23 januára 2008

Mená*Pavel

To je iba reklama, ktorú zaplatil admin.,webmaster.
nassinec@gmail.com
„ Jasné a pekné Pavla obrátenie, úrodného roku býva vždy znamenie“. 
Pavel je jedno z našich najpopulárnejších krstných mien. Na Dolnej zemi, v prevažne protestantskom, evanjelickom prostredí, Pavlovia si svoje meniny oslavujú 25. januára, čiže v deň „obrátenia Pavla“. Medzi katolíkmi je zaužívanejšie oslavovanie menín na deň Petra a Pavla, čo je 29. júna. Keďže je toto jedno z najpopulárnejších mien, spájajú sa s nim aj mnohé pranostiky, ktoré slovo máme cestou lat. pragnostika = predpovedanie, avšak sám pôvod slova je v gr. prágma = ktoré má mnoho významov, ako napr. činiť vykonať, častosť, okolnosti, úkol, realita, efekt....+ gnóma, gnóme = veda, rozumenie, rada, mienka atď. atď. Keďže sa tu jedná o „obrátenie“ Pavla, netrvalo dlho, aby si ľud s týmto spojil aj ďalší svoj postreh. Tu je koniec januára, čiže Pavla je nejak uprostred zimy a že medvede cez zimu spia, hibernujú (lat. hibernalis = zimný), ľud zvykol hovoriť, že na deň obrátenia Pavla, aj medvede sa obracajú (na druhú stranu, druhý bok). Spozorovali ľudia aj iné. Ak si myslíte, že naši predkovia nevedeli nič o horoskopoch, astrológii, mýlite sa. Poznali aj to. V jednom zo starých „Kalendárov“, už vyše storočnom, našiel som aj nasledovné: „Mužovia narodení v januári nebudú ani umelci, ani obchodníci. Nie menej budú mať pochopenia pre krásne veci. Ich jemný a vtipný duch, ich vynikajúci rozum dovedie ich často k veľkým veciam, užitočným pre ľudský pokrok. Ženy narodené v januári budú dobré hudobníčky. Nedostatok vytrvalosti v práci bude im prekážkou stať sa umelkyňami. Sú však dobré obchodníčky. Vytrvalou prácou v tomto obore docielia pekných výsledkov“.
Kto bol ten Pavel, ktorého „obrátenie“ nám padá na 25. januára? Je to apoštol Pavel, s pôvodným židovským menom Saul z Tarsusu v Cilicii (súčasné Turecko). Presné dátum jeho narodenia nemame, ale rozličné pramene udávajú, že narodil sa možno v čase, kedy aj Ježiš, alebo najneskoršie v roku 10. kresťanského letopočtu. Umrel, popravený bol v Ríme, asi v roku 67. n.l. Kresťania si ho považujú za najdôležitejšieho, či najplodnejšieho zo všetkých apoštolov. Po ňom nám zostalo najviacej. Až 100 kapitol a 2,325 veršov. Po Petrovi nám zostalo len 8 kapitol a 166 veršov. Pavel bol pôvodom Žid, ale so zdedeným rímskym občianstvom. Takéto občianstvo Rimania udelili mnohým v Tarsuse, za ich skorejšiu žoldniersku službu, takže vedľa židovského mena Saul, ktoré používal v komunikovaní so Židmi, mal aj rímske priezvisko, Pavel (Paulus), ktoré používal v kontaktoch s nežidmi, keď hovoril hlavne po grécky. Vyrastal v dobre situovanej rodine a v štriktnom náboženstve Židov, ale keďže žili v Tarsuse, v kozmopolitnom meste, dobre poznal aj grécky jazyk a vôbec mentalitu nežidov, ale ako Žid, vstúpil medzi farizejov, židovská sekta, ba podľa záznamu, na určitú dobu sa aj učil za rabína. Rovno v Jeruzaleme. Pri čítaní jeho listov, to je viditeľné. Vyznal sa, ako vo viere Židov, tak aj v práve. Medzi apoštolmi bol asi najvzdelanejší, najrozhľadenejší. Z rôznych prameňov sa dozvedáme, že sa s Ježišom nikdy osobne nestretol, ale o Jeho učení sa dozvedel hlavne z výpovedí nasledovateľov Ježiša Krista, ktorých on prenasledoval. V prenasledovaní vynikal, lebo ako farizej, v novej