27 novembra 2007

Večné pravdy z večnej knihy.

Magna est veritas, et praevalet.
Pravda je veľká a najmocnejšia nadovšetko (ona zvíťazí).
III Ezdráš 4 : 41. // Apocryfy 4:35.

Dominus illumatio mea, quem timebo?
Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť ?
Ž 27:1

Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť!
Pr 4:7

Dobrá povesť z ďalekej krajiny je ako chladná voda prahnúcemu hrdlu.
Pr 25:25

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj.
Kaz. 12:13

... a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.
Mt 3:2

Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.
Mt 3:3

Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.
Mt 4:4

Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Mt 6:21

Proste a dostanete; hľadajte a najdete; klopte a bude vám otvorené.
Mt 7:7

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Mt 24:35

Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu.
Mk 2:27

Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť; a keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť.
Mk 3:24 – 25

Kráľovstvo Božie je medzi vami.
L 17:21

Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
J 14:6

Vstaň, choď do ulice, ktorá sa menuje Rovná...
Sk 9:11

Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.
Sk 20:35

Vaše telo je chrámom Ducha Svätého.
K 6:19

Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať.
G 6:7

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údami.
Ef 4:25

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.
Žid 13:8

Viera bez skutkov je neužitočná.
Jk 2:20

Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je luhár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel ?
1J 4:20

Non nobis, Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam.
Nie nám, ó Hospodine, nie nám, lež menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť !
Ž 115:1

..........................................JK

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com