ale aj v iných rečiach, to je zložené slovo, kde v prvej časti máme arch- a v druhej, anjel. Arch-, Arci- = grécka predpona s významom „hlavné“. Po grécky άρχός = vodca, líder, princ..., άρχω = byť prvý, byť na čele, viesť, vodiť.... άρχή = začiatok, pôvod, vládnuť, spravovať a pod. Latina si to adaptovala v podobe aerce-, arce-, erce- a v starofrancúzskom sa sem prikladá aj hláska „h“, takže dostávame arc(h)angele, nuž a z tohoto v slovenčine vzniká archanjel. Anjel, podľa cirkevného učenia, je krásna okrídlená bytosť, prebívajúca v raji. Po gr. ággelos / άγγελος = hlásnik, zvestovateľ, posol, anjel... Z tohoto vidíme, že význam slova archanjel je niečo, ako „hlavný posol, hlavný anjel...“ Prečo tu nemôžeme mať „archanjel Ruth“? Tak v prvom rade, v slovenských Bibliách je to postava Rút, žena, Moábka, ktorá žila v čase sudcov. Aj jej same meno, jeho etymológia hovorí, že je „spoločnica“. Tiež v slovenských vydaniach Biblie, v časti „Historické knihy“, najdeme si „Rút“. Stačí prečítať si túto časť a hneď je jasné, že Rút nemôže byť archanjelom. V prvom rade, má „ženské“ meno a v druhom rade, toto meno sa nekončí s –el. Mená všetkých archanjelov však majú toto zakončenie, čo vlastne predstavuje skrátenú podobu hebrejského Elohim, Eloh = Boh, Hospodin... (U Arabov, z čoho v islame vôbec, počujeme slovo Alah. To je nič iné, ako ich termín pre Boha, Hospodina, Pána… atď.) V „západných“ náboženstvách, ako zoroasterizmus, judaizmus, kresťanstvo a islam, všade máme zastúpených aj anjelov, ktorí na na strosti majú komunikácie medzi realitou, tuzemskosťou a „vyššou“ silou. (V gréckej a rímskej mytológii niečo podobné konal boh Hermes / Merkúr.) V náboženstvách „východu“, v náboženstve hindu a budizmu, niečo podobné konajú „avatari“, resp. „bodhisattvasi“. Počet týchto nebeských bytostí sa pohybuje medzi 4, 7 alebo aj 12 a tu jasne badať vplyv planetárnej teórie Helénov a iránskej astrológie. Zoroaster, peržský cirkevný reformátor šiestého st. p.n.l. „zredukoval“ ich na 7 akože archanjelov, či „ameša spentas“, alebo „ štedrých nesmrtelníkov“ božstva Ahura Mazda : Spenta Mainyu (duch svätý), Vohu Manah (dobrý um, myseľ), Ašu (pravda), Armaiti (správne rozsudzovanie), Khšasthra Vairya (kráľovstvo), Haurvatat ( celistvosť) a Ameretat (nesmrtelnosť). Judaizmus si štedre preberal z náboženstva Peržanov, nuž pribudli tam aj „nebeské zástupy“, alebo „spoločníci Božskej bytosti“ (St. zákon), čo sú vlastne anjeli, ich hierarchia a pod. ale ako ich úlohy a hlavne počet, nie je presne definovaný. V postbiblickom judaizme, najmä v apokalyptickej literatúre (kde Boh zasahuje do dejín ľudstva) zjavuje sa 7 archanjelov, ale v Talmude ich počet ešte vždy sa udáva len, ako „nespočetný“. Sedem archanjelov sa zjavuje v „Knihe Enocha“ (u nás je preložený, ako Henoch), kapitola 20. a udávajú sa mená: Uriel, Rafael, Raguel, Michael, Sariel, Gabriel a Remiel (neraz sa ho nazve aj Jeremiel). Z napočítaných, St. zmluva spomína len Michaela a Gabriela a ďalší dvaja, Rafael a Uriel sa spomínajú v Apokryfe, ako aj v rozličných iných spisoch. V iných spisoch (rabínskych), anjeli sú rozdelení do dvoch skupín. Do vyššej a nižšej skupiny, na cherubínov a serafímov – okrídlené bytosti zodpovedné o stráženie Božieho trónu atď. (Anjeli vyššieho stupňa sa delia na anjelov svetla, tmy, deštrukcie a svätosti.) Kresťanstvo si „zdokonalilo“ svoju hierarchiu anjelov na podklade judaizmu, ich tradície. Okrem spomínaných anjelov, archanjelov, serafímov, cherubínov, pribudlo tam ešte 5 kategórií, (Spomínajú sa v Novom zákone, v listoch ap. Pavla) a cirkev IV. st. ich aj prijala. Aj islam si urobil svojich anjelov a aj ich rozdelil do kategórií. Najvyššie postavení sú štyria, čo na pleciach nosia trón Alaha (hamalat al-arš), ktorých symbolizuje človek, býk, orol a lev („zlovilo“ sa ich v Zjavení Jána). Potom sú tu cherubovia = karubyumi, ktorí slúžia Alahovi, štyria archanjeli (Džibril = Gabriel, Mikal = Michael, Izra`il = anjel smrti a Israfil = anjel posledného súdu), ba tu sú aj hafazahovia = ochrancovia anjelov. Aj iné „západné“ sekty si narobili svojich anjelov, archanjelov… a stojí spomenúť sektu Druze, gnostikov, mai… Spoliehali sa na judeo-grécko-kresťanské tradície, astrológiu – jej znaky atď. Zo všetkého vidno, že archanjel Ruth nejestvuje a kto by mal ešte nejaké otázky, všade po ruke má kňazov, nech si pýta vysvetlenie. Po ruke má Bibliu, nech si ju prečíta. Najde si tam, čo hľadá. ...................................píše Ján Kulík

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com