židovskej sekte kresťanskej videl nebezpečie pre judaizmus. Tak konal až do dňa, kým na ceste do Damasku (za Ananiášom, Kristovým učeníkom). Tu ho odrazu ožiarilo svetlo z neba; „padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: “Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: -Kto si Pane? – Odpovedal mu: -Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ“... (Skutky apoštolov 9:3-9) Konečne, k vôli úplnejšiemu obrazu, odporúčame prečítať si Skutky apoštolov, kapitolu 9. Tu sa dozviete o Pavlovom obrátení sa. Konečne, o osobe Pavla (skorej obrátenia sa) dozvieme sa aj v Sk 7:58. Pavel sa stal jeden z najhorlivejších apoštolov a práve jeho zásluhou, kresťanstvo sa začalo šíriť aj medzi nežidmi. Niektoré kresťanské (židovské) obce už jestvovali, avšak zásluhou Pavla, ku nim začali pristupovať aj nežidia a pravda, ako v každom novom hnutí, bola tu nejednota, hádky, vady, svojvoľné vysvetľovanie si učenia Ježišovho... vznikali frakcie... nuž Pavel musel intervenovať. Dávať pokyny, aby nevybočovali z pravej cesty. Aby neodbočovali od učenia Kristovho. Do tohoto obdobia patria jeho listy: Rímskym, Korintským I. a II., Galatským, Efezským, Filipským, Kolosenským, Tesalonickým I. a II., Timoteovi I. a II., Títovi, Filemonovi a Židom. Koho zaujíma spoznať sa s osobou Pavla, odporúčame prečítať si tieto listy, alebo ak máte po ruke Bibliu (slovenské vydanie) rimokatolíckej cirkvi „Sväté Písmo“ Trnava 1996. na strane 2359... najdete si úplnejšie, širšie vysvetlenie. V stredoveku, Martin Luther siahol po písaní Pavla, hlavne po liste ku Rimanom a vysvetlil dištanciu medzi vierou a skutkami, čiže ku spaseniu nedochádza skrze postenia sa, bičovaniu sa, trýzneniu sa, robenia pútí... ale skrze vieru v Pána Ježiša Krista. (R1:17) M.Luther:Sola fide. Po listoch apoštola siahol aj Kalvin, ktorý sa opieral hlavne na ideu spasenia vyvolených, „predurčenosti vyvolených“. Jednotlivé protestantské sekty si svoju prax zakladajú aj na 1K 14: 2... „Lebo kto hovorí (neznámym) jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá...“ lenže Pavlovo vysvetľovanie aj pokračuje a zabúda sa hlavne na verše 5 – 10 a ďalej. Práve táto kapitola vplývala aj na rozličných reformátorov, keď sa dožadovali vysvetľovania Slova Božieho vo svojej reči, náboženských kníh vo svojej reči, lebo málo kto rozumel latine, gréčtine, či hebrejčine. Málo je takých, čo dosiaľ nepočuli verše z Pavlovej „Hymny lásky“ 1K 13:1-13. Prečítajte si to. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí ....Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ Toto sú asi najznámejšie verše Pavla. Počuli sme ich pri sobášoch... proste ťažko ich bolo nepočuť. Nikomu nezaškodí, ak sa podíva do Písma a prečíta si to. Preskúma seba a hádam si napraví vlastné chovanie sa. Stane sa z neho lepší človek. Teda, ak vyšlo Pavlovi „obrátiť“ sa, hádam niekomu z nás vyjde aj „polepšiť“ sa. Upraviť si vlastné správanie, chovanie, jednanie...
...............................................................Ján Kulík. Zdroje / literatúra:
Biblia – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1978. Sväté Písmo – Trnava 1996. Encyclopedia Britanica, Encyclopedia International – Grolier, New York, Babylon Mystery Religion – Ralph E. Woodrow – 1992, Riverside CA.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com