11 septembra 2007

Mená 4 ( E )

Edita: Žen. m. údajne staroanglíckeho pôvodu, kde má podobu Eadgyth = oplácajúca sa vojná, výdatná vojna. Edmond: Muž. m. staroang. pôvodu, kde je zachytené v podobe Eadmund. Význam mu je dobrá, šťastná ochrana, protekcia. Edna: Žen. m. ktorého výskyt je u nás len sporadický, ale v krajinách hovoriacich po anglícky, je pomerne frekventované. Sama etymológia mu je nepriehľadná. Angličania sa ho pokúšajú presunuť buď do svojho starého jazyka, alebo aspoň do keltského, avšak faktom je, že sa nám zjavuje už v Apokryfách a jeho hebrejský význam by bol „mladnúca, omladujúca“. Eduard, Edvard: Muž. m. starogermanského pôvodu. Význam sa vysvetľuje, ako bohatý ochranca, protektor. Elena: Jedna z podôb žen. mena Helena. Viď Helena. Eleonóra: Francúzska a talianska podoba žen. m. Helena. Viď. Éli, Eli: Muž. m. hebrejského pôvodu, s významom výška, vysoký. Takto sa menoval jeden kňaz v St. zmluve, ktorý sa staral o výchovu budúceho proroka Sámuela. (1S 1:25; 2:12) Ako kresťanské krstné meno, začína sa používať od XVII. st. avšak neraz toto meno figuruje aj ako skratka pre Elijáša, Elizeja. Eliáš: Muž. m. ktoré v jeho staršej podobe poznáme, ako Heliáš. Pôvod je hebrejský, Eliiahu, čo predstavuje kombináciu slov Elohin + Jahwe, čiže Jechova. Doslovný preklad by bol sila Božia, moc Božia, mojím bohom je Jechova. Staroslovanské podoby boli: Ilia, Ellia, Ivlia a pod. Eliška: Žen. m. hebrejského pôvodu, ktoré sa Európou začalo šíriť hlavne v čase reformácie, reformačných bojov. Význam: Boh je spása, Boh je spasenie. Elizej: Muž. m. utvorené na hebrejskom základe, Eliša = Boh, spasenie, čiže Boh je spasiteľom. Predstavuje mužskú paralelu ženského Eliška. Ku jeho šíreniu dochádza v čase reformačných bojov. Elvíra: Žen .m. ktoré aj je lat. pôvodu, malo by význam biela, avšak prevláda mienka, že tu ide o meno starogermanského, visigotského mena, ktoré sa zachovalo v španielskom jazyku. Východiskom mu je elf = škriatok, trpaslík, nezbedník, figliar, na čo poukazuje najmä prvá časť. Druhá časť mena by takto nadobudla význam niečoho, ako poradca, takže celé meno dostáva význam, či vysvetľuje sa, ako poradkyňa trpaslíkov, škriatkov, figliarov. Elza: Žen. m. ktoré sa na jednej strane pripisuje ku starogermanskému jazyku, z čoho by malo význam vznešená, šľachetná, urodzená osoba, avšak ešte častejšie sa stretávame s vysvetlením, že sa tu jedná iba o kratšiu verziu Alžbety, ktorá sa postupom času osamostatnila. Ema: Žen. m. skrátená verzia pôvodne starogermanského žen. m. Ermin, Erma, čo je zase len ich vtedajšia podoba mena Irma. Irma bola jedna z bohýň starých Germanov. Ináč význam sa vysvetľuje, ako všeobecná, univerzálna, lahodná, príjemná. Ema môže predstavovať aj skrátenú podobu mien Emília, Emanuela. Emanuel(a): Muž. a žen. podoba hebrejského pôvodu, kde má význam Boh s nami. Podľa písania Biblie, Stará zmluva, toto meno prorok Izaiáš určil pre budúceho sľúbeného mesiáša. Keď sa meno dostalo medzi Grékov, začalo sa ho používať v podobe Manuel a že Gréci mali svoje kolónie po celom Stredozemí, dostáva sa aj do oblasti súčasného Španielska a tu, práve v tejto podobe, zotrváva aj do dnes. Same meno bolo veľmi populárne aj medzi Židmi a preto sa tu stretávame aj s podobou Mano, Manny. Emil, Emília: Muž. a žen. podoba osobného mena, utvoreného na podklade lat. priezviska Aemilius, pod ktorým dejiny poznajú vtedajší rímsky plebejský rod. Taliansky spisovateľ zo XIV. st. Boccaccio