24 mája 2010

Etymologický slovník: Aeón-Agronómia

Autor Ján Kulík

………………………………………….

Aeón

Vek sveta, vek vesmíru.

Gr. aión, lat. aevum = vek, doba, starosť.

Aero...

Prvá časť zložených slov s významom vzduch.

Gr. Aér = vzduch pre obyčajných ľudí. Pre čistý vzduch, vzduch pre bohov, Gréci mali iný termín. Tento čistý božský vzduch sa nazýval aithér, čiže éter.

V slov. sa využíva hlavne ako predpona v komb. slovách, napr. aerodrom, aeroplán, aerodynamický a pod.

Aerób

Baktéria, ktorej život je podmienený prítomnosťou voľného kyslíka. Nov.lat. aerobia, z gr. aero = vzduch + biós = život. Odtiaľto je odvodené aj aerobické cvičby (cvičby na stimulovanie dýchacieho a cirkulačného systému).

Aerodróm

Letisko  Fr. útvar z kombinácie gr. slov aero + drómos / άερο-δρόμοσ = vzduch + bežať, dráha (dostihová).

Aeroplán

Lietadlo. Gr. aero = vzduch + gr. plános / πλάνος = potulovať, tulák.

Afázia

Strata reči spôsobená poruchou rečového centra v mozgu. Lat. affabilis, kor. fari = hovoriť Viď A-, An-.

Afekt

Prudké hnutie mysle za súčasnej straty kontroly vôle, rozčúlenie, vzplanutie hnevu, strachu a pod.

Lat. affect / afficere / afficio / feci / fectum = zaobchádzať, chovať sa na určitý spôsob, vplývať, slabnúť, potláčať.

Aféra

St.fr. afaire, afere vychádza z fráze á faire = stačí, postačí, vystačí, robiť, konať.

Afganistan

Krajina utisnutá medzi Pakistanom, Iránom a južne od hraníc bývalého Z.S.S.R. Obyvatelia o sebe hovoria, že sú priamymi potomkami Afgana, slávneho vnuka Malik Taluta, čiže biblického kráľa Saula. (Prípona -stan je ie. Viď Štát.)

Afiliácia

Pridruženie, pričlenenie, uvedenie do pomeru filiálky. Str.lat. affiliare, z af + filius = syn, dieťa, filia = dcéra.

Afinita

Príbuznosť, podobnosť.Lat. affinitás / affinis = hraničiť, súsediť, spájať sa s ... príbuzenstvo (cestou sobáša).

Afirmácia

Uistenie, prisvedčenie, potvrdenie. Z lat. affirmare = af + firmus = silný, pevný, stále platný. Affirmo = potvrdenie. Odtialto máme afirmovať a pod.

Aforizmus

Stručný, výstižný výrok, myšlienka, múdry postreh. Gr. Áforismos = ohraničovať, definovať, vymedzovať. Vzniklo zo slova Aforizo = ustaľujem, vymedzujem.

Lat. Aphorismus vyšlo z gr. áforismos, áforízo / άφορίζω = určiť, vymedziť...

Afrika

Jeden zo svetadielov. Lat. Africa / Africanus. Kor. Afri, sing. Afer = starobylý národ už v antickom čase, obývajúci sever tohto svetadielu.

Afrikát

(Ling.) Spoluhláska článkovaním zložená zo zubnej spoluhlásky a sykavky, ale na počutie jednotná, asibiláta ( c, č, dz, dž). Pôvod v lat. affricatus / frico = a(d) + frico = ku, na, pri + trieť, obtierať, šuchať, frikcia.

Aga / Agha

Turecký nižší úradník. Aga = pán, hospodár. Vyšlo z gr. Ago = činiť, viesť, vodiť, veliť a pod.

Gr. Ágós / άγός = vodca, líder, veliteľ, kapitáň.

Sans. Ágra = pred(ok), skorej, prvšie, začiatok, prvé, na prvom mieste a pod. PIE (rekonštruované na základe príbuznosti) je haeg = viesť, vodiť, hnať... ku ktorému prísluší aj lat. ago = viesť, hnať, naháňať.... staroírske ad-aig = hnať, nútiť, prisiliť, starowelšské agit = ide, staronórske aka = cestovanie, arménske acem = vedie, prináša, ba tu je aj tochárske ak- = vedie, vodí, ženie atď. atď.

