11 mája 2010

Jazyková príloha, Násilie páchané na ženách, nie nad ženami

Resize of Rotation of Sirka3Píše Ján Širka

Násilie páchané na ženách, nie nad ženami

Aj v tomto jazykovom okienku sa budeme snažiť poukázať na nedopatrenia, čo sťažujú každodenné dorozumievanie v našom spisovnom jazyku. Tentoraz nás zaujme nesprávne spojenie páchané nad (ženami) zo zle preloženej srbskej vety (či výzvy) do slovenčiny: Zastavme násilie páchané nad ženami. Je to doslovný preklad zo srbčiny Zaustavimo nasilje (vršeno) nad ženama. Ale nevydarený! Lebo je v spojení páchané nad (ženami) použitá chybná predložka (pod vplyvom srbčiny) nad namiesto slovenskej na. Toto si ozrejmíme v pokračovaní výkladu.

Nazrieme do kodifikačného Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa v ňom píše za heslom páchať. Konať niečo zlé, napríklad: páchať násilie, páchať trestnú činnosť, páchať krivdu na niekom, páchať hriech. Zo slovníka a z príkladov vidno, že za slovesom páchať (vo vete v tvare páchané) je a má byť predložka na s lokálom (6. pádom), ktorá vyjadruje zásahový predmet. Na ilustráciu uvedieme dve vety: – Väčšinu násilia páchajú muži na ženách. – Pri páchaní násilia na deťoch v rodinách sú porušované ich ľudské práva.

Pozrime sa teraz na spojenie v chybnom, zlom preklade zo srbčiny, akého sa občas dopustíme – páchané nad (ženami). Ide o väzbu páchať s predložkou nad s inštrumentálom, ktorej sa čím ďalej – tým menej vieme vyhnúť pod silným náporom srbského jazyka a z ktorého čoraz viac preberáme jazykové prostriedky. Na druhej strane upúšťame od slovenských. A to je pre slovenčinu zle!

Nakoniec zhrnieme: správna väzba páchať/páchané s predložkou na s lokálom mena vyjadruje zásahový predmet pri slovesách s významom páchať niečo na niekom. Problémová veta zo začiatku textu má upravená a opravená znieť: Zastavme násilie páchané na ženách.

Žiadne komentáre:

V tomto module gadget sa vyskytla chyba

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com