25 júna 2010

Etymologický slovník: Ah - Alergia

Kulik.obr4…autor Ján Kulík

Ah, Áh, Ááh, Ahá

Citoslovce povzdychnutia.Vyskytuje sa v rade jazykov, aj v neslovanských. Ah v komb. s há, vytvorilo Ahá.

V sans. je áha = hovor, v pali jaz. áha, v prakrite ahu, ahamsu = oni hovoria, v lahnda jaz. ahda = povedať.

Ahoj

Pozdrav námorníkov, športovcov a študentov. K nám sa dostalo cestou čes. jaz. ktorý si to prevzal z dolnonemeckého. V ang. ahoy, podľa ox. et. slovníka je spojením slov ah + hoy, kde hoy má funkciu upútania pozornosti cestujúcich na inej lodi. Vypadá, že má súvis s hol. slovom hoei, ang. hoy, ktoré sú variantmi hoede, heude, s významom malé plavidlo (hajóv), malá loď, loďka. Pôvod samého slova je neznámy, asi praeurópsky.

Achát

Druh polodrahokamu. Lat. achates, z gr. achates = agát.

Aj 1°

Spoj. V kladných vetách spája členy viacnásobných výrazov. Často sa nahrádza s i , alebo opačne, alebo stupňuje, zdôrazňuje nejaký vetný člen. V iných slovanských jazykoch nejestvujú v tejto funkcii, alebo výskyt je len sporadický. Vzniklo asi spojením a+ staršieho ako / jako, (j)akože, (j)akže. Príbuzné je ku ang. ay = vždy, starsas. a st.h.n. eo, nem. je, ger. aiwaz, ktoré je zase v príbuzenstve s lat. aevum = čas, život, životná doba, staroba, generácia.

Aj 2°

Citoslovce bedákania, horekovania. Často sa používa v sérii aj + aj + aj...Vzniklo spojením dvoch citosl. a+jej / jaj. Odtialto máme jajkať, jajkanie. Toto slovo pozná aj sans. ako aye, ayi, ako výkrik prekvapenia v úzkosti. (Machek, Mayrhofer).

Akácia

Druh stromu. Lat. acacia, gr. ákakía / άκακία , z významu ακακος = nevinný, neškodný. V antickej kultúre akácia predstavovala symbol nevinnosti.

Akadémia

Gr. Akadémia /Akadémeia. Lat. Académia je prevzaté z gr. jazyka.

Pôvodne to bolo meno školy telesnej výchovy a filozofie v st. Grécku, ktorá bola pomenovaná podľa gr. junáka Akadémosa. Škola sa nachádzala v predmestí Atén, ktoré tiež nosí rovnaké meno. Školu založil Platón, okolo roku 387 p.n.l.

Akcent

Lat. accentus . Ac + cantus = pieseň

Akceptovať

Lat. acceptare. Accept - / accipere . Pôvod je v AC + Capere / Capio = vziať, zobrať, zaujať, držať a pod.

Akcia

Konanie, čin, činnosť.

Lat. actio = robiť, konať, činiť, podnikať. Viď Akt. Odtiaľto máme aj jeho protipól, reakcia, reaktívny a pod.

Aklamácia

Hromadne a verejne prejavený súhlas zdvihnutím ruky. Lat. acclamare, východisko je ac + clamare = volať, kričať. Príbuzné je ku lat. clarus = čisté, jasné, viditelné, hlasné.

Aklimatizácia

Prispôsobenie sa ku novému prostrediu, podnebiu, zdomácnenie. Fr. acclimater / climat, ktoré je utvorené na podklade lat. ad + clima, ktoré svoj pôvod čerpá z gr. κλίμα / klíma = oblasť, kraj, dištrikt, podnebie, klíma.

Ako

A/ Príslovka - pýtame sa na spôsob, alebo mieru.

B/ Spojka. V ruštine je to asi najviditeľnejšie: kak, kakóv, kakova, kakovo, kakój. Starslov. kako, kakov, kak. (Vasmer). Machek však ako starslov. uvádza aj jak, kým Vasmer, ako starčes. uvádza len kaký a starpoľ. kaki.

V západoslovanských jazykoch máme však podobu jak-, kým medzi južnými a východnými Slovanmi je kak-. V slovenčinu, pre neznámu príčinu stretávame sa s podobami j-, a k-.

