05 februára 2010

Etymologický slovník: Gbel – Gitara.

Kulik.obr4

…autor Ján Kulík

Gbel

Drevená nádoba; stará dutá miera. Čes. kbel (novšia varianta je kýbel, prevzaté z nem. Kübel). U iných Slovanov doložená je i plošná miera (vyšla z dutej miery), ako napr. v dl. kjabel, kebel = pridelený kúsok poľa (z čoho sa dá vysvetliť pôvod názvov osád, ako Gbely, Kbel, Kbelnicě atď.) Staršie poľ. gbel, ukr. gbol, rus.cirk. kъbьlъ = nádoba a aj miera, slovín. kebel, kabel, srbch. kabao, bul. kabal, kobel. Všetko poukazuje, že je prevzaté z ger. jazyka, zo st.h.n. kubil a toto z fr. coupelle, na podklade nesk.lat. cupella, ktoré predstavuje dem. lat. cupa = súdok, kaďa, dieža. Tu má svoje východisko aj ang. cupel = pórovitá nádoba na separovanie zlata a striebra od olova.. (Český et. slovník, Oxford. et. slov.)

Gebuľa

Hovor. Pejor. Hlava; jedovaté semeno niektorých rastlín. Podľa Macheka ide tu o „hmlisté“ slovo, ktoré prirovnáva ku českému kebule = gebuľa a predpokladá možnosť nem. argotu Köpel = r/v. Sú tu však aj ďalšie možnosti. Príbuznosť ku st.h.n. gebal = lebka, hlava, gr. kefalé / κεφαλή = hlava, lit. kepuré = čiapka.

Gebuzina

Nehodnotná miešanina; zlé nechutné jedlo; táranina; nehodnotná burina, nár. aj gabuzina. Nejasné a nedostatočne preskúmané.

Geceľa

Nár. sukňa. Slovo použili spisovatelia, ako Timrava, Kalinčiak, ba ešte vždy je v každodennom jazyku slovenskej enklávy v Banáte (Voj.), s významom „sedliackej“, krojovej sukne. Machek sa pokúsil aspoň čiastočne toto slovo aj vysvetliť a spomína, že na moravskom Slovácku je slovo geča, s významom plachta, jíž se cikánky odívají – Nejasné.

V Slovníku slov. jazyka chýba slovo keteňa, ktoré vo význame zástery je ešte stále živé a frekventované všade na Dolnej zemi. V príbuznosti má srbch. kecelja = r/v, maď. kötény = r/v, ukr. kýteľ = blúza vojenskej rovnošaty, rus. kiteľ = r/v, belorus. kíceľ = r/v, poľ. kitel = plátenný plášť, čes. kytle = sukňa, blúza, slovenské kitľa / kytľa = sukňa .Vyskytuje sa aj v lužickom, bulharskom a všade má význam blúza, sukňa. Podoba kitel, z ktorej sa u nás vyvinulo aj geceľa a keteňa, prevzali sme prostredníctvom nem. Kittel = plášť, robotnícky plášť, avšak v nemčine nema spoľahlivú etymológiu. Aj tam slovo „pricestovalo“. Podľa ukr.et.slovníka, najskôr tu ide o adaptovanie si pôvodne arabského slova kutn / qutn, ktoré sa v španielskej arabštine vyslovovalo a i písalo, ako koton = bavlna, pamok. // Staré franské slovo kotta = hrubá vlnená látka na prikrytie, čiže pokrovec, podľa mienky všetkých etymológov vraj neprichádza do úvahy.

*Ang.- škótske kilt = sukňa (mužská), súčiastka škótskeho ľud. kroja, podľa ox.et.slovníka je škandinávskeho pôvodu a vo švédskom nárečí kilt = povojník, dánsky kilte = vysúkať, zasúkať a staroisl. kilting, kjalta = sukňa.

