19 marca 2011

Pýtate sa...na všeličo


            Každý deň tu máme najrozličnejšie otázky a veru niektoré z nich sú pravé perličky. Podľa „zaujmu“ predpokladám, že väčšinou nám to píšu žiaci, aby si pomohli pri domácich úlohách, lebo nie je možné, aby sme rovnakú otázku dostávali z rozličných krajov Slovenska a keďže mnohé sú perličky, tuším, že ich tak formulovali sami učitelia, alebo žiaci napr. v Košiciach, v Žiline, B. Bystrici... v Bratislave rovnako zle chápali?

Vysvetlenie príbuznosti medzi drakom a sliepkou.
            Sliepku dobre poznáme, avšak zatiaľ nikto a nikde neobjavil nejakého draka. Tí sú len v rozprávkach a to šírom sveta. Prečo? Nuž ľudia od nepamäti sa stretávali s veľkými kosťami a nevedeli si vysvetliť, čo to bolo za zviera. Nachádzali ich starí Gréci, Číňania... a nachádza ich aj súčasná archeológia. Sú to kosti po vyhynutých dinosaurusoch a z týchto sa údajne vyvinuli aj vtáci. Zatiaľ nám tak hovorí veda, ktorá ale nevie uspokojivo vysvetliť, prečo dinosauri vyhynuli. Je tu teória, že to bolo následkom veľkého meteóra, ktorý padol v oblasti mexického Yukatanu, s čím však mnohí nesúhlasia. Ak ten meteór padol (a padol), ak nastalo obdobie „kyslých“ dažďov, „dlhej noci“, chladna... prežili to len zvieratká, čo žili pod zemou... ako je potom možné, že to prežili aj ryby, krokodíli, vtáctvo... a aj rad rastlín? Táto teória má veľkú „dieru“, no zatiaľ, aspoň väčšina ju chápe za správnu.
            Sliepka, či vôbec všetky vtáky sa vyvinuli z dinosaurov (neboli všetci ozrutní) a podľa vedcov (na základe konštrukcie kostry...) vtáky, z čoho aj sliepka, sú v príbuzenstve s nimi, ale nie aj s drakmi z rozprávok.

Evolúcia v umení.
            Všetko na svete podlieha evolúcii. Kreáciu najdete len v Biblii. Podobne je to aj v umení, lenže otázka nie je jasná. Umenie, ako sa bežne chápe je aj hudba, maľovanie, poézia, próza, sochárstvo, tanec, balet... ba mnohí sem zaraďujú aj ekonómiu, meteorológiu, politiku... atď. Na ktorú oblasť umenia sa vzťahuje otázka? Ak na všetky, tak na vysvetlenie evolúcie v umení nestačí ani jedna veľká knižnica a ak len na určité umenie, tak hádam by tu stačila aj jedna, ale dobre vybavená knižnica.

Priezviská v Amerike a v Austrálii.
            Historicky, toto sú krajiny imigrantov (viď migrácia, emigrácia, imigrácia – je rozdieľ) a v týchto krajinách najdete priezviská z celého sveta. Koľko len Slovákov emigrovalo do Ameriky a všetky ich priezviská sú dnes už americké. Aj meno prezidenta, Barak Obama je americké. Aj priezvisko Vietnamca Ng, je americké. Aj vaše priezvisko, ak sa niekto príbuzný tam vysťahoval, bude aj americké. Anglosaské priezviská aj v Amerike sú v menšine a ich pôvod nie je „americký“, lež anglický, škótsky, írsky...

Americké krstné mená.
            Také niečo nejestvuje. Sú tam kresťanské mená (z celej Európy), budistické, moslimské... Ak sa otázka vzťahovala na „moderné“ mená, na mená „New Age“, tak zase tu ide len o základ v anglickom jazyku.

Slovenské slová prevzaté z afrického jazyka.
            Ako nejestvuje nejaký európsky jazyk (len čiastočne indoeurópsky, ale v Európe sú aj Baskovia, Fíni, Estónci, Maďari...), tak nejstvuje ani „americký“, ani „ázijský“, ani „austrálsky“... a ani africký jazyk. Či máme nejaké slová z „afrického“ jazyka? Určite, ale nie z afrického, lež z niektorého jazyka používaného tamojším domorodým národom. Prejdite sa etymológiou a najdete, že napr. banán(a), Tarzán... siahajú sem. Tarzán svoje východisko má v jazyku swahili, čo zase nie je úplne africký (zmiešanina afrických jazykov s arabským) a znamená biela koža, biela pokožka. Etymologický slovník podáva pôvod určitých, ale všetky napočítať je ťažšie.

Etymológia slova Cigáň.
            Stačí keď si napíšete slovo „Cigáň“ a hneď to dostanete. Vysvetlenie je trochu dlhšie, takže to tu nebudeme prepisovať. Kliknite si na etymológiu „C“ a hneď to dostanete.