V. Machek uvádza, že všetky podoby sú odvodené z ukazovacieho zámenného kmeňa jo-, predĺženého príponou -k, ako je to v prípade starčes. zámena jenž (ten, tá, to).

Ak sa podívame širšie, tak s naším ako, súvisí aj toch.B ka = prečo? pre akú príčinu? ako? gr. pé / πή = akokoľvek, nejako, niekde... ako aj lat. qua = ako, kde? Súvislosť najdeme aj v chetejskom oki = niekto, niečo, podobné, ako...

Akomodovať

Lat. accomodare. AC + Commodus = priliehavé šikovné, vhodné, užitočné, priateľské, pohodlné a pod.

Akord

Súzvuk viacerých tónov, dohovor, dohoda o práci a jej hodnota vyjadrená mzdou a pod.

St.fr. acorder, ktoré vychádza z rímskeho accordare, ktoré má pôvod z AC + Concordare = súhlasí, sedí, stojí, platí. Concordare má svoj pôvod v Concordia = harmónia, súlada a toto zase vyšlo zo slova CORD = srdce.

Akosť

Hodnota, kvalita. Vzniklo z opytovacieho zámena aká, aké, aký (je to?).

Akov

V SSJ nie je, ale v slovenskej enkláve vo Vojvodine je frekventované. Význam mu je otvorená, nepokrytá časť svinského chlieva. Slovo sme dostali najskôr cestou srbch. akov = r/v, avšak jeho východiskom je grécke ágo, ágón / άγω, άγών = viesť, držať, zoskupenie, miesto zoskupenia, aréna...

Akreditovať

Vydať poverovaciu listinu. Fr. accréditer, z fráze mettre á crédit = (doslovne) dôverovať, dať na česť, povesť a dobré meno.

Akrobat

Fr. acrobate, vychádza z gr. akrobáte, akróbatos / άκροβάτης = chodiť na špičkách.

Akronym

Bežne používané umelé slovo, ktoré je vlastne len útvarom z prvých hlások iných slov, ako napr. radar = radio detection and ranging, Usa = United States of America, Qantas = austrálska letecká kompánia: Queensland and Northern Teritory Aerial Service, Aids – Sida (po fr.) = aquired immune deficiency syndrome, Nato atď. gr. akr(o) + gr. dórske ónyma ( gr. όνομα = meno, slovo, názov...). Utvorené je podľa vzoru „homonym“.

Akropola

Najvyššie položená a opevnená časť starogréckych miest, „kopec v meste“, gr. akrópolis / ακρόπολις = horné mesto, kde άκρα = hore, vrchol, výška, kaštieľ, opevnenie, bod, koniec + πόλις = mesto.

Akt

Lat. actus= robiť, činiť, actum = verejná transakcia. Vychádza z act /agere = robiť, činiť, konať.

Odtiaľto máme slová, ako akty, aktualita, aktovka, akcia, aktivita a pod.

Aktovka

Viď Akt.

Aktualita

Možné je podporiť faktami. St. fr. actuel je z lat. actualis, ktorého koreňom je actus. Viď Akt.

Akumulovať

Lat. Accumuláre. ac + cumulus / cumulo = kopa, hŕba, masa, zvyšok, vrchol.

Odtiaľto máme akumulácia, akumulátor a pod. slová.

Akurát

Lat. accurare = presne konať. Vychádza z ad/ac = ku + curare = starať sa, dávať pozor, dozerať a pod.

Akustika

Náuka o vzniku a šírení zvuku. Termín sme dostali z latiny, acustica, avšak do lat. sa dostalo z gr. jaz. zo slova άκουστική, kde akuó = počúvať, načúvať, ktoré je v príbuzenstve s gr. slovom os, oús / ούς, ώτός = ucho.

Sami Gréci slovo akustika v dnešnom zmysle nepoužívali, lebo pre tento jav tu mali slovo foné, z čoho neskoršie vznikla fonetika.

Akútne

Lat. acumen/ acuere = ostré.

Gr. oxeia /oxús = ostré.

Viď Acíd, Ocot.

