15 februára 2011

Jazykové okienko-Nie ponad tisíc voličov, ale nad tisíc voličov či vyše tisíc voličov

............pripravuje Ján Širka

Tentoraz nás zaujala predložka ponad. To preto, že sme ju už niekoľkokrát za krátky čas zachytili použitú nenáležite. Na ilustráciu uvedieme jednu vetu: Do voličských zoznamov je zapísané ponad 97 tisíc voličov. Hneď musíme povedať, že vojvodinskí Slováci si pod vplyvom srbčiny a srbskej predložky iznad toto nenáležité použitie už sotva všimnú. O to je však naša snaha poukázať na chybu a vplývať na jej nápravu ťažšia.
         Nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, čo sa píše za heslom ponad. Predložka s akuzatívom vyjadruje smerovanie nad niečím, niekým (Odpovedá na otázku kade?), napríklad: most ponad rieku, prehodiť ponad plot, trať viedla ponad dedinu. Ako vidno – vyjadruje smerovanie deja so zreteľom na priestorové vzťahy predmetu, a nie na mieru, čo sa neúspešne spojením ponad 97 tisíc voličov chcelo povedať. Preto sa táto predložka v danej vete nehodí. Obzrieme sa za takou, ktorá poukazuje na mieru. A tú vyjadruje predložka nad s akuzatívom. V spomenutom slovníku sa za nad po tretie píše: miera, napríklad: piť nad únosnú mieru, mať práce nad sily; žiť nad pomery či veľmi nákladne; teplota nad 30 °C; majster nad majstrov vynikajúci majster.
Presvedčili sme sa, že nad je hľadaná predložka, keďže označuje mieru. Podľa uvedeného by sme problémovú vetu zo začiatku výkladu vložením predložky nad namiesto ponad mali upraviť takto: Do voličských zoznamov je zapísané nad 97 tisíc voličov.
Nevhodnú predložku ponad však môžeme vystriedať ďalšou predložkou miery, a to je vyše. Potvrdzuje to už spomenutý Krátky slovník slovenského jazyka 4, v ktorom sa za vyše píše: predložka s genitívom. Bude nás zaujímať jej druhý význam, ktorý  vyjadruje vyššiu hodnotu ako udáva kvantitatívny výraz, viac ako, nad, napríklad: má už vyše päťdesiatky, čakal vyše hodiny. Teda namiesto nevhodnej predložky ponad môžeme okrem nad použiť aj predložku vyše. Upravená veta by mohla znieť aj: Do voličských zoznamov je zapísané vyše 97 tisíc voličov.
Zhrnieme. Namiesto nenáležitej predložky vo význame miery ponad môžeme použiť predložku nad s akuzatívom alebo predložku vyše s genitívom.
........................................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com