10 februára 2011

JESENSKÉHO KRONIKA 1807-1825 - Pre tlač pripravil profesor Jaroslav Miklovic

JESENSKÉHO KRONIKA


1807-1825
                                   
   Kroniky  sú významním historickým prameňom pre všetkých skúmateľov minulosti. Ich autormi  t.j. ich zapisovateľmi  boli učenejší – vzdelanejší ľudia , akými boli kňazi , učitelia , ale sú i rodinné kroniky , ktoré vznikali v rodinách , a do ktorých sa zaznamenávali všetky významné udalosti , nie iba z rodinného života ale i z prostredia , v ktorom jednotlivci žili  a pracovali.
    V jednotlivých slovenských dolnozemských osadách  vo Vojvodine, zachované sú  rôzne obecné, cirkevné, školské, spolkové a rodinné kroniky, ktoré vznikali v  minulých dvoch storočiach. Oni sú , až na niektoré výnimky 1) , nepreskúmané, ba zatiaľ  neexistuje ani ich zoznam, a tak zostávajú širšej verejnosti a vedeckým pracovníkom  takmer neprístupné  a neznáme.
     V dejinách Starej Pazovy sú dve rodiny , ktoré zaznamenávali udalosti v osade, totiž viedli kroniku osady. Obe sú späté  s cirkvou- rodiny Jesenská a Hurbanova. Ich mužský členovia pôsobili ako farári v Staropazovskom cirkevnom zbore.2)
     Autorom tj. zapisovateľom Jesenského chroniky  bol Samuel Jesenský , evanjelický farár v  Starej Pazove , ktorý pôsobil v pazovskom cirkevnom zbore v období 1807-1825. Ide tu vlastne o účtový denník , ktorého názov znie – Ecclesiastica tabula coetus aug. conf. sacri Vetero Pasoviensis  in Sirmio  volumen VI. historia nec non oeconomia ecclesia ab anno 1807. Mimo účtov v ňom sa nachádzajú  i záznami všetkých dôležitejších udalostí v Pazove , čo autor Samuel Jesenský odvovodnil nasledovne… čo sa pod nim stalo a čo hodné je, aby potomstvu k pamiatke zanechané bolo , to, dobrotivý čitateľu , čítať budeš v tejto knyhe.
      Do roku 1825 chroniku viedol tj. zapisoval  Samuel Jesenský , až do jeho smrti. Dalej v jeho práci pookračuje  jeho nástupca , farár Štefan Leška.3)
      Chronika obsahuje záznamy o hospodárskych, sociálnych, politických a poveternostných podmienkách  v Starej Pazove. Ročné záznami sú rozdelené na tri časti- prijmi, výdavky, a dôležitejšie udalosti.Výdavky sú rozdelené na tri časti- výdavky na cirkev, faru , školu a iné, a v úvode výdavok sú zaznamenané údaje o významnejších udalostiach v osade. Do roku 1814 chronika bola písaná latinským jazykom a od toho roku na žiadosť cirkevníkov písaná bola po slovenský.Prepis rokov a zároveň I ich preklad  obdobie 1807-1814 vykonal prof. Michal Filip 4)
      Toho času chronika sa nachádza v archíve Slovenskéj evanjelickéj  cirkvy a.v. v Starej Pazove. Je to hrubší zápisník formátu 20x24,5 cm. s hnedími obalkami , poškodením štítnikom a ťažšie čitatelním nátpisom. Obsahuje 267 dodatočne očíslovaných strán.
       Jesenský v kronike zahrňa celoročný život – tj. diania v Staropazovskom  evanjelickom a.v. cirkevnom zbore. Svojími zápisami sa snaží nekritycký podať ovzdušie  a udalosti ktoré sa odohrávali . O vzťahoch so Srbmi ktorý obývali jednu časť dediny , nezmieňuje sa často, ale i ked , prenáša udalosti ktoré sa odohrali pred jeho príchodom , o ktorích píše….
Je príčinou barbarský duch Srbov , ktorý evanjelikom meno krsťanov popierali a ukrutne nanich besnili. Držal raz Pazovský Slovák  ako obyčajne stráž na brehu Sávy so šiestími Srbmi, a v čas raňajok ujedal si slaninu. Druhovia jeho , v pôste jarnom od mäsa sa zdržiavali , pohľadom na slaninu tak boli popúdení, že úbohého Slováka povrazmi zviazali , a tak poviazaneho do člnka hodili a neistím vlnám Sávy odovzdali 5) .