Akuzatív

V gramatike, štvrtý pád v skloňovaní. Lat. accusativus vyšlo zo slova casus = padať, deštrukcia, koniec, jav, nešťastie, kalamita. Toto ale vyšlo z accusare /accusatio = obviňovanie, protestovanie. Lat. casus, accusativus vychádza však z gréckeho ptosis aitiatiké = príčina, prípad, predmet, obvinenia.

Akvadukt

Most na vedenie vodného toku cez prekážku. Lat. aquae + ducto /-us = voda + vodiť, viesť.

Akvamarín

Drahokam, alebo aj druh berylu a v maliarstve modrozelená farba.

Lat. aqua = voda + marína = more, morská voda , ktorá hlavne v stredozemí má jasnú modrozelenú farbu.

Akvarel

Vodová farba. Tal. aquarella, kor. aqua= voda.

Akvárium

Nádrž, hlavne sklenená, na pestovanie vodných živočíchov. Lat. aquarius = z vody, aqua = voda + vivarium = uzatvorený životný priestor na držanie zvierat, hlavne rýb. Kor. vivus = živé.

Al-

Určitý člen v arabskom jaz. podobne, ako je v ang. The, alebo v nem. Der, Die, Das atď. Časom sa tento arabský člen stal nevyhnutným elementom v románskych jaz. najmä v špan. a port. kým latina to nepoznala. Jeho podoba sa ku nám dostala len cestou importovaných slov a aj to, len v ich modifikovanej forme, ako je alkohol, algebra, alkália, alkaloid, alkazár, alchémia, aligátor atď.

Alabaster

Staroslov. alabastr, lat. alabuster/- trum, gr. alábast/r/os = nádrž, nádoba na úschov voňaviek. Samé slovo však svoj pôvod čerpá z antického Egypta, kde v jazyku Koptov, a - la -baste znamenalo nádrž, oltár bohyne Ebaste, ale podobne, môže byť odvodené aj z rovnomenného mesta a hory v Egypte.

Aladin

Mužské meno arabského pôvodu. Spoznali sme sa s nim cestou rozprávok. Ináč samotne meno je utvorené z arab. aladd = ten, čo sa dohaduje, vadí, pravdá, pravotí, výtržník a pod.

Alah

Slovo je semítskeho pôvodu. Ar. Al + Iláh / Alláh = boh. Aram. Eláh, heb. Eloáh = boh v prenesenom zmysle.

Alapača

Srbch. alapača. Zaužívané vo Vojvodine na označenie jazyčnej ženy, lupače, ženy ktorá hovorí nezmysli, roznáša ohováračky, jazyčnica. Sans. alapati = hovoriť, alapitraka = zhovorčivá, alapa = hovor, prejav, alopyati = oddeľovať, lúpať, trhať.

Alarm

Poplach, znenie na poplach. Medzinárodné. St.fr. alarme, asi z tal. allarme, ktorého pôvodná podoba bola all’arme = k zbraniam; pod zbrane, čo bol vojenský povel a keďže vtedy nastal nejaký všeobecný zhon, povel sa začal chápať, ako poplach.

Albánia

V staroveku, krajina v Ázii, medzi Kaspickým morom a Ibériou (ázijskou). Názov krajiny sa odvádza z toho, že jej obyvatelia mali krásne modré oči a boli plavovlasí. (Solin. 25)

Podľa mienky iných, obyvatelia tejto krajiny vraj nasledovali Herkulesa , zo svojej pôvodnej krajiny, Mt. Albanus v Taliansku, keď sa tento vrátil z cesty z Geryon. (Dion. / Justin / Strab. / Plin. / Mela.)

Svojho času, aj Kašpické more sa nazývalo Albanum mare, lebo sa nachádzalo vedľa tejto Albánie. (Plin.)

Viď Albánsko, Arnaut.

Albánsko

Krajina na Balkáne. Ako prví obyvatelia tejto časti Balkánu (súč. Albánsko, Chorvátsko, časť Srbska, Macedónska atď.) dejiny spomínajú Ilýrov, ktorí si tu v III. st. p.n.l. založili aj svoje kráľovstvo. Boli to drsní ľudia, indoeurópskeho pôvodu, baviaci sa prevažne poľnohospodárstvom. vojenským rabovaním a pirátstvom. Zvlášť znepokojovali rímske lode, nuž Rím sa rozhodol pacifikovať aj toto obyvateľstvo, natisnúť im Pax Romana. Čiastočne ho zaujali v 167. r. p.n.l. ale vrchovaté územie vnútrozemia aj ďalej zostalo "divé".