Geckať

Napádať na jednu nohu, krivkať. Pomerne temné expr. nárečové slovo. Určite bude súvisieť s gegnúť, hegnúť. V českom et. slovníku Machek má vstup gécať = šťuchať, moravskoslovácku podobu gemcnúť = strčiť, géchnut, v-gychnut, gechať = búchať, gechnúť, gychnuť = uderiť, galcnúť, gancovať a slovenské podoby gegnúť, hegnúť = hrknúť, uderiť. „Ak je tu spoločný súvis, tak najbližšie tu bude lašské gancovať, a toto z drgancovať... ale tieto podoby by boli už veľmi ľubovolné“. (Machek)

Viď Drgať 1°, 2°.

Gédžo

Ľud. Prezývka Srba žijúceho na Balkáne (pod Dunajom a Sávou), v hraniciach bývalej tureckej ríše. Týto, ako hajdúci, pohybovali sa hlavne v noci. V noci robili aj prepady na Turkov, nuž Turci ich nazvali gece (gedže) = noc, nočný vták, kuvik.

Srbi zo Srbska, Gédžovia, každoročne a to storočiami, do krajov nad Dunajom a Sávou, privážali mladé prasiatka, hlavne druhu mangulica. Ľudia si od nich kupovali, lenže vo väčšom hniezde, vždy sa našlo aj prasiatko, čo kuľhalo, zaostávalo za inými. Takéto prasiatko gazdovia zvykli nazývať gédžom. Názov sa posunul z dodávateľa, na podradné prasiatko.

Gegnúť

Hegnúť, hrknúť, udrieť. Machek v čes.et.slovníku má vstup gécať = džugať a nárečové gemcnúť, géchnut, gechať atď. všetko s významom udrieť, džugnúť. Nejasné. Možná obďalečná súvislosť so sans. hel = nenávisť, ktorého východiskom je hid = hnev, alebo s hindu gegla = sproste, slaboumne, nerozumne, ktoré predstavuje synonym slova bodla a toto nás zase privádza ku bodať. (Viď.)

Gejša

Japonská tanečnica, spoločnica. Prevzaté z jap. jazyka, kde má význam „osoba dokonalých a lahodných zručností.“ ...gejša...

Gejzír

Horúci vystrekujúci prameň. Islandský Geysir, čo je vlastne meno, názov jedného z tých prameňov na Islande. Odvodené je zo slova geysa = prudký výron, výlev, tok. ...viac...

Gél

Chem. Polotuhá pružná rôsolovitá hmota. Same slovo predstavuje len skratku z gelatin(e) = želatín. Viď Želatín.

Geleta / geľata

Nádoba na mlieko, bryndzu, iné mliečne výrobky, alebo aj uskladnenie masti. Čes. geleta, gelata, gaľata, poľ. galeta, gielata, gieleta, ukr. geléta. Slovo pastierskej kultúry karpatského oblúku. Dostali sme ho cestou rumúnskeho galeata, ktorého východiskom je str.lat. galleta, z lat. galea = prilba, avšak nemožno neuvážiť aj vplyv gr. gála / γάλα = mlieko, na jazyk Valachov (pôvodne keltské plemeno, čo sa pohybovalo v oblasti Karpat a Balkánu.) Žiada sa dôkladnejší výskum. Viď Galéta.

Gema

Už vybrúsený drahokam, klenot. Medzinárodné. Ang. gem, na podklade st.fr. gemme, ktorého východiskom je lat. gemma = púčok, klenot, šperok.

Geminácia

Ling. Zdvojenie hlásky. Lat. geminatio, vých. geminare = dupľa. Kor. geminus = dvojča, blíženec.

Gén

Biol. Nositeľ dedičných vlastností v rozplodzovacích bunkách. Medzinárodné, novšieho dátumu, utvorené na podklade gréckeho génos / γένος = zrod, narodenie, potomstvo, rasa, rodina, generácia, druh, pohlavie atď. na podklade γεννάω = sploďovať, začať. V príbuznosti má lat. genus = (z)rod, potomstvo, rodina, vznešeného rodu, rasa, druh a pod. ang. kin = r/v, slovanské žena, zať. (viď) Odtialto máme genealógia, geniálny, genitálie, génius, genocída, génus atď.

Genealógia

Sled, rad predkov osoby, rodokmeň, rodopis, pôvod. Nesk.lat. genealogia – gr. γενεαλογία, východisko geneá = druh, rasa, rod, generácia. ...viac...

