06 mája 2010

Etymologický slovník Acc-Ad

JKulik,obrazok2 …autor Ján Kulík

Accelerando

Hud. Stále rýchlejšie, postupne zrýchľovať tempo. Prevzaté z tal. Kor. v lat. accelerare, z ac+celer = súriť, naháňať, urýchliť, poponáhľať.

Acefalus

Toto pôvodne grécke slovo sa využíva hlavne v politických kruhoch, na vyjadrenie neporiadku, "bezhlavia", pod čím sa chápe grupácia, politické hnutie a pod. bez svojho vodcu, lídra. Gr. ákéfalos / άκέφαλος = bez + hlava, bezhlavie.

Acetón

Druh rozpúšťadla, solventu. Fr. acétone, ktoré je utvorené na podklade lat. acetum = ocot, kyslé víno.

Acetylén

Jedovatý, ľahko zápalný plyn. Je novotvarom vo fr. jaz. Základ mu je lat. acetum = ocot, kyslé víno.

Acíd

Kyselina. Lat. acidus = kyslé, ostré, nepríjemné, kor. ie. *ak- = byť zahrotené, ostré, pichľavé, ako je aj v lat. acere = byť ostré, accus = ihla.

Ad -

Latinská predpona znamenajúca pohyb KU.

- Ad / - Ada

Koncovka v gr. / lat. slovách, ako je to v prípade olympiáda, Iliáda, dekáda a pod.

Ada

Riečny ostrov, hlavne na Dunaji. Zaužívané vo Vojvodine, kam prišlo cestou srboch. jazyka, ktorý si to prevzal z tur. ada = ostrov. (Ada Ciganlija pri Belehrade, Ada Venecia pri Hložanoch atď.)

Adagio

(V hudbe) = pomalý. Východisko je tal. ad agio = pokojne, pohodlne.

Adam

Gr. Adám má pôvod v heb. Adam = človek, muž, ale môže mať význam aj červený, ak mu korene hľadáme v aramejskom jazyku. Aram. Adamí = človek, muž, kým Adama = červená zem, červená pôda, akú nachádzame v krajinách Mediteránu.

Podobne je to aj v lat. kde Homo = muž, človek, ale veľmi blízke mu je aj humus čo už znamená pôdu.

Adaptovať

Upraviť, prispôsobiť niečo k určitému účelu.

Lat. adaptare = AD + aptare / aptus / apte = napraviť, pripraviť, umiestniť, upevniť, spojiť.

Odtiaľto vychádzajú aj slová, ako adaptor, adaptácia a pod.

Adekvátne

Niečo niečomu plne zodpovedajúce, zhodné.

Lat. adaequátus / adaequáre, ktoré vychádzajú z aequus = rovnako, po správnosti, správne, uspokojivo, podľa poriadku.

Adept

Začiatočník vo vede, alebo umení, stúpenec niekoho, žiak. Lat. adeptus, kor. adept-, ktorého pôvod je v adipisci = dosahovať, dospievať k niečomu, získavať a východiskom tohto je apere = pripevňovať, pripínať, zväzovať, držať sa niečoho / niekoho a pod.

Adherovať

Lipnúť, prilipnúť na súvislý povrch inej látky, lepiť sa. Lat. adhaerere, z ad+haerere = lepiť, zalepiť sa, pripevniť sa, zakvačiť sa a pod. Odtiaľto máme adhézia, adhezív = lep.

Ad hoc

Ad hók, len pre daný prípad, len pre daný účel. Prevzaté z latiny.

Adhonai

Muž. meno heb. pôvodu s významom pán, ktoré vychádza z heb spojenia slov bolo, jestvuje a bude.

Adícia

Sčítavanie, sčítanie, zlučovanie (dvoch molekúl do jednej), pripočitovanie a pod. Lat. addere, utvorené z ad + základ z facere / facio = robiť, činiť, konať.

Adikt

Lat. addictus, koreň je v addicere = ad + dicere = venovať sa, zaviazať sa, obetovať sa.

Adjutant

Pobočník. Lat. adjuntans, -ant-. Východiskom je adjutare = častý, pravidelný, zvyčajný, obvyklý, stály, utvorené z adjuvare / ad+iuvo = pomoc, pomáhať, asistovať, byť osožný.

Administrácia

Správa, spravovanie, riadenie, vedenie. Lat. administratio = ad + ministratio, kor. ministro = slúžiť, prisluhovať.

Admirál

Hlavný veliteľ námorného vojenského loďstva. Pôvodne sa slovo vzťahovalo na saracénskeho správcu provincie.

Lat. A/d/ miralis vychádza z arab. Ar - Rahl = náčelník, veliteľ transportu. Utvorené je z Amír = knieža, veliteľ, vŕšok stromu. Heb. Amir = vŕšok stromu. Obe slová sú z koreňa Mr = byť vysoký + Rahl = tovar, ťavie sedlo.

Adorácia

Cirk. termín. Vzývanie, zbožňovanie, klaňanie sa, uctievanie. Pôvod v lat. adorea = vzývať, zbožňovať, glorifikovať...

Adrenalín

Hormón vytváraný dreňovou časťou nadobličia. Lat. ad + renes = obličky.

Adresa

St.fr. adrecier, mod. fr. adresser vychádza z rim.lat. Addirectiare = kombinácia slov Ad = do, ku + directus = usmerniť, priamo.

Adria (Jadran)

Podľa legiend a hist. záznamov (Herodotus), ten záliv Stredozemného mora, ležiaci medzi Talianskom a ich provinciou Ilyricum, ako prvý, objavili Feničania a o tomto objave informovali aj Grékov. V severozápadnom cípe tohoto zálivu, Feničania si aj založili kolóniu, mesto Feníciu, neskoršie Venecia, Benátky. Viď Benátky.

Pomenovanie samého mora vychádza vraj z jeho charakteru. Pobrežie Ilyrikumu je veľmi skalnaté, plné vyčnievajúcich skál, s mnohými ostrovmi a ostrovčekmi.

Sanskrit a hindu jazyk poznajú slovo Adri = kameň, skala, vrch, ktoré ak by sme išli hlbšie do dejín jazyka, je v príbuznosti s naším udrie, dráha, či gr. dromos atď. tiež sans. ádi = rad, poradie, hrebeň (skál) atď.

Mesto Adria v Taliansku, z pomenovania ktorého sme zvykli odvádzať názov Jadranského mora, podľa zachovaných spisov Justina, bolo vraj založené hodne neskoršie a za svoje meno vďačí názvu tohto mora.

Adut

Tromf pri hre v karty. Fr. atout = ku všetkému, hodí sa na prebitie všetkého. Kor. asi lat. adduco = viesť, navádzať, sťahovať, stiahnuť.

Advent

Predvianočný čas, štyri týždne pred Vianocami.

St.fr. advent je z lat. avent, čo v mod. lat. je adventus, odvodené z advent / adveníre = pricestovať, prísť. Ad + venire / venio / veni / ventum = prísť, pricestovať, zavítať, zjaviť sa.

Adverbium

Gram. príslovka. Lat. adverbium < AD + verbum = slovo.

Advokát

Právny zástupca, obhajca.

Lat. advocatus / advocáre / advocatio / advocatus / advocato = pozvanie na poradu, právnu poradu, osoba pozvaná ako svedok, svedok. Vychádza z lat. Ad + vocare. Koreň voco = volať, predvolať, pozvať, a pod.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com