Prvý zápis o Albáncoch nachádzame u Ptolemeja z Alexandrie, ktorý v II. st. p.n.l. spomína tu žijúci kmeň Albanoi, ktorý poskytol univerzálne meno pre tam žijúcich Ilýrov, ako Arberi, z čoho neskoršie sa vyvíja Albánci. (Britanica).

Počas jestvovania Byzancie, Albánci poskytli aj troch imperátorov, Anastasiusa I. Justina I. a Justiniana I. Sami seba však nazývajú Shqiptare / Shqyptare, krajinu Shqiperia (Šiptár, Šiptária), čo znamená synovia orlov, orlí synovia, ale možno sa stretnúť aj s vysvetlením, že termín bude vraj odvodený z "hovoriaci" ľudia. (Podobne ako to máme pri názve Maďar.)

Albatros

Druh veľkého morského vtáka. Pôvod slova je hmlistý. Skorej sa považovalo, že tu ide o lat. albus = biele. Neskoršie bádania sa opierali na už zaniknuté slovo pre pelikána alcatras atď. Uvážilo sa aj šp.-port. alcatraz ktoré je variantou port. alcatruz, s významom vedro na navodňovacom kolese, čo je príbuzné ku šp. alcaduz, ktoré je ale pôvodne arabské, al+kadus = krčah. Dlhodobé zmeny vo význame slova a cudzie vplyvy, kontaminácie, nedovoľujú nájsť uspokojivé riešenie.

Albinizmus

Neschopnosť tvorenia kožného pigmentu / farbiva. Šp.-port. albino, kor. albo = biele. (Pre zaujímavosť, iránske, av. (Zend, Pazend, ako to nazývajú starší autori), alba = mlieko, slez.

Album

Zbierka pamätných vecí v podobe knihy. Lat. album = biela tabuľa na ktorú sa zapisovali rôzne pamätné dáta, viedla evidencia a pod. Názov vychádza z lat. albus = biele. Ku prvému využitiu albumu v našom pojímaní, dochádza v Nemecku, ako album amicorum = "album priateľov", kde si vzdelanci tej doby zbierali podpisy svojich priateľov, kolegov, intelektuálov, vzdelancov.

Ale

Viď Alebo.

Alebo

Spojovník priraď. vylučovací a i podmienkový. Vyskytuje sa vo svojich formách a významoch nie len v slovan. jaz. ale aj širšie v i.e. jaz. okruhu, nuž oprávnená domnienka je, že jeho vznik patrí ešte ku i.e. prajazyku, avšak s úplne uspokojivým vysvetlením sme sa zatiaľ ešte nestretli.

( Čes. ukr. rus. (Vesmer) napočitujú autorov čo sa bavili s týmto problémom , ako Bauer zo Sb. Trávn.- Studie ze slovanské jazykovedy, Praha 1958 - Kobyljanskij, Oniškevič, Sadnik - Aitzelmulter atď.)

Vo vysvetleniach sa stretávame s príkladmi: A + N(L)E + Byť, čiže A + ne+byť, kde sa negácia N, Ne, preliala v L, Le.

Tocharský jazyk tiež pozná niečo podobné, aläm = alebo, inak... a D.Q. Adams tu vidí PIE hael- = iný, inak. Viď Alegória.

Alegória

Symbolické vyjadrenie abstraktnej predstavy konkrétnym obrazom, inotaj. Lat. allegoria, z gr. allegoria = hovoriť inak. Východisko: άλλος = iné, inak + hovoriť, cudzie, cudzokrajné, falošné.

Aleja

Stromoradie. St.fr. alee, mod.fr. allée. Kor. aller = ísť, kráčať. Lat. základ v ambulare = ísť, chodiť, kráčať.

Aleluja

Radostný cirkevný chválospev. Lat. alleluia, z gr. allelouia, ktorého východisko je heb. halaluyáh = chvála, sláva Tebe Jehova / Bože. Heb. hallelujah.

Alergia

Zvýšená citlivosť organizmu na určité látky. Z gr. άλλος / állos = iné, rozdielne, cudzie, nepriliehavé, falošné έργον / érgon = robiť, činiť. (Porovnaj s energia.)

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com