Viď Oheň.

Agapy

Hody lásky, večerná slávnosť prvých kresťanov, kresťanská láska, básn. hostina, hodovanie. Gr. agape / αγαπη = bratská láska, východisko v agapán = láska.

Agát

Druh stromu. N.h.n. Agat, Achat, str.h.n. agat, zo st.fr. acate, ktorého východiskom je lat. achates.

Agenda

Súhrn administratívnych úloh zamestnanca, funkcionára, kniha cirkevných obradov ev. a. v. cirkvi, poriadok prác, denný poriadok.

Lat. m. č. agendum (agere) = činiť, konať.

Agent

Obchodný zástupca, sprostredkovateľ, špión, udavač, neuniformovaný policajt a pod. Lat. agens, agent, koreň agere = činiť, konať.

Tu majú svoj pôvod aj agencia, agentúra, agitovať, agitátor atď.

Viď Oheň.

Agílnosť

Lat. agere = činiť. Agilis = rýchly, ako požiar.

Viď Oheň, Agent, Agitovať, Agenda.

Agitovať

Pracovať v prospech niekoho, získavať prívržencov, rozširovať určité idey, vplývať na masy a pod.

Lat. agitáre = pohybuj sa, navštevuj. Vychádza z Agere. Viď Agent.

Aglomerácia

Zhlukovanie, kopenie, hromadenie... v jeden celok. Lat. agglomerare, AG + glomus < glomero = zbierať, hromadiť, formovať v guľu.

Agnostik

Slovo vymyslel Angličan T.H.Huxley a znamená osobu ktorá už nie je náboženský naladená, ale ešte nie je ani ateista, čiže tu máme osobu na rozhraní, ktorá neverí v dogmu, ale ešte nie je neveriaca. Je to "obozretná" osoba.

Prvá časť, A= negácia, nie + druhá časť, gr.gnosis = vyšetrovanie, veda, vedomosti, znanie. Vychádza z ie. gnó = znať, vedieť. Gr. άγνώς = neznámy, nevediaci, ignorujúci.

Agónia

Bezvedomie, pred smrteľný stav, extrémne telesné muky, smrteľný zápas.

Gr. Agóniá, Agón / άγωνια = zápas, boj, súťaženie o cenu v športe, v hudbe, v poézii, v rečníctve a pod.

Lat. agónia je importom z gr. jazyka.

Agorafóbia

Chorobný strach z verejného miesta, verejného výstupu. Mod. lat. agoraphobia, na podklade gr. agorá / αγορά = stretnutie, zhromaždenie, trhovisko, verejný prejav... + fóbia (viď).

Agregát

Voľné, náhodné zoskupenie, nahromadenie, zhluk, dva a viacej strojov spojených na spoločnú prácu, spojenie motora s generátorom a pod.

Lat. Aggregátus, koreň aggregare = AG + Grex / Gregis = kŕdel, stádo, skupina.

Tu má svoj pôvod i osobné meno Gregor / Hrehor.

Agresia

Napadnutie, útočnosť, dobyvačnosť, neschopnosť spútania vášni.

Fr. agression, lat. aggressio, z aggress / aggrediú, východiskom je lat. aggredi = útok, ag + gradi = kráčať, kroky, ísť, stúpať. Ag + gredior = kráčať, stúpať, pristúpiť, obrátiť sa ku..., zaútočiť, podniknúť.

agro-

Grécka predpona. Využíva sa v komb. slovách s významom pole, poľnohospodárstvo. Gr. αγρά = honiť, naháňať, loviť, αγριος = vidiecky, pastorálny, rurálny, divý, brutálny, krutý, άγρός = pole, dedina, vidiek.

Agronómia

Gr. agronomos / άγρό-νομος= používané na pasienok. Agrós = dedina, pole, oráčina...Ie. agros = pole. Lat. ager = pole. Sans. ájra = pole.

Druhá časť slova, nómia = riadenie, spravovanie a vychádza z nómos = zákon.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com