Generácia

Pokolenie. Viď Gén, Genealógia. ...viac...

Generál

Najvyšší vojenský dôstojník; najvyšší predstavený, hlavný cirkevného rádu. Lat. generalis , ktoré sa vzťahuje na celok, úplnosť, kor. gener-, genus = (z)rod, vyššieho rodu, rasa, druh atď. Viď Gén.

Odtialto máme generalizovať = zovšeobecňovať, generálny = hlavný, všeobecný, úplný, generálka = dôkladná oprava, skúška pred premiérou, generalissimus = najvyšší veliteľ armády a pod. ...viac...

Generatívny

Biol. Rozmnožovací, pohlavný. Viď Gén.

Generátor

Stroj premieňajúci mechanickú energiu na elektrickú; zariadenie, pec, v ktorej sa premieňajú pevné, alebo tekuté palivá na plynné. Pôvod v lat. genero, generare = prvoradý význam „vyrábať“ potomstvo, z čoho lat. generator = ten na začiatku, „začiatočník“ čo začína vyrábať, produkovať, reprodukovať. ...viac...

Generózny

Štedrý, veľkodušný. Pôvodne sa slovo vzťahovalo na „vznešeného rodu“, šľachtic, šľachetný. Lat. generosus = vznešeného rodu, nadradený, výborný, šľachetný. Odtialto máme generózne, generozity. Viď Gén.

Genetika

Veda o zákonoch dedičnosti. Viď Gén. ...viac...

Genéza

Vznik, pôvod, počiatok; v Biblii Prvá kniha Mojžiša / Genesis. Lat. – gr. genesis / γένεσις = pôvod, zrod, bytosť, tvor, rasa, druh, kreácia, generácia. Východisko je v slove gen (viď).

Geniálny

Mimoriadne nadaný, výnimočný, vynikajúci. Východiskom je Gén. (viď)

Genitálie

Pohlavné ústrojenstvo, plodidlá, rodidlá. Lat. genitalis = plodný, generatívny, východisko genitus, kor. gigno, genui, genitum = začať.

Genitív

Druhý pád pri skloňovaní. Lat. genitivus, kor. genit- , z gignere, gigno = začať. Viď predošlé.

Genocída

Ničenie, hubenie jednotlivej národnostnej, alebo rasovej skupiny, ako vopred naplanovaný zásah. Slovo konštruoval Dr. Rafael Lemkin v 1944. roku (genocída európskych Židov, ako vopred naplánovaná politika nacistického Nemecka). Slovo je zložené z gr. génos = zrod, narodenie, rasa (viď Gén) a fr. prípony -cide, lat. –cidium = zabíjať, ako je v slove parricidum = vražda rodiča, alebo rodáka, pokrvného, zrada. ...viac...

Gentleman

Džentlmen. Muž uhladeného vystupovania a zovňajška, uhladený pán, gavalier. Prevzaté z angličtiny, kde vzniklo na podklade gentle = z dobrej rodiny, urodzený pán, pán kultivovaných manierov, šľachtic a pod. Východiskom je lat. gentilis = prislúchajúci k rovnakej skupine, rodu, pôvodu, rodine (rímska latina). Viď Generózny.

Geo-

Predpona v kombinovaných slovách, ktorými sa chce vystihnúť nejaká akcia, vzťah, pomer ku zemi. Gr. gé / γή = zem, pôda, pole, ktoré sa už v pôvodných gréckych komb. slovách mení v predponu geo- / γεω- a v tejto podobe slovo, predpona prechádza aj do latiny. Odtialto máme geo- botanika, geo-centrizmus, geo-dézia, geo-dynamika, geo-fyzika, geo-grafia, geo-chémia, geo-id, geo-lógiageo-metria, geo-morfológia, geo-nómia, geo-politika atď.

Georgína

Ozdobná záhradná kvetina. Viď Dahlia.

Gepeľ / gápeľ

Ľud. Hospodársky stroj poháňaný koňom, napr. na rezanie sečky, na poháňanie výťahu a pod. Prevzaté z nem. Göpel.

