05 októbra 2009

Etymologický slovník:il

JKulikKravata2

 

 

 

…autor J. Kulík

 

 

il- 1°

Lat. predpona in- 1°, keď po nej nasleduje hláska l.

il- 2°

Lat. predpona in- 2°, keď po nej nasleduje hláska l.

ÍL

Druh hliny. Všeslovanské. Čes. jíl, poľ. il, (jil, jel), ukr. il, srbh. il, ilovača, rus. bul. il = bahno, múlina, staroslov. praslov. ilъ. Príbuzné ku gr. ilús / ιλύς = bahno. (Matzenauer, Vasmer, Machek, Slawski, Bezlaj, Trautman)

Slovanské íl bude súvisieť aj s toch.B iścem = hlina, íl, tehla, ktoré Adams komparuje s indo iránskymi slovami pre tehlu, sans. istika, istaka, av. ištya, staroper. išti-, av. zemoištva- = tehla, tehla z hliny, zeme, blata. Ku tomuto, ale s dávkou rezervy by sa asi mohlo priradiť aj chetejské is(sa)na- = omazať, namazať, nalepiť, dať omietku a pod.

*Len ako kuriozitka. V Austrálii jestvuje mesto Illawarra, ktorého názov sa vysvetľuje: Illa = biela hlina, biely íl + warra = kopec > kopec bielej hliny. Slová sú z jazyka domorodcov, ktorí žijú v oblasti južnejšie od mesta Woolongong. (Ide tu o ideofóniu?)

Ilegalita

Viď i- 2° a Legalita.

Ilegitimita

Viď i-2° a Legitimita.

Ilikvidný

Viď i-2° a Likvidný.

Ilojálny

Viď i-2° a Lojálny.

Iluminácia

Osvetlenie, slávnostné osvetlenie, svetelná dekorácia. Východiskom je lat. iluminare, zložené z predpony il- (1°) + lumen, lumin = svetlo. Odtialto máme slová, ako iluminátor, iluminovať(v starých rukopisoch zdobenie textu maľbami) a pod. S týmto priamo súvisí aj slovo ilumináti – viď nasledovné.

Ilumináti

Vzťahuje sa na rad siekt tvrdiacich, že majú osvieteného ducha. V Španielsku to boli Alumbrados, v Nemecku Illuminaten = tajné združenie založené Adamom Weishaupt -om v XVIII. st. a z tohoto sa význam posúva aj na osobu tvrdiacu, že má zvláštne poznatky. U nás, ako kalk vzniká osvietenectvo, osvietenec, osveta = s „osvieteným“ duchom, čiže vymanenia sa z mrákot stredoveku a týmto nadobúda pozitívny charakter. Ilumináti, alebo u nás osvietenci, na portrétochom (vidíme ich hlavne v múzeach) vždy v úzadí majú aj horiacu sviecu, alebo petrolejku. Viď predošlé.

Ilustrácia

Obrázok (fotka, kresba) doplňujúci, alebo objasňujúci tlačený text. Lat. illustrare, východisko il-(1°) + lustrare. Lat. lustro = lumen = svetlo.

Ilúzia

Klamná predstava, vidina, mámenie, prelud, halucinácia, utópia. Lat. illusio, -on, východisko illudere, ludo = hranie (sa), posmech, výsmech, faloš, predstieranie, zdanlivosť, domnelosť (u nás ludovať), čiže aj tu ide o zložené slovo, il-(1°) + ludere / ludo = hrať, športovať, ludovať.

Odtialto máme iluzionismus, iluzórny a pod.

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com