        Najviacej priestoru venúva udalostiam  v rámci Slovenskej  ev.a.v. obci 

V Starej Pazove . Ako čo i uviedol v predslove kroniky … toto len z tým cieľom nech je zaznačené , aby už aspoň pôvod  tejto cirkve dajako vztrhnutí bol z tmy zabudnutia.6)
        Kedže Pazovčania kao hraničiari , vtelený  v Petrovaradínskom hraničiarskom pluku , tvorili osobitnú kompaniu / rotu/ boli povinný zúčastniť sa vo všetkých vojnových ťaženiach , čo sa vždický odzrkadľovalo na život v obci . Jesenský krytizuje pomery ktoré vládli v štáte počas vojnových ťažený  Habsburskej monarchie  roku 1809… Hrozná vojnová povíchrica , ktorá tak zúrivo spústošila v tomto roku štáty rakúske, spôsobila všade hrôzu , desivé pustošenie, rozvrat a neporiadok . A tak i najbystrejší politik narazil na tvrdý uzol , ktorý bi ťažko rozuzlil. A práve ked bolo vyzývané k patriotizmu , bolo treba nasadiť všetko , aby vlastenectvo zdolalo všetko čo nemá vplyv na osudy štátu – stal sa opak. Vynorilo sa hanebné sebectvo a hrabivosť , ktoré teraz našli teplú hriadku v rakúskom štáte.7) Nasledovné vojnové ťaženie , Napoleonov návrat roku a jeho kraj 1814 Jesenský zaznamenal… na žiadosť cirkve evanjelickej  Staro Pazovskej  prisľúbil kazateľ slova Božieho  S. Jesenský  tuto knyhu slovenský písať budúce. Tento rok dal veľkú radosť. Stiahnuté a trúchlivé srdcia  členov tejto obce  rozpustil , a nadejou noovu naplnil , ked krutej a ťažkej vojne  francuskej koniec učinil , to hrozné krviprelievanie zastavil , manželov,  synov, bratov, ženíchov , nastráchaním rodičom , manželkám , nevestám  do náručia vrátil 8)

     Najviacej priestoru  v kronike venoval cirkevným záležitostiam a škole. Významné sú jeho záznami ,  týkajúce sa každodenného života v cirkevnéj obci , a všetky udalosti ktoré sprijemňovali a rozveseľovali srdcia veriacích , ako čo boli – obýjanie kostolnéj veže plechom, prelievanie zvonov, postavovanie vežových hodín a stavba novéj školskéj budovy.Jeho opisi  jednotlivých udalostí sú priam poetické… v tomto roku 1810 konečne svitol ten šťastný okamih  pre túto cirkev , ked svoju dávnu túžbu pokryť kostolnú vežu plechom , mohla uskutočniť. V skutku leskne sa chrámová veža  Staropazovská  , obytá pravím českým plechom  v oslepujúcom kmite z veľkéj vzdialenosti , a vedie k oddychu klátive kroky unaveného pútnika v skvelom lesku večerného mraku trblietaním. Aj pri bledom mesačnom trblietaní vyzdvihuje chrámová veža svoj strieborno jasný vrchol a stkvie sa zdaleka v tôni noci .9)  Zvony ktoré vždický oznamovali správi bud to radostné lebo smutné, boli pýchou Staropazovského kostola.Ich prelievanie  tj. oprávanie zaznamenal nasledovne…. 

Ecclesiastica tabula  coetus  aug. Conf. Sacri
Vetero Pasoviensis in Sirmio
volumen  VI. historia nec non  oeconomia
Ecclesia ab anno  1807.

Pre tlač pripravil  
profesor Jaroslav Miklovic
 na Pazove roku Pane 2002................................................
..................pripravuje sa........................
......................................................

Žiadne komentáre:

Super pre vasu firmu

Čítame...

*** MENÁ *****

>A<>B<>C,Č<>D<>E<>F<>G<>H<>CH<

>I<>J<>K<><>M<>N<>O<>P<>Q<>R<

>S<>Š<>T<>U<>V<>W<>X<>Y<>Z<>Ž<>

***Etymologický slovník***********

<A-C><Č><D,Ď,Dž><><><><><><H>

Autorské práva:

http://Kruhy.blogspot.com

nassinec@gmail.com