Gepiť

Nár. Vo Vojvodine. Ukradnúť. Priami súvis s tur. cep (džep)= vačok, vrecko asi nebude, i keď v srbch. džeparoš = vreckový zlodej. Najskôr tu ide o príbuznosť ku sans. ghrpta- = vziať, vzaté, schmatené. Odtial sa vyvinulo aj panini(jazyk) gheppati a hindu ghepna = brať prstami, kým v prakrite je len ghep = vziať, brať prstami.

Gerega

Nár. Hlavne na Dolnej zemi má význam melón. Prevzaté z maď. görögdinnye = melón, či doslovne görög = grécka dyňa.

Gerheňa

Viď Haruľa.

Gerila

Drobné potyčky malých ozbrojených oddielov, hlavne v tyle nepriateľa; nekonvenčné vojnové potyčky malých partizánskych oddielov. Špan. Guerrilla, demin. z guerra = vojna.

Germáni

Súhrnný názov pre indoeurópske kmene sídliace v Európe na západ od Slovanov (Nemci, Holanďania, Angličania, Dáni, Nóri, Švédi, Islanďania...); pejor. Nemci. Podľa ox.et.slovníka, slovo german = blízky príbuzný, súčasne už len v prípadoch brat, sestra, prípadne aj bratranec, sesternica. St.fr. germain, na podklade lat. germanus = pravý, nefalošný, z čoho sa vyvinulo german = brat, germana = sestra. V prípade slova German, ako súhrnný názov pre príslušníkov kmeňov a Germania, ako oblasť nimi obývaná, kde tiež ide o lat. German, ktoré bude asi keltského pôvodu. St.írske gair = sused.

Odtialto máme germánstvo, germánčina, germanistika, germanizácia, germanofil, germanofób a pod.

Germinácia

Klíčenie, pučenie rastlín.Lat. germinare, na podklade germen, germin- = klíčiť, pučiť.

Gestikulácia

Posunky, pohyby tela, hlavne rúk, ktorými si človek pomáha pri hovorení. Lat. gesticulari, na podklade gesticulus, ktoré je dem. z gestus = akcia, pohyb, nosenie.

Gesto

Posunok, pohyb, obyčajne rukou, zdôrazňujúci slovo, alebo čin, ktorý sprevádza; čin, postoj vypočítaný na to, aby vzbudil pozornosť; veľkodušný čin vzbudzujúci pozornosť. Str.lat. gestura, východisko gest-, zo základu gero, gessi, gestum = nosiť, činiť... Viď Gestikulácia.

Geto

Židovská štvrť v meste. Východisko je v tal. Ghetto, názov jedného ostrova v Benátkoch, kam sa v 1516. roku umiestnilo židovských robotníkov.

Gibon

Druh dlhorukých opíc v juhovýchodnej Ázii. Domorodý černošský názov. ...viac...

Gibraltár

Britské teritórium na krajnom južnom cípe Španielska, kde je Európa najbližšia ku Afriky (13 – 38 km.). Na tomto kopci, skale vysokej asi 426m. ešte aj dnes žije jediná kolónia európskych opíc. V gréckej mytológii Gibraltár sa spomína ako „Stĺpy Herkulesa“.

V roku 711. na pozvanie Visigotov, tu sa vylodňuje moslimská múrska armáda v počte asi 5000 mužov, pod vedením určitého Tarika, ktorá nezadlho poráža armádu Visigotov a zakladá si tu svoje moslimské kráľovstvo. Miesto kde sa armáda pod vedením tohoto Tarika vylodnila, Múri si nazvali Gebel al Tarik (Kopec, skala, končiar Tarika), z čoho postupom času vzniká Gibraltár. (Lewis Spence „Spain – myths and legends“.) ...viac...

Gidráň

Na Dolnej zemi časté meno pre koňa. V podstate tu ide o uhorského koňa výlučne gaštanovej farby, ktorého vypestovali v cisárskych maštaliach v uhorskom (maďarskom) Mezőhegyes v 1816. roku.