požil meno Emília, čo zaprínilo jeho popularitu už vtedy, v stredoveku. Neskoršie po mene siahol aj spisovateľ Chaucer a podal ho, ako Emelye. Dnes obe verzie, mužská a ženská sú pomerne zastúpené aj u nás. Domácke podoby sú, ako Emo, Emko, Milo, tak aj Emka, Emma, Mila a pod. Erich, Erik, Erika: Muž. a žen. podoba pôvodne škandinávskeho mena, s významom večný vládca. V prípade mena Erika, hlavne v našom prostredí, máme to trochu popletené. Môžeme ho považovať za ženskú podobu mužského Erik, ale zároveň aj za skratku, maďarskej verzie mena Alžbeta, Erka. Ernest, Ernestína: Muž. a žen. meno, ktorých pôvod je v starogermanskom jazyku, kde má význam sila, energia, sviežosť, bujarosť, priebojnosť, ostrosť a pod. avšak zároveň môže znamenať aj vážnosť, opravdivosť, úprimnosť. (Porovnaj so slov. Ratko.) Ervín: Muž. m. starogermanského pôvodu, kde má podobu aj Erwin a význam sa vysvetľuje, ako čestný priateľ. Vo Francúzsku sa zjavuje aj, ako priezvisko, Orwin a tu sa teraz význam vysvetľuje aj ako priateľ diviaka, priateľ vepra. Esmeralda: Ženské meno utvorené na podklade španielského termínu pre drahokam, emerald, čiže smaragd. Estera: Žen. m. ktoré sa spomína aj v St. zmluve, avšak jeho pôvod nie je hebrejský, lež peržský, kde je ekvivalentom hebrejského termínu pre myrtu. Sám význam sa však dá priradiť aj ku významom dobré šťastie, tajomstvo a pod. lebo myrta sa používala pri rozličných obradoch a bola nevyhnutnou rekvizitou mágov pri veštení. Etela: Žen. m. novšieho dátumu. Osamostatňuje sa len niekde v XIX. st. Vzniklo, ako skratka rozličných germanských mien, ktoré v prvej časti mali ethel, čo znamená vznešená, šľachetná, urodzená. Občas sa stretávame aj s jeho dem. Etelka. Eufémia: Žen. m. gréckeho pôvodu, ktoré je medzi Grékmi aj dnes veľmi populárne. Najčastejšie počujeme jeho skratku, Efy, avšak medzi Angličanmi stretávame jeho sng. skratku Fay, Faye, ktoré však podľa časti etymológov, môže mať aj germanský pôvod. Možné je, že anglická skratka je utvorená na podklade faith = viera, alebo fairy = čarovná, škriatok, víla. V gr. jazyku Eufémia má význam dobrá správa, dobré svedectvo, dobrá výpoveď, tichosť. Medzi Slovanmi sa vyskytuje hlavne vo východnom krídle, či vôbec pravoslávnymi. Eugen: Muž. m. gréckeho pôvodu, s významom: z dobrej rodiny, urodzený, či „modernejšie“, muž vynikajúcich rodinných génov. Ženská podba je Eugénia. Eurydika: Žen. m. gréckeho pôvodu. V starovekých dejinách Grécka, pod týmto menom sa spomína manželka macedónskeho kráľa Amyntasa, matka synov Alexandra, Perdiccasa a Filipa, otca Alexandra Macedónskeho. Pod týmto menom poznáme aj manželku Orfeusa a druhú manželku Ptolomeia. Význam sa vysvetľuje, ako: objavená, najdená. Východisko má v slove euresis = hľadať, hľadanie, objavenie, objav a pod. Tesne súvisí s historickým zvolaním Archimedesa, „eureka“ = objavil som, našiel som. Eva: Žen. m. hebrejského pôvodu. V Biblii sa tak nazývala prvá žena na svete. Východiskom mu je heb. haua, haia = žije, je živá. V aramejskom a v sýrijskom jaz. haya = žitie. Práve pod týmto názvom poznáme svetovú reťaz hotelov „Hayat“. Všeobecne sa chápe, že Eva znamená život, lebo žena na svet prináša, rodí nové generácie. V prvých prekladoch Biblie do gréčtiny, Eva sa nahrádzala s primeraným gréckym slovom zoé / ζωή =život, z ktorých aj máme žen. meno Zoe, Zoa, Zoja.
...............................
Pokrašovanie nasleduje...

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com