Sú Maďari „Árijci“ a či je staromaďarský jazyk základom jazykov amerických Indiánov?
            Tieto tendenčné „teórie“ dobre poznám. V oboch prípadoch odpoveď je nie. Staromaďari svoj pôvod majú v oblasti severného Uralu... podobne, ako aj Fíni, Estónci, Samojedi... a zatiaľ jestvuje len „možnosť“, že v príbuznosti majú aj jazyk Kórejčanov a Kórea je hodne vzdialná od Ameriky. Možno sa nejaké plemeno zatúlalo aj ku Beringovmu priesmyku a odtiaľ sa dostalo do Ameriky, ale to ešte neboli pramaďari. Tendenční maď. etymológovia, na základe ideofónie (mali ju aj Angličania, Welšania, Židia... ale len ako kuriozitku) na rovnako chybnej úrovni sa snažili Indiánov prerobiť na svoje „stratené plemeno“. Kde sú všetci, nebudeme chýbať ani my, nuž aj Srbi vyšli so svojou „teóriou“. Všetci Indiáni sú vlastne Srbi. Sú bojovníci, tančia v kruhu... ba bola tu aj kniha „Miši“ (jestvuje len zopár exemplárov v belehradskom múzeu), že práve oni stavali pyramídy a Chorvati im boli otroci (žili vraj v delte Níla a tam boli „kraci“ = vedľajšie toky rieky) nuž z toho majú aj meno. Sú tam aj preklady najkrajších diel vtedajšej egyptskej literatúry, ale vysvetlenie hieroglyfov je srbské, takže zo všetkého dostaneme len úplnú sprostosť.
            Slovo Árijec v čase „vodcu tisícročnej ríše“, Hitlera sa zneužívalo. Same slovo, ak sa podívate do sanskritu, znamená „lev, ako lev, poctivý...“ a tí Nemci, čo propagovali „árijskú rasu“, vôbec sa nepodobali „pravému Árijcovi“ (taký nejestvuje). Nepodobal sa mu ani sám Hitler. Aj on bol „mongrel“ = nepodarený výhonok, akože árijskej rasy (ktorá vôbec nejestvuje). Ak sa trochu štriktnejšie podívame, tak nejestvuje ani maďarský jazyk. Je to nejaký „pidžin“ jazyk, ako najdeme v Pacifiku, kde základ a intonácia je domorodá, ale slová sú prevzaté z iných jazykov. (Viď Pidžin – Tok Pisin.)  Vlastne jazyk jestvuje, ale nie je rýdzo domorodý. Je „galimatiášom“ jazykov Ázie (hlavne Turkov) a jazykov Európy. Vidno to hneď aj pri počítaní. Egy = jeden, či v nárečiach Slovanov, edom, edin – vyvinulo sa z jediný. (Viď. et.) Dni týždňa sú tiež prevzaté hlavne zo slovanštiny. (Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota a nedeľa je tiež ie. pôvodu (peržského), ako aj vároš, esti = večer, brázda = barázda, ulica = utca, dvor = udvar, kôpor, kovács, mesáros... háza, kiš... je ich neúrekom.) Ak by teda Indiáni rozprávali staromaďarským jazykom, museli by poznať aj jazyk Slovanov, Turkov, Germanov... a to nie len čiastočne, ale dokonale a my, okrem tendenčných Srbov XIX.st. nikto netvrdí, že Indiáni rozprávali nejakým slovanským jazykom.

Rozprávajú Slovania indickým jazykom?
            Nie. Slovania rozprávajú slovanským jazykom. Tento slovanský jazyk, ako všetky iné reči, v sebe má aj importy a to hlavne z jazyka Germanov, Romanov... ale aj z jazyka Grékov, Egypťanov, Hebrejcov... až aj Číňanov. Podobne, aj tieto jazyky majú importy zo slovanštiny. Styky boli, jestvujú a slová cestujú. Viď jazykové skupiny a zbadáš, že jestvuje aj indoeurópska skupina jazykov, kam patria ako slovanské, tak aj germanské, románske jazyky...grécky, albánsky, baltoslovanské jazyky, ako aj peržský, kurdský... a pravda aj indické.

Etymológia slova najvýznamnejší.
            Etymológiu tohto slova nikde nenajdeš, lebo tu ide o kombinované slovo. Musíš si to zredukovať, aby si prišiel ku koreňu. Naj- je predpona. Význam je zase kombinované slovo a aj tu musíš najsť koreň. Vý- je tiež predpona, takže dospeješ ku –známejší, čo je zase zložené slovo a jeho východiskom je znamenie, čo poukazuje, že tu ide o koreň znak, čo zase sa presúva (aj v sanskrite), na znať.  

Tri druhy gréckych stĺpov.
            Áno, Gréci ešte nepoznali klenbu, arkádu (ktorú objavili Rimania). Áno, Gréci používali tri druhy stĺpov a to: dórsky, jónsky a korinstský.  
            Kresbu korintského stĺpu nemam, ale podobá sa jónskemu, s tým, že „capital“ má bohatšiu výzdobu.
           
Gréci mali až niekoľko druhov váz, nádob a rozlišujeme:


............................................................................
......................................pokračovanie nasleduje...........................

 ...............pripravuje Ján Kulík

.................................................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com