Praotcom tohto druhu koní je arabský púštny žrebec nazvaný Siglavy Gidran, za ktorého sa predpokladá, že bol druhu zvaného Seglawy Jedran. Tento žrebec všeobecne známy, ako Gidran senior, skrížil sa s arabským, tureckým, transylvánskym (sedmohradským) a španielsko-neapolským druhom. V 1820. roku, španielsko-neapolská kobyla Arrogante, dala potomstvo, ktoré sa teraz pokladá za základ druhu Gidran.

Do 1855. hlavné žrebce druhu Gidran boli 33% arab. 22% transylvan. 16% španiel. 16% Nonius, 6% uhorské domáce a 6% dcéry pôvodného Gidrana. Ku tomuto kompozitu krvy, pridalo sa aj skríženie s anglíckym Thoroughbred....viac...

Gigaňa / gegyňa

Nár. pejor. Hlava. Na Morave aj gebeňa, kepeňa. Čes. kebule, gebule, na Dolnej zemi aj gebuľa. Vulgárne slovo a podľa Sulána, východiskom mu je kepeňa, maď. koponya = hlava, lebka. (Český et.slovník). Toto slovo v maď. však nema uspokojujúcu etymológiu. Určite tu ide o výpožičku z ie. jazyka, kde v sans. máme kapála- = hlava, lebka, s ktorým súvisí aj nem. Kopf, ang. head, slovanské glava, hol. kop = hlava, kopje = kopec, lat. caput, gr. kefalé / κεφαλή = hlava atď. Viď Gebuľa.

Gigant

Obor v gréckej mytológii; velikán. Prevzaté cestou lat. gigant-, nom. gigas, rímolatínsky gagante, avšak východiskom všetkého je gr. gigas-, gigant- = veľké. ...viac...

Gígeľ

Nár. expr. Najesť sa do gígľa = najesť sa do sýtosti (až po gágor, adamovo jabĺčko, až po krk). Súvisí so slovanským grlo / hrdlo, ako aj sans. variantmi pre krk, hrdlo, kanthá- = ghicca-, ghencu-, gicca-, gicci < ghrtya-, indo iránske ghart = krk, hrdlo, hrtaň.

Gilda

Združenie obchodníkov a remeselníkov. Podľa spôsobu písania a i významu, toto slovo vzniklo v strednom holandskom jazyku, ako gilde (hol. gild). Príbuzné je ku staroang. gi(e)ld = poplatok, obetovanie, odmena, st.h.n. gelt = poplatok, dávka, z čoho aj hol. a nem. geld = peniaze > zlato. Germánsky kor. gheld- sa tu chápe, ako členský poplatok v prospech združenia.

Gilotína

Nástroj na zotínanie hláv, popravu. Ku jeho vynálezu a i aplikácie, došlo ešte skorej fr. revolúcie. Pôvodný fr. názov je guillotine, na podklade mena vynálezcu, francúzskeho doktora (zubára), Joseph –Ignace Guillotin. ...viac...

Gin

Výsl. džin. Druh liehoviny, podobný „borovičky“. Gin predstavuje skrátenú verziu pôvodného Geneva, ktorého východiskom je názov mesta Geneva vo Švajčiarsku. St.fr. genevre, súč. genievre, hol. genever, ang. Geneva. ...viac...

.

Girlanda

Oblúkovite navešané vence, alebo stuhy slúžiace na slávnostnú výzdobu miestností; plastická ozdoba na stenách budov, alebo miestností na spôsob rozvešaných vencov. V ang. garland, st.fr. gerlande, garlande, súč. guirlande. Podľa ox.et.slovníka, aj tu ide o slovo z neznámeho pôvodu.

Git

Tmel, masa na upevňovanie skiel v okenných rámoch; v stolárstve a murárstve masa na zapchávanie škár. Čes. kyt, poľ. a z neho ukr. rus. belorus. kyt, srbch. slovín. kit. Prevzaté z nem. Kitt. ...viac...

Gitara

Strunový hudobný nástroj. Ang. guitar, fr. giutare, šp. guitarra, formované na podklade gr. kithára / κιθάρα = lýra. Príbuzné je ku hin. git = pieseň, spievať, gita = svätá pieseň, alebo báseň a sans. gátha- = pieseň, epická pieseň. Sans. kor. gai = spievať. (Obďalečná príbuznosť ku gajdy.) ...viac...

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com