07 februára 2010

Etymologický slovník na Gla…-Gnó…

Kulik obrazok

…autor Ján Kulík

Glacé

Vo výslovnosti obyčajne glazé, glasé. Hladký a lesklý. Keď sa slovo aplikuje na kožu (dámske rukavičky), tak sa význam posúva na veľmi jemnú kožu. Prevzaté je z fr. glace = ľad, glacer = vyleštiť, dať lesk.

Glaciál

Ľadová doba. Prevzaté z fr. glacial, alebo priamo z lat. glacialis = ľadové. Kor. glacies = ľad, mráz. Odtiaľto vychádza aj glaciér = ľadovec. ...viac...

Gladiátor

Starorímsky zápasník. Lat. gladiator, na podklade gladius = meč. ...viac...

Gladiola

Záhradný kvet, mečík. Utvorené na dem. lat. gladius = meč.

Gľajchať

Nár. vyrovnať, napraviť, prirovnať, vytiahnuť, „štimovať“, upravovať, dávať do súvisu atď. Prevzaté z nem. gleich = rovnaký, istý, podobný.

Glajt

Chem. Zlúčenina olova vo forme kryštalických lupienkov červenožltej farby. Čes. glét, glejt, glajt, klét, klejt, v staročeskom má význam striebornej, alebo zlatej peny. Staropoľ. gle(j)t. Všetko zo str.h.n. glete. (Český et.slovník.)

Glanc

Lesk. Prevzaté z nem. Glanz = r/v. Viď aj Glacé.

Glauberova soľ

Farm. Umele pripravená horká soľ v kryštalickej podobe. Názov vychádza z mena Johann Rudolf Glauber (1604 – 1668), nemecký chemik, ktorý objavil tento proces.

Glazúra

Lesklá ochranná poleva na keramiku, kovy alebo aj cukrovinky, smalt, glieda. Súvisí s glacé = hladké, lesklé, vyhladené, obliate cukrom, ľadové a ger. glass = sklo, čo nás ďalšou analýzou zase len privedie ku lat. glacialis = ľadové.

Glečer

Alpský ľadovec. Prevzaté cestou nem. Gletscher. Viď Glacé, Glaciál. ...viac...

Glej

Druh lepidla. Nár. aj klia.Všeslovanské. Čes. klej, poľ. klej, klij, hl. klij, ukr. klej, klyj, rus. klej, slovín. srbch. bul. klej. St.fr. glu, ang. glue, nesk.lat. glus, glut- z lat. gluten, gr. φλοια, γλια, γλιοός = lepidlo, guma, lit. glitús = kĺzke. Všade máme ie. koreň *gloi-, *glei-, *gli-. V príbuzenstve je aj slovanské glina / hlina. Viď Gľuj. ...viac...

Glgať

Hlasno prehltávať tekutinu, gltať. Podľa Macheka, tu ide o zvukomalebné slovo, avšak v sans. má príbuznosť v slove ghutt- = hltať, prehltávať, z čoho v prakrite ghuttai, ghot = piť, nápoj, v apabhramśa (jazyk) ghumtai, ghumta = prehltávať dúšky vody, následne v sans. ghutanu = dusiť sa, panini ghutt = hlt, glg, hindu ghutna = prehltávať, gltať atď. Slovo je zastúpené v rade súčasných indických jazykoch. Tesne súvisí s hltať.

Glieda

Glazúra, poleva. Viď Glazúra.

Glinga

Nár. Lepkavá smolovitá látka vytekajúca z niektorých stromov, živica. V ang. jestvuje podobné slovo, glint = záblesk, lesk, ligot, jagot, blyšťať sa, jagať sa, odrážať svetlo, za ktoré ox.et.slov. predpokladá škandinávsky pôvod.

Glissando

Hud. Kĺzavo (o hre na hud. nástroji, alebo speve). Prevzaté z tal. kde ako východisko máme lat. glacialis = ľad, mráz.

Glóbus

Guľa, zemeguľa. Medzinárodné. Lat. glubus = guľa, zástup, dav, masa. (Viď Guľa.)

Odtialto máme globálny a pod. ...viac-Zemeguľa-Zem..., ...viac...

Glória 1°

Žiara, lesk, nádhera, sláva, preslávenosť. Lat. gloria = r/v. Odtialto máme glorifikácia, gloriola = svätožiara, aureola, symbol svätosti, slávy, hrdinstva.

Glória 2°

Ľud. zaužívaná skratka pre Gloria Patri (et Filio et Spiritui Sancto), Gloria in excelsis Deo , Gloria tibi Domine – chválospevy z prvej časti omše, z čoho pren. aj začiatok. Východiskom mu je Gloria 1°. ...viac...

Glosa

Filol. V starých cudzojazyčných textoch prípisok, vpis v domácom jazyku, vysvetľujúci niektorý výraz; lit. krátke vysvetlenie, krátky výklad, poznámka (najmä v novinách a časopisoch). Európske slovo. Lat. glossa, na podklade gr. glóssa / γλώσσα = ústa, jazyk, reč, prejav, nárečie. Príbuzné ku slovanskému glas, hlas. ...viac...

Odtialto máme glosár(ium), glosátor, glosovať.

Glot

Druh husto tkanej látky. Čes. glot, klot. Prevzaté z ang. cloth = látka, súkno, plátno, handra, uterák, nástolník atď.

Glottis

Anat. Štrbina medzi hlasivkami. Mod.lat. slovo na podklade gr. glottís kor. glótta / γλώττα / γλώσσα = ústa, jazyk, reč, prejav, nárečie. Príbuzné ku slovanskému glas, hlas. ...viac...

Gltať

Nár. Prehltávať, hltať (vodu), glgať. Viď Glgať, Hltať, Gígeľ. V sans. ghutt-= gltať, hltať, prehltávať.

Gľuj

Lepidlo. V SSJ je len podoba glej. Pod gľuj sa chápe hlavne miazga vytekajúca z rán stromov, čiže glejotok. V príbuznosti má ang. glue = lepidlo, lep, lat. glus, glut-, z východiska gluten, ktoré súvisí s gr. gloia, glia, gloiós / γλοιός = živica, glej, guma, lep, lit. glitús = kĺzke... atď. Ie. kor. je gloi, glei, gli = zalepiť, prilepiť. Všetky podoby tesne súvisia s naším hlina, či aj ang. clay = hlina a gr. glíschros / γλίσχρος = kĺzke. Viď Glej.

Glukóza

Chem. Jednoduchý cukor (hroznový). Východiskom je gr. γλεύκος = sladké víno, príbuzné ku glukús / γλυκύς = sladké, milé, príjemné. ...viac...

Glycerín

Chem. Hustá sladká tekutina, trojmocný alkohol obsiahnutý v tukoch. Fr. glycerin, na podklade gr. glukerós / γλυκερός = sladké. Viď predošlé. ...viac...

Gniaviť

Tlačiť, stláčať, utláčať, ubíjať, trýzniť, dusiť, moriť, lisovať. Čes. gňávit, srbch. gnječiti, gnjaviti, nár. gnjavaža = tlačenica.

Keď sa na toto slovo pozrie len letmo, tak ho možno priradiť aj ku výpožičke z nem. jazyka (konečne aj to je ie. jazyk), avšak gniaviť , i vedľa zemepisne ohraničeného výskytu (slovenský, srbch. čes.) nestojí tu izolované. V príbuzenstve má nudiť, nužda, húžvať atď. Všetko je zase v príbuzenstve so sanskritovými variáciami a preto Machekovo vysvetlenie etymológie považujem za nedostatočné, či chybné.

V českom et. Slovníku najdeme gňávit, ako prevzaté z rakúskej nemčiny, kde to bol termín pre roztĺkanie v mažiare. Doložené je v nem. neuwen (H.Sachs), teraz neuen, štýrske nain, tyrol. nujen, nojen, korut. noin, näun, bav. noien, nuien, str.h.n. gnaunet, korut. gnoiter. Slovanské gniaviť neznamená len roztĺkať v mažiare, ale má širší význam gniavenia, ktorý celkom zodpovedá aj významovým variáciam ako v samom sanskrite, tak aj v následných jazykoch, čiže vzťahuje sa aj na tlačenicu, vytláčanie, psychický útlak (nudza), ďalej je tu núdza, srbch. nužda, atď. PIE bude * ghreud = tlačiť, stláčať, ubíjať, miesiť...

V sans. však nájdeme aj ghacc- = gniaviť, ghancin = tlačiteľ, ten čo tlačí, gicc- = tlač, tlačenica a pod. Viď Ganec.

Gnóm

Mytologická bytosť podľa podania prebývajúca vo vnútri zeme a z toho nie len, že pozná kde sú ukryté bohatstvá, ale ich aj stráži, škriatok. Gr. gnóme / γνώμη = znať, rozumieť, rozhodovať, radiť atď. Viď Gnóza. ...viac...

Gnóma

Stručne vyjadrená múdrosť, sentencia, porekadlo. Východiskom je gr. gnóma / γνώμα = znanie, veda, múdrosť. Viď Gnóza. ...viac...

Gnómon

Astron. Stĺp, tyč s naznačeným smerom poludníka na určovanie pravého poludnia, slnečné hodiny. Lat. gnomom, na podklade gr. gnómon / γνώμων = vedec, sudca, rozhodca, arbitér, inšpektor, slnečné hodiny. Viď Gnóza. ...viac...

Gnóza

Filozof. Poznanie, hlboké poznanie, hlboké preniknutie do tajomstva prírody, do tajomstva božstva. Východiskom je gr. gnósis / γνώσις = veda, múdrosť, poznanie. Ie. koreň gno- = znať, reprezentované v sans. s jna = znať, vedieť.

Odtiaľto máme gnosticizmus = náboženský smer, ktorý spájal kresťanské učenie s helénskou filozofiou, gnostik = prívrženec tohto smeru, agnostik, gnozeológia atď. ...viac...

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com